Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور خطاب به طالبان: صلح بی آتش‌بس ممکن نیست

رییس‌جمهور غنی در هنگام معرفی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفتگوهای صلح را بی آتش‌بس امکان پذیر نمی داند.

آقای غنی می‌گوید که در گفتگوهای صلح جمهوریت قابل معامله نیست و حکومت افغانستان  تنها نشانی برای گفتگوهای صلح  است. 

ریییس‌جمهور غنی در مراسمی که رییس اجراییه در آن حضور نداشت در وزارت دفاع ملی احمد ضیا سراج را سرپرست تازۀ ریاست امنیت ملی معرفی کرد.

رییس جمهور در این نشست برای گفتگوهای صلح پیش شرط تازه یی را مطرح می سازد و بر گفتگوها میان افغانان تاکید می ورزد.

رییس جمهور در این باره اظهار داشت:«مذاکرات بدون آتش بس غیر ممکن است. ما برای مذاکرات تیار هستیم، اگر طالبان فکر میکنند ما می ترسیم، این جوانان را بیبیند.»

رییس‌جمهور در این نشست با ستایش از کارنامه‌های نیروهای امنیت ملی ستایش می کند.

احمد ضیا سراج- سرپرست ریاست امنیت ملی در این برنامه اظهار داشت:«دشمن میداند که ملت رنجدیده افغانستان به هیچ صورت حاضر نیست که پس به طرف دوره  تاریک طالبان برند و به می خاطر اونا همیشه در تلاش ازی استند که با استفاده از ظلم، ستم و وحشت قدرت را به دست بگیرند.« 

احمد ضیا سراج تحصیلاتش را در ایالات متحده امریکا به پیایان رسانیده است و از چندین سال بدینسو در ریاست امنیت ملی کار می کند او پیش از این معاون عملیاتی ریاست امنیت ملی بود.

رییس‌جمهور خطاب به طالبان: صلح بی آتش‌بس ممکن نیست

رییس جمهور در این نشست برای گفتگوهای صلح پیش شرط تازه یی را مطرح می سازد و بر گفتگوها میان افغانان تاکید می ورزد.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی در هنگام معرفی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفتگوهای صلح را بی آتش‌بس امکان پذیر نمی داند.

آقای غنی می‌گوید که در گفتگوهای صلح جمهوریت قابل معامله نیست و حکومت افغانستان  تنها نشانی برای گفتگوهای صلح  است. 

ریییس‌جمهور غنی در مراسمی که رییس اجراییه در آن حضور نداشت در وزارت دفاع ملی احمد ضیا سراج را سرپرست تازۀ ریاست امنیت ملی معرفی کرد.

رییس جمهور در این نشست برای گفتگوهای صلح پیش شرط تازه یی را مطرح می سازد و بر گفتگوها میان افغانان تاکید می ورزد.

رییس جمهور در این باره اظهار داشت:«مذاکرات بدون آتش بس غیر ممکن است. ما برای مذاکرات تیار هستیم، اگر طالبان فکر میکنند ما می ترسیم، این جوانان را بیبیند.»

رییس‌جمهور در این نشست با ستایش از کارنامه‌های نیروهای امنیت ملی ستایش می کند.

احمد ضیا سراج- سرپرست ریاست امنیت ملی در این برنامه اظهار داشت:«دشمن میداند که ملت رنجدیده افغانستان به هیچ صورت حاضر نیست که پس به طرف دوره  تاریک طالبان برند و به می خاطر اونا همیشه در تلاش ازی استند که با استفاده از ظلم، ستم و وحشت قدرت را به دست بگیرند.« 

احمد ضیا سراج تحصیلاتش را در ایالات متحده امریکا به پیایان رسانیده است و از چندین سال بدینسو در ریاست امنیت ملی کار می کند او پیش از این معاون عملیاتی ریاست امنیت ملی بود.

هم‌رسانی کنید