تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

کمک سه میلیون دالری دنمارک برای بهبود مصئونیت غذایی در افغانستان

دنمارک سه میلیون دالر را برای بهبود مصؤونیت غذایی در افغانستان، کمک کرد. قرار است که این کمک ها از سوی سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل با همکاری وزارت زراعت و ابیاری هزینه شوند. 

سفیر دنمارک در کابل گسترده گی نبود مصؤونیت غذایی را در افغانستان نگران کننده می داند و می گوید که برای بهبود این وضع نیاز است که برنامه های درازمدت عملی شوند.

مایکل لاند یپسن، سفیر دنمارک در افغانستان، گفت: «این بسنده نیست که تنها در کوتاه مدت برای مردم کمک شود ، ما می خواهیم  با کمک های دراز مدت؛ مردم افغانستان و کشاورزان سرپای خود ایستاد شوند.»

بربنیاد آمارهای وزارت اقتصاد  بیش از چهل و چهار درصد از جمعیت کشور با نبود مصئونیت غذایی رو به رو استند.
سازمان جهانی خوراک و کشاروزی سازمان ملل خشکسال های دو سال گذشته را از علت های افزایش نبود مصئونیت غذایی در افغانستان می گوید.

راجندار آریال، رییس سازمان خوارک و کشاروزی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «برای فامیل های کوچک که از خشکسالی های دوسال گذشته متاثر شده اند ، بسیار مشکل است که به حالت عادی برگردند. سه تا چهار سال زمان نیاز است تا وضعیت زندگی کشاورزان متاثر شده از خشکسالی ها به حالت عادی آن برگردد.»

حشمت الله غفوری وزارت زراعت و آبیاری می گوید که با کمک سه میلیون دالری دنمارک، در یک سال آینده برای بیش از ۱۲۹ هزار کشاورز، کمک رسانی خواهد شد. 

سفیر دنمارک در کابل می گوید که افزون بر این کمک ها، کشورش امسال دوازده میلیون دالر دیگر را نیز در بخش های آموزش و پرورش، حکومت داری خوب و مصؤونیت غذایی به ا فغانستان کمک خواهد کرد.

افغانستان

کمک سه میلیون دالری دنمارک برای بهبود مصئونیت غذایی در افغانستان

سفیر دنمارک در کابل می‌گوید که برای بهبود وضع مصئونیت غذایی نیاز است که برنامه‌های درازمدت عملی شوند.

تصویر بندانگشتی

دنمارک سه میلیون دالر را برای بهبود مصؤونیت غذایی در افغانستان، کمک کرد. قرار است که این کمک ها از سوی سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل با همکاری وزارت زراعت و ابیاری هزینه شوند. 

سفیر دنمارک در کابل گسترده گی نبود مصؤونیت غذایی را در افغانستان نگران کننده می داند و می گوید که برای بهبود این وضع نیاز است که برنامه های درازمدت عملی شوند.

مایکل لاند یپسن، سفیر دنمارک در افغانستان، گفت: «این بسنده نیست که تنها در کوتاه مدت برای مردم کمک شود ، ما می خواهیم  با کمک های دراز مدت؛ مردم افغانستان و کشاورزان سرپای خود ایستاد شوند.»

بربنیاد آمارهای وزارت اقتصاد  بیش از چهل و چهار درصد از جمعیت کشور با نبود مصئونیت غذایی رو به رو استند.
سازمان جهانی خوراک و کشاروزی سازمان ملل خشکسال های دو سال گذشته را از علت های افزایش نبود مصئونیت غذایی در افغانستان می گوید.

راجندار آریال، رییس سازمان خوارک و کشاروزی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «برای فامیل های کوچک که از خشکسالی های دوسال گذشته متاثر شده اند ، بسیار مشکل است که به حالت عادی برگردند. سه تا چهار سال زمان نیاز است تا وضعیت زندگی کشاورزان متاثر شده از خشکسالی ها به حالت عادی آن برگردد.»

حشمت الله غفوری وزارت زراعت و آبیاری می گوید که با کمک سه میلیون دالری دنمارک، در یک سال آینده برای بیش از ۱۲۹ هزار کشاورز، کمک رسانی خواهد شد. 

سفیر دنمارک در کابل می گوید که افزون بر این کمک ها، کشورش امسال دوازده میلیون دالر دیگر را نیز در بخش های آموزش و پرورش، حکومت داری خوب و مصؤونیت غذایی به ا فغانستان کمک خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید