Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دفاع: تمامی احزاب سلاح‌های غیرقانونی شان را به دولت بدهند

سر نوشت اعضای مسلح حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، همچون پرسشی بزرگ در اذهان همه‎گان باقی است، اما وزارت دفاع ملی، از تمامی احزاب می‎خواهد که سلاح‎های غیر قانونی شان را به دولت تسلیم دهند.

حضور هواداران مسلح حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، در روز برگشت رهبر این حزب به کابل، نگرانی هایی را به بار آورد؛ اما، پسان تر، شورای سیاسی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، از فهرست کردن نام های سه هزار و ۵۰۰ افسر، برای استخدام در نهادهای امنیتی کشور، خبر داد.

در کنار این، حزب اسلامی بر مسلح ماندن نظامیانش پافشاری دارد.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی دراین باره گفت: «من این را نمی دانم که کدام قسم سلاح و چقدر سلاح پیش آنان (اعضای حزب اسلامی) است. این چیزها ممکن، در تعهدات شان به دولت، درج باشد و دولت و آنان، بین خود کدام تعهدی را که کرده باشند، به آنان عمل خواهند کرد.»

از سویی‎هم، شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان نیز از مسلح بودن افراد حزب اسلامی انتقاد می‎کنند. 

عبدالحفیظ منصور بیان داشت: « فکر کنم ضرورت به این نباشد که هرکدام ما، لشکرهای جداگانه‎ای داشته باشیم! نیروهای دولتی ما در خدمت تمام کسانی است که در ساحات زیر کنترول دولت زنده‎گی می‎کنند و همین نیروها مسوولیت تأمین امنیت همه را دارند.»

در همین ‏حال، باشنده‏ گان کابل، از حکومت می‏خواهند که افزون بر جنگ افزارهای نظامیان حزب اسلامی، جنگ افزارهای غیرقانونی احزاب و افراد دیگر را، نیز گردآوری کند.

احمد مصطفی می‎گوید: «مخالف دولت که می آید و با دولت افغانستان یک‎جا می‎شود، باید سلاح خود را تسلیم کند!» 

عبدل وزیر که یکی دیگر از باشنده‎گان شهر کابل است گفت: «سلاح را که پیش خود نگاه کند، پیوستنش به دولت، هیچ فایده‎ای ندارد! برعکس، بدبختی زیادتر می‏شود.»  

پیش از این، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفته است که نظامیان این حزب، جنگ افزارهای شان را بر زمین نخواهند گذاشت، اما تاکید می ورزند که این جنگ افزارها در برابر دولت نیز به کار نخواهد رفت.

وزارت دفاع: تمامی احزاب سلاح‌های غیرقانونی شان را به دولت بدهند

یک ‎سخن‎گوی حزب اسلامی می‎گوید که هیچ کس، مصئونیت نظامیان این حزب را تضمین کرده نمی تواند و آنان برای حفظ جان شان، باید مسلح بمانند.

Thumbnail

سر نوشت اعضای مسلح حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، همچون پرسشی بزرگ در اذهان همه‎گان باقی است، اما وزارت دفاع ملی، از تمامی احزاب می‎خواهد که سلاح‎های غیر قانونی شان را به دولت تسلیم دهند.

حضور هواداران مسلح حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، در روز برگشت رهبر این حزب به کابل، نگرانی هایی را به بار آورد؛ اما، پسان تر، شورای سیاسی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، از فهرست کردن نام های سه هزار و ۵۰۰ افسر، برای استخدام در نهادهای امنیتی کشور، خبر داد.

در کنار این، حزب اسلامی بر مسلح ماندن نظامیانش پافشاری دارد.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی دراین باره گفت: «من این را نمی دانم که کدام قسم سلاح و چقدر سلاح پیش آنان (اعضای حزب اسلامی) است. این چیزها ممکن، در تعهدات شان به دولت، درج باشد و دولت و آنان، بین خود کدام تعهدی را که کرده باشند، به آنان عمل خواهند کرد.»

از سویی‎هم، شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان نیز از مسلح بودن افراد حزب اسلامی انتقاد می‎کنند. 

عبدالحفیظ منصور بیان داشت: « فکر کنم ضرورت به این نباشد که هرکدام ما، لشکرهای جداگانه‎ای داشته باشیم! نیروهای دولتی ما در خدمت تمام کسانی است که در ساحات زیر کنترول دولت زنده‎گی می‎کنند و همین نیروها مسوولیت تأمین امنیت همه را دارند.»

در همین ‏حال، باشنده‏ گان کابل، از حکومت می‏خواهند که افزون بر جنگ افزارهای نظامیان حزب اسلامی، جنگ افزارهای غیرقانونی احزاب و افراد دیگر را، نیز گردآوری کند.

احمد مصطفی می‎گوید: «مخالف دولت که می آید و با دولت افغانستان یک‎جا می‎شود، باید سلاح خود را تسلیم کند!» 

عبدل وزیر که یکی دیگر از باشنده‎گان شهر کابل است گفت: «سلاح را که پیش خود نگاه کند، پیوستنش به دولت، هیچ فایده‎ای ندارد! برعکس، بدبختی زیادتر می‏شود.»  

پیش از این، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفته است که نظامیان این حزب، جنگ افزارهای شان را بر زمین نخواهند گذاشت، اما تاکید می ورزند که این جنگ افزارها در برابر دولت نیز به کار نخواهد رفت.

هم‌رسانی کنید