Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'شورای عالی صلح و وزارت دولت در امور صلح یک‌جا می‌شوند'

یک عضو شورای عالی صلح می‌گوید که قرار است شورای عالی صلح با وزارت تازه ایجاد شدۀ صلح یکجا شوند.

عطاالله لودین، این عضو شورای عالی صلح می‌افزاید که این کار ازبهر رسیده‌گی به خلاها و کمبودهای شورای عالی انجام شود.

او در این باره افزود: «این دو اداره نیست، بلکه تشکیلات این دو اداره یکجا می‌شود، هماهنگ می‌شوند و با یک موقف در رابطه به صلح، قضایا را تعقیب می‌کنند و مذاکرات می‌کنند.»

رییس‌جمهور غنی، روز گذشته وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر خودرا در رأس آن گماشت.

با ایجاد این وزارت، هم‌اکنون سه تشکل برای صلح در حکومت وجود دارد. رییس‌جمهور هرچند دلیل ایجاد ادارات مختلف برای صلح را توضیح نداده‌است، اما عطاالله لودین می‌گوید که یکی از دلایل ایجاد وزارت صلح، ناتوانی شورای عالی صلح در پیش‌برد امور صلح بوده‌است: «آن نواقصی را که ما در گذشته در شورای عالی صلح داشتیم امیدواریم با ایجاد این وزارت این ها تکمیل شوند.»

اما، شماری از اعضای شورای ملی ایجاد این وزارت را یک کار نمایشی می‌دانند و می‌گویند که این نهاد نه تنها بر روند صلح اثرگذار نخواهد بود بل به هدف پیکارهای انتخاباتی ایجاد شده‌است.

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «برنامه‌های سمبولیک و ایجاد اداره‌های موازی و اداراتی‌که هیچ بنیاد اصولی ندارد؛ این‌ها درد مردم افغانستان را دوا نمی‌کند.»

جاوید جیحون، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «ما به صلح ضرورت داریم؛ من می‌گویم که یک وزارت نه، بل‌که صدها وزارت دیگر هم باشد که صلح را در افغانستان بیارد، من می‌گویم ضرورت است.»

ریاست‌جمهوری نخواست دربارۀ ایجاد وزارت صلح چیزی بگوید، اما شماری از دسته‌های انتخاباتی و نیز اعضای شورای ملی می‌گویند که رییس‌جمهور در زمان نزدیک به انتخابات ریاست‌‎جمهوری نباید چنین نهادهای موازی ایجاد کند

'شورای عالی صلح و وزارت دولت در امور صلح یک‌جا می‌شوند'

رییس‌جمهور غنی، روز گذشته وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر خودرا در رأس آن گماشت.

تصویر بندانگشتی

یک عضو شورای عالی صلح می‌گوید که قرار است شورای عالی صلح با وزارت تازه ایجاد شدۀ صلح یکجا شوند.

عطاالله لودین، این عضو شورای عالی صلح می‌افزاید که این کار ازبهر رسیده‌گی به خلاها و کمبودهای شورای عالی انجام شود.

او در این باره افزود: «این دو اداره نیست، بلکه تشکیلات این دو اداره یکجا می‌شود، هماهنگ می‌شوند و با یک موقف در رابطه به صلح، قضایا را تعقیب می‌کنند و مذاکرات می‌کنند.»

رییس‌جمهور غنی، روز گذشته وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر خودرا در رأس آن گماشت.

با ایجاد این وزارت، هم‌اکنون سه تشکل برای صلح در حکومت وجود دارد. رییس‌جمهور هرچند دلیل ایجاد ادارات مختلف برای صلح را توضیح نداده‌است، اما عطاالله لودین می‌گوید که یکی از دلایل ایجاد وزارت صلح، ناتوانی شورای عالی صلح در پیش‌برد امور صلح بوده‌است: «آن نواقصی را که ما در گذشته در شورای عالی صلح داشتیم امیدواریم با ایجاد این وزارت این ها تکمیل شوند.»

اما، شماری از اعضای شورای ملی ایجاد این وزارت را یک کار نمایشی می‌دانند و می‌گویند که این نهاد نه تنها بر روند صلح اثرگذار نخواهد بود بل به هدف پیکارهای انتخاباتی ایجاد شده‌است.

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «برنامه‌های سمبولیک و ایجاد اداره‌های موازی و اداراتی‌که هیچ بنیاد اصولی ندارد؛ این‌ها درد مردم افغانستان را دوا نمی‌کند.»

جاوید جیحون، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «ما به صلح ضرورت داریم؛ من می‌گویم که یک وزارت نه، بل‌که صدها وزارت دیگر هم باشد که صلح را در افغانستان بیارد، من می‌گویم ضرورت است.»

ریاست‌جمهوری نخواست دربارۀ ایجاد وزارت صلح چیزی بگوید، اما شماری از دسته‌های انتخاباتی و نیز اعضای شورای ملی می‌گویند که رییس‌جمهور در زمان نزدیک به انتخابات ریاست‌‎جمهوری نباید چنین نهادهای موازی ایجاد کند

هم‌رسانی کنید