Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رهایی زندانیان حزب اسلامی به تأخیر افتاد

بربنیاد اعلام حزب اسلامی قرار بود امروز نخستین گروه زندانیان حزب اسلامی رها شوند، ولی رهایی این زندانیان به علت‌های نامعلومی به تأخیر افتاده است و سخنگویان حزب اسلامی و کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح در باره علت‌های به تأخیر افتادن رهایی این زندانیان چیزی نمی‌گویند.

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار دو روز پیش اعلام کرد که مسأله رهایی نزدیک به هفتاد زندانی این حزب نهایی شده است و به روز جمعه نخستین گروه آنان از زندان‌های پلچرخی و بگرام رها می‌شوند، اما رهایی این زندانیان به تآخیر افتاده است.

نادر افغان، عضو کمیسیون رسانه‌های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، گفت:«بربنیاد گزارش‌هایی که ما داریم، تاکنون رئیس جمهور فرمان رهایی زندانیان را امضا نکرده است و این کار در یک یا دو روز آینده انجام خواهد شد.» 

درهمین حال کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح حکومت با حزب اسلامی  گلبدین حکمتیار می‌گوید که رییس جمهور غنی به زودی فرمان رهایی زندانیان حزب اسلامی را از زندان‌های کشور صادر خواهد کرد.

احمد فرزان، سخنگوی کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح، گفت: «هیچ مانع و مشکلی برای انجام این کار وجود ندارد، رئیس جمهور به زودی فرمان رهایی زندانیان را امضا خواهد کرد و نخستین دسته آنان به روز شنبه و یا یک شنبه آزاد خواهند شد.»

در همین حال حکومت نیز می‌گوید که متعهد به عملی سازی تمام مفاد توافق‌نامه است.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور، گفت: «حکومت متعهد به عملی کردن تمامی بخش‌های توافق‌نامه است، ما در اجرایی ساختن آن پیش قدم بوده‌ایم و امید داریم که حزب اسلامی نیز به تعهدات‌اش عمل کند.»
اما رییس کمیسیون مستقل حقوق بشردر برنامه پرس وپال طلوع‌نیوز  با رهایی زندانیان جنگی مخالفت کرد.

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «هیچ کسی حق ندارد جرایم جنگی و ضد بشری را ببخشد و هیچ کسی هم حق ندارد، حق فرد دیگری را ببخشد.»

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پیش از این اعلام کرده است که حدود دو هزار و شش صد زندانی دارد، بیشتر این زندانیان در زندان‌های پلچرخی و بگرام به سر می‌برند. حزب اسلامی تاکنون توانسته است برای رهایی نزدیک به هفتاد زندانی این گروه تضمین خط آماده کند.

رهایی زندانیان حزب اسلامی به تأخیر افتاد

قرار بود اولین گروه زندانیان حزب اسلامی امروز رها شوند، ولی رهایی این زندانیان به علت‌های نامعلومی به تأخیر افتاده است

Thumbnail

بربنیاد اعلام حزب اسلامی قرار بود امروز نخستین گروه زندانیان حزب اسلامی رها شوند، ولی رهایی این زندانیان به علت‌های نامعلومی به تأخیر افتاده است و سخنگویان حزب اسلامی و کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح در باره علت‌های به تأخیر افتادن رهایی این زندانیان چیزی نمی‌گویند.

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار دو روز پیش اعلام کرد که مسأله رهایی نزدیک به هفتاد زندانی این حزب نهایی شده است و به روز جمعه نخستین گروه آنان از زندان‌های پلچرخی و بگرام رها می‌شوند، اما رهایی این زندانیان به تآخیر افتاده است.

نادر افغان، عضو کمیسیون رسانه‌های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، گفت:«بربنیاد گزارش‌هایی که ما داریم، تاکنون رئیس جمهور فرمان رهایی زندانیان را امضا نکرده است و این کار در یک یا دو روز آینده انجام خواهد شد.» 

درهمین حال کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح حکومت با حزب اسلامی  گلبدین حکمتیار می‌گوید که رییس جمهور غنی به زودی فرمان رهایی زندانیان حزب اسلامی را از زندان‌های کشور صادر خواهد کرد.

احمد فرزان، سخنگوی کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح، گفت: «هیچ مانع و مشکلی برای انجام این کار وجود ندارد، رئیس جمهور به زودی فرمان رهایی زندانیان را امضا خواهد کرد و نخستین دسته آنان به روز شنبه و یا یک شنبه آزاد خواهند شد.»

در همین حال حکومت نیز می‌گوید که متعهد به عملی سازی تمام مفاد توافق‌نامه است.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور، گفت: «حکومت متعهد به عملی کردن تمامی بخش‌های توافق‌نامه است، ما در اجرایی ساختن آن پیش قدم بوده‌ایم و امید داریم که حزب اسلامی نیز به تعهدات‌اش عمل کند.»
اما رییس کمیسیون مستقل حقوق بشردر برنامه پرس وپال طلوع‌نیوز  با رهایی زندانیان جنگی مخالفت کرد.

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «هیچ کسی حق ندارد جرایم جنگی و ضد بشری را ببخشد و هیچ کسی هم حق ندارد، حق فرد دیگری را ببخشد.»

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پیش از این اعلام کرده است که حدود دو هزار و شش صد زندانی دارد، بیشتر این زندانیان در زندان‌های پلچرخی و بگرام به سر می‌برند. حزب اسلامی تاکنون توانسته است برای رهایی نزدیک به هفتاد زندانی این گروه تضمین خط آماده کند.

هم‌رسانی کنید