Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر: تلاش امریکا برای ثبات بخش‌هایی از افغانستان ناکام شده است

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش از بی نتیجه ماندن یک برنامه نزدیک به پنج میلیارد دالری ایالات متحده در افغانستان سخن می‌گوید. 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که پس از هفده سال برنامه باثبات‌سازی بخش‌های جنگ زده افغانستان تقریباً ناکام شده است.

بربنیاد این گزارش، این برنامه چهار میلیارد و ۷۰۰ هزار دالر هزینه برداشته است و هدف از عملی سازی آن آوردن ثبات به بخش‌های بوده است که در آن شورشیان فعال استند.

گزارش می‌افزاید که وجود فساد، حیف و میل شدن پول و نبود نظارت از آن باعث شده‌اند تا این برنامه نتیجه ندهد.

جان ساپکو بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می‌گوید که واشنگتن در کل تا کنون ۱۲۶ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه کرده است که بخش بزرگ آن برای ایجاد نیروهای امنیتی افغانستان به مصرف رسیده است.

در گزارش سیگر آمده است که حکومت امریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ میلادی زیر فشار زیاد قرار داشت تا ولسوالی‌های نا امن افغانستان را با ثبات سازد و روی همین دلیل، ادارات حکومت امریکا برای رسیدن به این هدف «پول بسیار هنگفت را بسیار به سرعت» در افغانستان مصرف کردند، در حالی که افغانستان برای جذب این مقدار پول آماده‌گی و ظرفیت نداشت.

بر بنیاد این گزارش، این اقدام امریکا سر انجام سبب رشد فساد اداری در افغانستان شد و از مصرف هنگفت پول توسط امریکا برای آوردن ثبات در افغانستان، تنها شمار اندک از نخبه‌گان سیاسی و قومی و همچنین افراد پر نفوذ در این کشور منفعت بردند که در نتیجه بسیاری پروژه‌های آوردن ثبات در مناطق نا امن افغانستان به جای تأثیرات مثبت، تأثیرات بد و منفی از خود به‌جا مانده است.

سیگر گفته است که وزارت‌های دفاع و خارجه امریکا و اداره توسعه بین المللی این کشور برنامه‌های آوردن ثبات را در عدم آشنایی و داشتن معلومات کافی در باره نهادهای محلی، بافت اجتماعی و سیاسی افغانستان و ساختار دولت این کشور در افغانستان عملی کرده اند.

سیگر: تلاش امریکا برای ثبات بخش‌هایی از افغانستان ناکام شده است

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که پس از هفده سال برنامه باثبات‌سازی بخش‌های جنگ زده افغانستان تقریباً ناکام شده است.

Thumbnail

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش از بی نتیجه ماندن یک برنامه نزدیک به پنج میلیارد دالری ایالات متحده در افغانستان سخن می‌گوید. 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که پس از هفده سال برنامه باثبات‌سازی بخش‌های جنگ زده افغانستان تقریباً ناکام شده است.

بربنیاد این گزارش، این برنامه چهار میلیارد و ۷۰۰ هزار دالر هزینه برداشته است و هدف از عملی سازی آن آوردن ثبات به بخش‌های بوده است که در آن شورشیان فعال استند.

گزارش می‌افزاید که وجود فساد، حیف و میل شدن پول و نبود نظارت از آن باعث شده‌اند تا این برنامه نتیجه ندهد.

جان ساپکو بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می‌گوید که واشنگتن در کل تا کنون ۱۲۶ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه کرده است که بخش بزرگ آن برای ایجاد نیروهای امنیتی افغانستان به مصرف رسیده است.

در گزارش سیگر آمده است که حکومت امریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ میلادی زیر فشار زیاد قرار داشت تا ولسوالی‌های نا امن افغانستان را با ثبات سازد و روی همین دلیل، ادارات حکومت امریکا برای رسیدن به این هدف «پول بسیار هنگفت را بسیار به سرعت» در افغانستان مصرف کردند، در حالی که افغانستان برای جذب این مقدار پول آماده‌گی و ظرفیت نداشت.

بر بنیاد این گزارش، این اقدام امریکا سر انجام سبب رشد فساد اداری در افغانستان شد و از مصرف هنگفت پول توسط امریکا برای آوردن ثبات در افغانستان، تنها شمار اندک از نخبه‌گان سیاسی و قومی و همچنین افراد پر نفوذ در این کشور منفعت بردند که در نتیجه بسیاری پروژه‌های آوردن ثبات در مناطق نا امن افغانستان به جای تأثیرات مثبت، تأثیرات بد و منفی از خود به‌جا مانده است.

سیگر گفته است که وزارت‌های دفاع و خارجه امریکا و اداره توسعه بین المللی این کشور برنامه‌های آوردن ثبات را در عدم آشنایی و داشتن معلومات کافی در باره نهادهای محلی، بافت اجتماعی و سیاسی افغانستان و ساختار دولت این کشور در افغانستان عملی کرده اند.

هم‌رسانی کنید