Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار کرزی در برابر حملۀ بمی؛ امریکا را از افغانستان بیرون می‌کنم

حامدکرزی رییس جمهورپیشین در نشستی روز شنبه در کابل در واکنش به پرتاپ بم امریکا در اچین ننگرهار گفت که او برای بیرون کردن این کشور از افغانستان تصمیم گرفته است.

حامد کرزی این حمله امریکا را نقض حاکمیت ملی و توهین به افغانستان خواند و تأکید کرد که کشور را از ظلم و دهشت امریکا آزاد خواهد کرد.

او گفت: «ما را بی عزت ساختند و تو سیل داشتی، سیل داشتی تا بیایند تاسیسات بسازند و بعد از آن تو فیصله می کنی که ما آنان را هدف قرار می دهیم، دهشت را در این خاک به راه انداختی و اذهان ما را مصروف می سازی که باز اگر این گونه حمله شد، ما خاموش باشیم و سوال نکنیم، نخیر هوشیار باید شویم.»

آقای کرزی گفت که حکومت با اجازه دادن به این کار، خیانت ملی را مرتکب شده است و پس از این حکومت را تمثیل کننده حاکمیت ملی نمی‌داند.

او افزود: «تو به افغانستان آمدی که با تروریزم مبارزه می کنیم، اما درحضور تو ناامنی بیشتر شده می رود و سال به سال، سلاح های خود را بالا برده می روید. من باز به یک تصمیم رسیدم که این خاک را از شر امریکا آزاد کنم.»

او در ادامه گفت: «به حیث یک فرد مملکت، امروز این حکومت را نماینده خود نمی‌دانم. نماینده اهداف، آرمان ها و حاکمیت ملی خود نمی دانم. آنانی که یا از نادانی و یا از بی غیرتی امریکا را حمایت کردند، بدانند که مردم افغانستان هرگز خاین خود را نمی‌بخشند.»
 
محمد اسماعیل از فرماندهان پیشین جهادی نیز با این حمله ابراز مخالفت کرده است.

او در یک نشست خبری روز شنبه در ولایت هرات به خبرنگاران گفت: «این سر آغاز جنگ‌های بدی خواهد بود که در آینده‌های شاید ما متوجه جنگ های سخت تری خواهیم بود، اما مردم ما باید به خود آیند و بدانند که امروز به ملت ها هرگز صورت نمی‌گیرد.»

این گفته‌های رییس جمهور پیشین واکنش تندی برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان را برانگیخته است.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، در نشست این مجلس روز شنبه گفت: «امروز که مردم ما با پوست و گوشت خود تمامی مشکلات را تحمل می‌کند، این گونه موضع گیری های نفاق افگنی به باور دارم که بر خلاف مصالح علیای کشور خواهد بود.»

ریاست جمهوری در پاسخ به این گفته‌های آقای کرزی می‌گوید که هرافغان حق ابراز دیدگاه دارد و این یک کشور دارای آزادی بیان است، اما رییس اجرائیه بر مبارزه با گروه‌های هراس افگن تأکید می‌ورزد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیۀ کشور گفت: «وقتی که آنان مسؤول این حمله‌ها هم استند و هم قرار می‌گیرند، بازهم حکومت افغانستان مورد حمله قرار می‌گیرند. من این قضاوت را می‌گذارم به خود شخصیت ها، اما وقتی که کشور مورد تجاوز گروه های تروریستی قرار گرفته جز مقابله با آنان و از بین بردن مراکز شان چه راهی وجود دارد؟.»

کاربرد بزرگترین بم غیر هسته‌یی ایالات متحده امریکا واکنش‌های گونه‌گونی داشت، اما حامد کرزی، پسر گلبدین حکمتیار و طالبان این حمله سخت نکوهش کردند.

از سوی دیگر سفیر افغانستان در پاکستان نیز از کاربرد این بم انتقاد کرده است، اما دولت تا کنون در بارۀ این انتقاد سفیرش در پاکستان چیزی نگفته است.

هشدار کرزی در برابر حملۀ بمی؛ امریکا را از افغانستان بیرون می‌کنم

حامد کرزی این حمله امریکا را نقض حاکمیت ملی و توهین به افغانستان خواند و تأکید کرد که کشور را از ظلم و دهشت امریکا آزاد خواهد کرد.

Thumbnail

حامدکرزی رییس جمهورپیشین در نشستی روز شنبه در کابل در واکنش به پرتاپ بم امریکا در اچین ننگرهار گفت که او برای بیرون کردن این کشور از افغانستان تصمیم گرفته است.

حامد کرزی این حمله امریکا را نقض حاکمیت ملی و توهین به افغانستان خواند و تأکید کرد که کشور را از ظلم و دهشت امریکا آزاد خواهد کرد.

او گفت: «ما را بی عزت ساختند و تو سیل داشتی، سیل داشتی تا بیایند تاسیسات بسازند و بعد از آن تو فیصله می کنی که ما آنان را هدف قرار می دهیم، دهشت را در این خاک به راه انداختی و اذهان ما را مصروف می سازی که باز اگر این گونه حمله شد، ما خاموش باشیم و سوال نکنیم، نخیر هوشیار باید شویم.»

آقای کرزی گفت که حکومت با اجازه دادن به این کار، خیانت ملی را مرتکب شده است و پس از این حکومت را تمثیل کننده حاکمیت ملی نمی‌داند.

او افزود: «تو به افغانستان آمدی که با تروریزم مبارزه می کنیم، اما درحضور تو ناامنی بیشتر شده می رود و سال به سال، سلاح های خود را بالا برده می روید. من باز به یک تصمیم رسیدم که این خاک را از شر امریکا آزاد کنم.»

او در ادامه گفت: «به حیث یک فرد مملکت، امروز این حکومت را نماینده خود نمی‌دانم. نماینده اهداف، آرمان ها و حاکمیت ملی خود نمی دانم. آنانی که یا از نادانی و یا از بی غیرتی امریکا را حمایت کردند، بدانند که مردم افغانستان هرگز خاین خود را نمی‌بخشند.»
 
محمد اسماعیل از فرماندهان پیشین جهادی نیز با این حمله ابراز مخالفت کرده است.

او در یک نشست خبری روز شنبه در ولایت هرات به خبرنگاران گفت: «این سر آغاز جنگ‌های بدی خواهد بود که در آینده‌های شاید ما متوجه جنگ های سخت تری خواهیم بود، اما مردم ما باید به خود آیند و بدانند که امروز به ملت ها هرگز صورت نمی‌گیرد.»

این گفته‌های رییس جمهور پیشین واکنش تندی برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان را برانگیخته است.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، در نشست این مجلس روز شنبه گفت: «امروز که مردم ما با پوست و گوشت خود تمامی مشکلات را تحمل می‌کند، این گونه موضع گیری های نفاق افگنی به باور دارم که بر خلاف مصالح علیای کشور خواهد بود.»

ریاست جمهوری در پاسخ به این گفته‌های آقای کرزی می‌گوید که هرافغان حق ابراز دیدگاه دارد و این یک کشور دارای آزادی بیان است، اما رییس اجرائیه بر مبارزه با گروه‌های هراس افگن تأکید می‌ورزد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیۀ کشور گفت: «وقتی که آنان مسؤول این حمله‌ها هم استند و هم قرار می‌گیرند، بازهم حکومت افغانستان مورد حمله قرار می‌گیرند. من این قضاوت را می‌گذارم به خود شخصیت ها، اما وقتی که کشور مورد تجاوز گروه های تروریستی قرار گرفته جز مقابله با آنان و از بین بردن مراکز شان چه راهی وجود دارد؟.»

کاربرد بزرگترین بم غیر هسته‌یی ایالات متحده امریکا واکنش‌های گونه‌گونی داشت، اما حامد کرزی، پسر گلبدین حکمتیار و طالبان این حمله سخت نکوهش کردند.

از سوی دیگر سفیر افغانستان در پاکستان نیز از کاربرد این بم انتقاد کرده است، اما دولت تا کنون در بارۀ این انتقاد سفیرش در پاکستان چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید