Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر: دوهزارتن در جریان مأموریت بازسازی در افغانستان کشته شده‌اند

بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای باسازی افغانستان (سیگر) می‌گوید که در حدود ۲۲۰۰ تن در جریان مأموریت بازسازی افغانستان در طول ۱۸ سال گذشته جان‌های شان را ازدست داده‌اند.

سیگر در گزارش تاز‌ه‌یی که نشر کرده، گفته است که در حدود سه‌هزار تن دیگر در این مأموریت زخمی شده‌اند.

یافته‌های این گزارش، هم‌چنان نشان می‌دهند که ۱۳۱نظامی و ۱۴۴۷غیرنظامی افغان در میدان‌های غیرجنگی کشته شده‌اند. در این میان ۲۸۴ شهروند ایالات متحده امریکا نیز کشته شدند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که طالبان برای جلوگیری از پروژه‌های بازسازی در افغانستان تلاش کرده‌اند: «در این مدت طالبان کوشش کرده‌اند که جلو بازسازی را در افغانستان بگیرند، اما نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با قیمت جان شان هر حملۀ دشمن را سرکوب کرده‌است.»

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز بیان داشت: « تأمین امنیت پروژه‌های انکشافی، توجه به راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی در صدر اولویت‌های وزارت دفاع افغانستان قرار دارد.»

شماری از نظامیان پیشین، دست اندازی‌های شماری از کشورها در عملی نشدن پروژه‌های بازسازی در افغانستان را از علت‌های دیگر تلفات در این مأموریت می‌دانند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین گفت: «حملات داخلی که بیشتر به مقصد امتیازگیری از این پروژه‌ها و از کسانی که مصروف این پروژه‌ها استند صورت می‌گیرد.»

بازرس ویژۀ امریکا برای باسازی افغانستان، گفته‌است با آن که ایالات متحده دربارۀ توافق با طالبان سرگرم گفت وگو است،‌ خشونت‌ها در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی به بیشترین حد آن رسیده بودند.

سیگر: دوهزارتن در جریان مأموریت بازسازی در افغانستان کشته شده‌اند

سیگر در گزارش تاز‌ه‌یی که نشر کرده، گفته است که در حدود سه‌هزار تن دیگر در این مأموریت زخمی شده‌اند.

Thumbnail

بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای باسازی افغانستان (سیگر) می‌گوید که در حدود ۲۲۰۰ تن در جریان مأموریت بازسازی افغانستان در طول ۱۸ سال گذشته جان‌های شان را ازدست داده‌اند.

سیگر در گزارش تاز‌ه‌یی که نشر کرده، گفته است که در حدود سه‌هزار تن دیگر در این مأموریت زخمی شده‌اند.

یافته‌های این گزارش، هم‌چنان نشان می‌دهند که ۱۳۱نظامی و ۱۴۴۷غیرنظامی افغان در میدان‌های غیرجنگی کشته شده‌اند. در این میان ۲۸۴ شهروند ایالات متحده امریکا نیز کشته شدند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که طالبان برای جلوگیری از پروژه‌های بازسازی در افغانستان تلاش کرده‌اند: «در این مدت طالبان کوشش کرده‌اند که جلو بازسازی را در افغانستان بگیرند، اما نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با قیمت جان شان هر حملۀ دشمن را سرکوب کرده‌است.»

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز بیان داشت: « تأمین امنیت پروژه‌های انکشافی، توجه به راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی در صدر اولویت‌های وزارت دفاع افغانستان قرار دارد.»

شماری از نظامیان پیشین، دست اندازی‌های شماری از کشورها در عملی نشدن پروژه‌های بازسازی در افغانستان را از علت‌های دیگر تلفات در این مأموریت می‌دانند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین گفت: «حملات داخلی که بیشتر به مقصد امتیازگیری از این پروژه‌ها و از کسانی که مصروف این پروژه‌ها استند صورت می‌گیرد.»

بازرس ویژۀ امریکا برای باسازی افغانستان، گفته‌است با آن که ایالات متحده دربارۀ توافق با طالبان سرگرم گفت وگو است،‌ خشونت‌ها در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی به بیشترین حد آن رسیده بودند.

هم‌رسانی کنید