تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

روابط بازرگانی افغانستان - ازبیکستان گسترش یافته است

مشاور رییس جمهور در بخش زیربناء‌ها می‌گوید شرکت‌های ازبیکستانی آماده‌اند تا در بخش‌های انرژی، کشاورزی، ساخت جاده‌ها و خط آهن  و نیز در ایجاد شرکت‎های مشترک حمل و نقل در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

همایون قیومی، مشاور رییس جمهور در بخش زیربناء‌ها، گفت: «ازبیکستان از ظرفیت‌های خوبی فنی برخورد دار است و می‌تواند در بخش‌های گوناگون با افغانستان کمک و همکاری کند و بدیل مناسب برای صادرات و واردات کالا‌ها از راه این کشور است.»

درهمین حال وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که حجم بازرگانی افغانستان و ازبیکستان به بیش ازسه صد میلیون دالرمی‎رسد.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع، گفت: «از راه پاکستان زمانی‌که ما کالا‌ها را وارد می‌کنم نود روز را در بر می‌گیرد، اما وقتی از راه ازبیکستان وارد کنیم نه روز را در بر می‌گیرد و این خود برای صادرات و واردات کمک خواهد کرد.»

رسا همچنان می‌افزاید، که در آینده‌های نزدیک یک توافقنامه بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان امضاء خواهد شد و با امضاءشدن این توافقنامه مشکلات بخش خصوصی ما حل می‌شود.

در همین حال سرپرست وزارت فواید عامه می‌گوید که شرکت‌های ازبیکستانی می‌توانند  در بخش ساخت جاده‌ها، ایجاد خط آهن، ساخت پل‌ها و پلچک‌ها سرمایه گذاری کنند. وی می‌افزاید که پس از این یک بخشی از مواد ساختمانی از ازبیکستان وارد خواهد شد. 

بلیغ گفت: «ما از شرکت‌های ازبیکستانی دعوت کردیم که در بخش‌های ساخت جاده‌ها و ایجاد خط آهن و دیگر بخش‌ها سرمایه گذاری کنند.»

محمد الله بتاش، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که ما با ازبیکستان توافق کردیم که شرکت‌های مشترک ترانسپورتی بسازیم و آنان آماده استند در این بخش سرمایه گذاری کنند. 

از سویی هم وزیر صحت عامه می‌گوید که به علت بلند بودن کیفیت داروهای ازبیکستان، کابل می‌کوشد امسال یک بخش بزرگی از داروهای مورد نیاز را از این کشور وارد کند.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت: «داروهای ازبیکستان نسبت به کشور‌های دیگر کیفیت بلند دارد و ما امسال یک بخش بزرگی از دارو‌های شفاخانه‎های دولتی را از ازبیکستان وارد خواهد کردیم.»

فیروز می‌افزاید که در آینده‌های نزدیک شصت امبولانس از ازبیکستان خریداری خواهد شد.

بربنیاد آمار میزان صادرات کشور در سال دوهزار و شانزده دوازده درصد افزایش یافته است و نیز میزان واردات در این سال کاهش یافته است.

بازرگانی

روابط بازرگانی افغانستان - ازبیکستان گسترش یافته است

در همین حال وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که حجم بازرگانی افغانستان و ازبیکستان به بیش از سه صد میلیون دالر می‎رسد

Thumbnail

مشاور رییس جمهور در بخش زیربناء‌ها می‌گوید شرکت‌های ازبیکستانی آماده‌اند تا در بخش‌های انرژی، کشاورزی، ساخت جاده‌ها و خط آهن  و نیز در ایجاد شرکت‎های مشترک حمل و نقل در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

همایون قیومی، مشاور رییس جمهور در بخش زیربناء‌ها، گفت: «ازبیکستان از ظرفیت‌های خوبی فنی برخورد دار است و می‌تواند در بخش‌های گوناگون با افغانستان کمک و همکاری کند و بدیل مناسب برای صادرات و واردات کالا‌ها از راه این کشور است.»

درهمین حال وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که حجم بازرگانی افغانستان و ازبیکستان به بیش ازسه صد میلیون دالرمی‎رسد.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع، گفت: «از راه پاکستان زمانی‌که ما کالا‌ها را وارد می‌کنم نود روز را در بر می‌گیرد، اما وقتی از راه ازبیکستان وارد کنیم نه روز را در بر می‌گیرد و این خود برای صادرات و واردات کمک خواهد کرد.»

رسا همچنان می‌افزاید، که در آینده‌های نزدیک یک توافقنامه بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان امضاء خواهد شد و با امضاءشدن این توافقنامه مشکلات بخش خصوصی ما حل می‌شود.

در همین حال سرپرست وزارت فواید عامه می‌گوید که شرکت‌های ازبیکستانی می‌توانند  در بخش ساخت جاده‌ها، ایجاد خط آهن، ساخت پل‌ها و پلچک‌ها سرمایه گذاری کنند. وی می‌افزاید که پس از این یک بخشی از مواد ساختمانی از ازبیکستان وارد خواهد شد. 

بلیغ گفت: «ما از شرکت‌های ازبیکستانی دعوت کردیم که در بخش‌های ساخت جاده‌ها و ایجاد خط آهن و دیگر بخش‌ها سرمایه گذاری کنند.»

محمد الله بتاش، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که ما با ازبیکستان توافق کردیم که شرکت‌های مشترک ترانسپورتی بسازیم و آنان آماده استند در این بخش سرمایه گذاری کنند. 

از سویی هم وزیر صحت عامه می‌گوید که به علت بلند بودن کیفیت داروهای ازبیکستان، کابل می‌کوشد امسال یک بخش بزرگی از داروهای مورد نیاز را از این کشور وارد کند.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت: «داروهای ازبیکستان نسبت به کشور‌های دیگر کیفیت بلند دارد و ما امسال یک بخش بزرگی از دارو‌های شفاخانه‎های دولتی را از ازبیکستان وارد خواهد کردیم.»

فیروز می‌افزاید که در آینده‌های نزدیک شصت امبولانس از ازبیکستان خریداری خواهد شد.

بربنیاد آمار میزان صادرات کشور در سال دوهزار و شانزده دوازده درصد افزایش یافته است و نیز میزان واردات در این سال کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید