Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفیر اتحادیۀ اروپا طالبان را به انجام جرایم جنگی متهم کرد

فرانس مایکل میلبن،  سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان امروز (سه شنبه ۱۹ ثور) در مراسم گرامی‌داشت از روز اروپا گفت  که ادامۀ کشتار مردم بی‌گناه و ویران کردن شهرها از سوی طالبان پذیرفتنی نیستند و عملکردهای این گروه جرایم جنگی شمرده می شوند.

از سویی هم این مقام اتحادیه اروپا تاکید می ورزد که برای پایان دادن به بحران و جنگ در افغانستان باید گزینه های سیاسی جست و جو شوند.

آقای میلبن در این باره چنین اظهار داشت:"طالبان از آنجا که غیر نظامیان را آماج قرار می دهند جنایت‌های جنگی را مرتکب می شوند و ما از این گروه می خواهیم که از کشتار مردم بی گناه دست بردارند. این عملکرد های طالبان پذیرفتنی نیستند و آنان هر چه زودتر باید این کار های شان را متوقف بسازند."

این مقام بلند پایه اروپا از پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به روند صلح نیز استقبال کرد.

وی در این باره بیان داشت: "پیوستن گلبدین حکمتیار به روند صلح یک رویداد مثبت برای افغانستان است و این نشان می دهد که آمدن صلح در افغانستان ممکن است."

در همین شماری از شهروندان و هنرمندان نیز به برقراری صلح در کشور تاکید کرده اند.

عطیه یک تن از هنرمندان یک سال می شود که برای رسانیدن پیام های صلح قلم برداشته است، او باور دارد که روزی پیام های صلح جویانه اش نه تنها بر دیوار ها بل بر قلب های مخالفان نیز نقش خواهند بست.

عطیه گفت:"هر جوان آرزو دارد که در فضای صلح زندگی کند و ما از مخالفان می خواهیم که آرامی ها را از ما نگیرند."

اکنون خواست ها از طالبان نیز این هستند که راه صلح در پیش بگیرند و از خشونت دست بردارند.

روینا، باشنده کابل گفته است:"تا به چی وقت جنگ و خشونت؟ بیاید صلح کنید و دیگر اطفال را یتیم و مادران را بی فرزند نسازید."

در حالی که امسال نیز برای نیروهای دولتی یک سال پر از چالش ها پیش بینی شده است، اما سفیر اتحادیه اروپا به این باور است که برای پایان دادن به خشونت ها و جنگ در افغانستان باید گزینه های سیاسی روی میز گذاشته شوند.

سفیر اتحادیۀ اروپا طالبان را به انجام جرایم جنگی متهم کرد

از سویی هم این مقام اتحادیه اروپا تاکید می ورزد که برای پایان دادن به بحران و جنگ در افغانستان باید گزینه های سیاسی جست و جو شوند.

Thumbnail

فرانس مایکل میلبن،  سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان امروز (سه شنبه ۱۹ ثور) در مراسم گرامی‌داشت از روز اروپا گفت  که ادامۀ کشتار مردم بی‌گناه و ویران کردن شهرها از سوی طالبان پذیرفتنی نیستند و عملکردهای این گروه جرایم جنگی شمرده می شوند.

از سویی هم این مقام اتحادیه اروپا تاکید می ورزد که برای پایان دادن به بحران و جنگ در افغانستان باید گزینه های سیاسی جست و جو شوند.

آقای میلبن در این باره چنین اظهار داشت:"طالبان از آنجا که غیر نظامیان را آماج قرار می دهند جنایت‌های جنگی را مرتکب می شوند و ما از این گروه می خواهیم که از کشتار مردم بی گناه دست بردارند. این عملکرد های طالبان پذیرفتنی نیستند و آنان هر چه زودتر باید این کار های شان را متوقف بسازند."

این مقام بلند پایه اروپا از پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به روند صلح نیز استقبال کرد.

وی در این باره بیان داشت: "پیوستن گلبدین حکمتیار به روند صلح یک رویداد مثبت برای افغانستان است و این نشان می دهد که آمدن صلح در افغانستان ممکن است."

در همین شماری از شهروندان و هنرمندان نیز به برقراری صلح در کشور تاکید کرده اند.

عطیه یک تن از هنرمندان یک سال می شود که برای رسانیدن پیام های صلح قلم برداشته است، او باور دارد که روزی پیام های صلح جویانه اش نه تنها بر دیوار ها بل بر قلب های مخالفان نیز نقش خواهند بست.

عطیه گفت:"هر جوان آرزو دارد که در فضای صلح زندگی کند و ما از مخالفان می خواهیم که آرامی ها را از ما نگیرند."

اکنون خواست ها از طالبان نیز این هستند که راه صلح در پیش بگیرند و از خشونت دست بردارند.

روینا، باشنده کابل گفته است:"تا به چی وقت جنگ و خشونت؟ بیاید صلح کنید و دیگر اطفال را یتیم و مادران را بی فرزند نسازید."

در حالی که امسال نیز برای نیروهای دولتی یک سال پر از چالش ها پیش بینی شده است، اما سفیر اتحادیه اروپا به این باور است که برای پایان دادن به خشونت ها و جنگ در افغانستان باید گزینه های سیاسی روی میز گذاشته شوند.

هم‌رسانی کنید