Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله بر شفاخانه صدبستر؛ مادران شماری از نوزادان هنوز ناپدید استند

از حمله روز گذشته بر شفاخانه صدبستر نسایی ولادی در غرب کابل در حدود بیست نوزاد بی‌سرپرست به بخش کودکان شفاخانه اتاترک انتقال داده شده‌اند که با گذشت یک روز تاکنون خبری از مادران و یا اعضای خانواده‌های شماری از این کودکان نیست.

سرطبیب شفاخانه اتاترک  گفت: «به تعداد بیست طفل نوازد را به شفاخانه اتاترک آورده‌اند که از جمله یک طفل مشکل اورتوپیدی داشت که به شفاخانه صحت طفل فرستاده شد.»

اما شماری از مادرانی‌که کودکان شیر خور دارند، از دیشب برای نجات جان این کودکان به این شفاخانه رفته‌اند.

فیروزه عمر زنی که برای نخستین بار‌ روز گذشته به شفاخانه اتاترک برای شیر دادن به این کودکان رفته است از زنان دیگر نیز می‌خواهد که برای کمک به این کودکان بشتابند.

فیروزه عمر گفت: «همه ما از جنایت کاران و کسانی که قاتل انسانیت در افغانستان هستند همه ما صدمه دیدیم و خودم یکی از ان افراد هستم.»

عزیزه کرمانی، مادر دیگر که برای شیردادن به این کودکان رفته‌است نیز بیان داشت: «اگر کودکی مادر خود را از دست داده‌است ویا فامیلش توانایی مالی ندارند ویا حداقل نمی‌توانند کودک را بزرگ کنند، ولی من می‌توانم دو دانه طفل را بزرگ کنم و خودم هم یک طفل چهارماهه دارم.»

فاطمه، مادر دیگر هم گفت: «آمدیم به شفاخانه و با این اطفال کمک کردیم.»

خدیجه، مادری است که ساعتی پس از زایمان در شفاخانه صدبستر، گواه حمله مهاجمان بر این شفاخانه می‌شود. او سپس نمی‌فهمد که طفلش کجاست. اما امروز پس از بیست ساعت نوزادش را در شفاخانه اتاترک می‌یابد و به آغوش می‌کشد: «بسیار زدوخورد شد. من دیگر نفهمیدم و زیر یک میز پهنان شدم.»

در حمله بر این شفاخانه ۲۵ تن جان باختند. وزارت داخله گفته‌است دو‌ کودک نوزاد نیز در میان جان‌باخته‌گان استند.

حمله بر شفاخانه صدبستر؛ مادران شماری از نوزادان هنوز ناپدید استند

در حمله بر این شفاخانه ۲۵ تن جان باختند. وزارت داخله گفته‌است دو‌ کودک نوزاد نیز در میان جان‌باخته‌گان استند.

Thumbnail

از حمله روز گذشته بر شفاخانه صدبستر نسایی ولادی در غرب کابل در حدود بیست نوزاد بی‌سرپرست به بخش کودکان شفاخانه اتاترک انتقال داده شده‌اند که با گذشت یک روز تاکنون خبری از مادران و یا اعضای خانواده‌های شماری از این کودکان نیست.

سرطبیب شفاخانه اتاترک  گفت: «به تعداد بیست طفل نوازد را به شفاخانه اتاترک آورده‌اند که از جمله یک طفل مشکل اورتوپیدی داشت که به شفاخانه صحت طفل فرستاده شد.»

اما شماری از مادرانی‌که کودکان شیر خور دارند، از دیشب برای نجات جان این کودکان به این شفاخانه رفته‌اند.

فیروزه عمر زنی که برای نخستین بار‌ روز گذشته به شفاخانه اتاترک برای شیر دادن به این کودکان رفته است از زنان دیگر نیز می‌خواهد که برای کمک به این کودکان بشتابند.

فیروزه عمر گفت: «همه ما از جنایت کاران و کسانی که قاتل انسانیت در افغانستان هستند همه ما صدمه دیدیم و خودم یکی از ان افراد هستم.»

عزیزه کرمانی، مادر دیگر که برای شیردادن به این کودکان رفته‌است نیز بیان داشت: «اگر کودکی مادر خود را از دست داده‌است ویا فامیلش توانایی مالی ندارند ویا حداقل نمی‌توانند کودک را بزرگ کنند، ولی من می‌توانم دو دانه طفل را بزرگ کنم و خودم هم یک طفل چهارماهه دارم.»

فاطمه، مادر دیگر هم گفت: «آمدیم به شفاخانه و با این اطفال کمک کردیم.»

خدیجه، مادری است که ساعتی پس از زایمان در شفاخانه صدبستر، گواه حمله مهاجمان بر این شفاخانه می‌شود. او سپس نمی‌فهمد که طفلش کجاست. اما امروز پس از بیست ساعت نوزادش را در شفاخانه اتاترک می‌یابد و به آغوش می‌کشد: «بسیار زدوخورد شد. من دیگر نفهمیدم و زیر یک میز پهنان شدم.»

در حمله بر این شفاخانه ۲۵ تن جان باختند. وزارت داخله گفته‌است دو‌ کودک نوزاد نیز در میان جان‌باخته‌گان استند.

هم‌رسانی کنید