Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش هیئت مجلس از زندان‌ها: وضعیت وحشت‌ناک است

هیئت مجلس نماینده‌گان که از زندان پلچرخی و شماری دیگر از زندان‌ها در کابل دیدار کرده‌است می‌گوید که اوضاع در این زندان‌ها «وحشت‌ناک» است.

در گزارش این هیئت، از خرید و فروش موادمخدر در زندان‌ها، معتاد شدن زندانیان زن و کودک به مواد مخدر، ترویج فساد اخلاقی در میان زندانیان زن و کودک، گرفتن پول از زندانیان برای شامل ساختن آنان در فهرست زندانیانی که بربنیاد فرمان رییس‌جمهور رها می‌شوند سخن زده شده‌است.

این هیئت سه نفری مجلس نماینده‌گان چندی پیش پس از آن برای بررسی وضعیت زندان‌های کابل گماشته شد که نگرانی‌ها از اوضاع بد زندانیان مطرح شدند.

شاپور حسن‌زوی، رییس هییت بررسی کننده مجلس از زندان‌ها در این باره گفت: «در یک ماه در حدود یک میلیون دالر مواد مخدر داخل [زندان‌ها] می‌شود و در آنجا یک تجارت کلان و ظلم کلان جریان دارد.»
 
اعضای این هیئت در گزارش شان، پانزده مشکل را به‌گونه جدی مطرح ساخته‌اند که از این میان، اخذ پول در برابر رهایی زندانیانی که زمان قید شان تکمیل شده‌است و یا بربنیاد فرمان رییس‌جمهور به علت گسترش ویروس کرونا باید ازبند رها شوند، وجود فساد اخلاقی در زندان‌ها و نیز فروش مواد مخدر در زندان‌ها از موارد جدی این گزارش استند.

سیمین بارکزی، عضو این هئیت اظهار داشت: «فروش چپرکت‌های خواب و تیلفون‌ها به محبوسین، ارتکاب اعمال غیراخلاقی و فحشا در مورد محبوسین زیرسن و اناثیه در زندان‌ها وجود دارد.»

نعیم وردک، عضو دیگر این هئیت نیز گفت: «رها نشدن آن شمار از زندانیانی که زمان آنان تکمیل شده ویا مریضی صعب العلاج دارند و یا کبرسن دارند، از مواردی اند که ما دریافته‌ایم.»
 
حکومت نیز به تازه‌گی تشکیلاتی را زیر نام «ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها» ایجاد کرده‌است. مسؤولان این اداره، مشکلات در زندان‌ها را می‌پذیرند و از رسیده‌‎گی به چالش‌ها سخن می‌زنند.

فرهاد بایانی، رییس نشرات و سخن‌گوی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها تصریح کرد: «متأسفانه این یک میراث بدی است که از ادارۀ قبلی به ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها باقی مانده‌است. بررسی‌های اولیه ادارۀ ما نشان می‌دهد که تعدادی از پرسونل زندان‌ها متأسفانه در امر خرید و فروش مواد مخدر دست دارند.»

با این هم اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بربنیاد ارزش‌های حقوق‌بشری نباید با زندانیان برخورد نادرست صورت بگیرد و کسانی که تاکنون برخلاف قانون اجراات کرده‌اند باید زیرپیگرد نهادهای عدلی وقضایی قرار بگیرند.

گزارش هیئت مجلس از زندان‌ها: وضعیت وحشت‌ناک است

این هیئت سه نفری مجلس نماینده‌گان چندی پیش پس از آن برای بررسی وضعیت زندان‌های کابل گماشته شد که نگرانی‌ها از اوضاع بد زندانیان مطرح شدند.

تصویر بندانگشتی

هیئت مجلس نماینده‌گان که از زندان پلچرخی و شماری دیگر از زندان‌ها در کابل دیدار کرده‌است می‌گوید که اوضاع در این زندان‌ها «وحشت‌ناک» است.

در گزارش این هیئت، از خرید و فروش موادمخدر در زندان‌ها، معتاد شدن زندانیان زن و کودک به مواد مخدر، ترویج فساد اخلاقی در میان زندانیان زن و کودک، گرفتن پول از زندانیان برای شامل ساختن آنان در فهرست زندانیانی که بربنیاد فرمان رییس‌جمهور رها می‌شوند سخن زده شده‌است.

این هیئت سه نفری مجلس نماینده‌گان چندی پیش پس از آن برای بررسی وضعیت زندان‌های کابل گماشته شد که نگرانی‌ها از اوضاع بد زندانیان مطرح شدند.

شاپور حسن‌زوی، رییس هییت بررسی کننده مجلس از زندان‌ها در این باره گفت: «در یک ماه در حدود یک میلیون دالر مواد مخدر داخل [زندان‌ها] می‌شود و در آنجا یک تجارت کلان و ظلم کلان جریان دارد.»
 
اعضای این هیئت در گزارش شان، پانزده مشکل را به‌گونه جدی مطرح ساخته‌اند که از این میان، اخذ پول در برابر رهایی زندانیانی که زمان قید شان تکمیل شده‌است و یا بربنیاد فرمان رییس‌جمهور به علت گسترش ویروس کرونا باید ازبند رها شوند، وجود فساد اخلاقی در زندان‌ها و نیز فروش مواد مخدر در زندان‌ها از موارد جدی این گزارش استند.

سیمین بارکزی، عضو این هئیت اظهار داشت: «فروش چپرکت‌های خواب و تیلفون‌ها به محبوسین، ارتکاب اعمال غیراخلاقی و فحشا در مورد محبوسین زیرسن و اناثیه در زندان‌ها وجود دارد.»

نعیم وردک، عضو دیگر این هئیت نیز گفت: «رها نشدن آن شمار از زندانیانی که زمان آنان تکمیل شده ویا مریضی صعب العلاج دارند و یا کبرسن دارند، از مواردی اند که ما دریافته‌ایم.»
 
حکومت نیز به تازه‌گی تشکیلاتی را زیر نام «ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها» ایجاد کرده‌است. مسؤولان این اداره، مشکلات در زندان‌ها را می‌پذیرند و از رسیده‌‎گی به چالش‌ها سخن می‌زنند.

فرهاد بایانی، رییس نشرات و سخن‌گوی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها تصریح کرد: «متأسفانه این یک میراث بدی است که از ادارۀ قبلی به ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها باقی مانده‌است. بررسی‌های اولیه ادارۀ ما نشان می‌دهد که تعدادی از پرسونل زندان‌ها متأسفانه در امر خرید و فروش مواد مخدر دست دارند.»

با این هم اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بربنیاد ارزش‌های حقوق‌بشری نباید با زندانیان برخورد نادرست صورت بگیرد و کسانی که تاکنون برخلاف قانون اجراات کرده‌اند باید زیرپیگرد نهادهای عدلی وقضایی قرار بگیرند.

هم‌رسانی کنید