Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش دستگاه‌های انرژی آفتابی برای آب‌یاری زمین‌های کشاورزی در هلمند

در بسیاری بخش‌های ولایت هلمند، دستگاه‌های انرژی آفتابی برای آب‌یاری زمین‌های کشاورزی نصب شده اند و بسیاری از کشاورزان هلمند از دستگاه‌های آفتابی برای آب‌یاری دارند و نیز آسیاب‌هایی کوچک دارند که با انرژی آفتاب کار می‌کنند. 

شماری از این کشاورزان می‌گویند که به علت کمبود آب و افزایش بهای نفت به انرژی پاک و طبیعی رو آورده اند، به باور این کشاورزان برق آفتابی هزینه‌های شان را کاهش داده است. 

راز محمد، کشاورز، گفت: «سولرها بسیار مفاد رسانده است یک لیتر تیل ۳۱۰ کلدار است همراه با ۳۱۰  کلدار یک لیتر تیل، بیست لیتر تیل که از صبح تا شام بسوزانید، بس نمی‌کند در اینجا.»

عبدالکبیر، کشاورز، گفت: «امسال حاصلات گندم ما بسیار کم بود اکنون ما پنبه کشت کرده ایم، خدا می‌فهمد که چه خواهد شد اکنون انرژی آفتابی در این ولایت کار برد زیاد پیدا کرده است.»

مسوول دستگاه آسیاب گندم می‌گوید که امسال به علت افزایش کشت کوکنار و خشکسالی، تولید گندم در این ولایت کاهش یافته است‌.

نوراحمد، مسوول آسیاب، گفت: «آسیاب سولری را فعال کردیم می خواهیم که نان هم بدست بیاوریم و به وطن خدمت هم کنیم مردم به آسانی می‌توانند در اینجا آرد کنند.»

حاجی محمد، کارمند آسیاب، گفت: «دلیل این که قیمت‌ها بالا است همراه با تیل مصرف زیاد می‌آید و اکنون سولر مصرف کم دارد.»

جنگ روسیه با اوکراین و کاهش صادرات گندم به جهان، بهای گندم را افزایش داده است.

افزایش دستگاه‌های انرژی آفتابی برای آب‌یاری زمین‌های کشاورزی در هلمند

مسوول دستگاه آسیاب گندم می‌گوید که امسال به علت افزایش کشت کوکنار و خشکسالی، تولید گندم در این ولایت کاهش یافته است‌.

تصویر بندانگشتی

در بسیاری بخش‌های ولایت هلمند، دستگاه‌های انرژی آفتابی برای آب‌یاری زمین‌های کشاورزی نصب شده اند و بسیاری از کشاورزان هلمند از دستگاه‌های آفتابی برای آب‌یاری دارند و نیز آسیاب‌هایی کوچک دارند که با انرژی آفتاب کار می‌کنند. 

شماری از این کشاورزان می‌گویند که به علت کمبود آب و افزایش بهای نفت به انرژی پاک و طبیعی رو آورده اند، به باور این کشاورزان برق آفتابی هزینه‌های شان را کاهش داده است. 

راز محمد، کشاورز، گفت: «سولرها بسیار مفاد رسانده است یک لیتر تیل ۳۱۰ کلدار است همراه با ۳۱۰  کلدار یک لیتر تیل، بیست لیتر تیل که از صبح تا شام بسوزانید، بس نمی‌کند در اینجا.»

عبدالکبیر، کشاورز، گفت: «امسال حاصلات گندم ما بسیار کم بود اکنون ما پنبه کشت کرده ایم، خدا می‌فهمد که چه خواهد شد اکنون انرژی آفتابی در این ولایت کار برد زیاد پیدا کرده است.»

مسوول دستگاه آسیاب گندم می‌گوید که امسال به علت افزایش کشت کوکنار و خشکسالی، تولید گندم در این ولایت کاهش یافته است‌.

نوراحمد، مسوول آسیاب، گفت: «آسیاب سولری را فعال کردیم می خواهیم که نان هم بدست بیاوریم و به وطن خدمت هم کنیم مردم به آسانی می‌توانند در اینجا آرد کنند.»

حاجی محمد، کارمند آسیاب، گفت: «دلیل این که قیمت‌ها بالا است همراه با تیل مصرف زیاد می‌آید و اکنون سولر مصرف کم دارد.»

جنگ روسیه با اوکراین و کاهش صادرات گندم به جهان، بهای گندم را افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره