Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیه سینما‌گران بغلان دوباره به فعالیت آغاز کرد

مسوولان اتحادیه سینماگران بغلان می‌گویند که پس از مدتی، فعالیت‌های خود را از سر گرفته اند و با امکانات اندکی که در اختیار دارند، برای ساخت فیلم‌ تلاش می‌کنند.

سینماگران از حکومت می‌خواهند  تا آن‌ها را پشتیبانی کند.

فرهاد وحدت، رییس اتحادیه سینماگران بغلان، گفت: «هنوز کسی ما را حمایت نکرده است، فیلم را با امکانات اندک خود ما می‌سازیم.»

سمیر که دوازده سال دارد، به تازگی وارد دنیای سینما شده است. او می‌گوید که در فلمی که نقش بازی کرده است، رنج کودکانِ بازمانده از مکتب را به تصویر می‌کشد.

اتحادیه سینماگران بغلان در نخستین اقدام فلم "ابله‌ها می‌خندد و بازی می‌کند" را ساخته اند که در این فلم رنج‌های کودکان به تصویر کشیده شده است.

سمیر، هنرپیشه، گفت: «هدف ما از ساخت این فلم این است تا کارهای سختی را که کودکان انجام می‌دهند به تصویر بکشیم.»

عمر، هنرپیشه، می‌گوید: «می‌خواهیم در این فلم نشان دهیم که سر خواهران ما ظلم نکنند و بگذاراند درس بخوانند.»

با این حال، مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان می‌گویند، تلاش می‌کنند که از فعالیت سینماگران پشتیبانی کنند.

عبدالبشیر اظهر، آمر فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان، می‌گوید: «اتحادیه سیمناگران را دوباره در بغلان فعال ساختیم که مطابق برنامه‌های امارت اسلامی به فعالیت خود آغاز کرده است.»

به گفته‌ی این سینما گران، یک فلم آنان در بیرون از کشور به نمایش گذشته خواهد شد.

اتحادیه سینما‌گران بغلان دوباره به فعالیت آغاز کرد

با این حال، مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان می‌گویند، تلاش می‌کنند که از فعالیت سینماگران پشتیبانی کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اتحادیه سینماگران بغلان می‌گویند که پس از مدتی، فعالیت‌های خود را از سر گرفته اند و با امکانات اندکی که در اختیار دارند، برای ساخت فیلم‌ تلاش می‌کنند.

سینماگران از حکومت می‌خواهند  تا آن‌ها را پشتیبانی کند.

فرهاد وحدت، رییس اتحادیه سینماگران بغلان، گفت: «هنوز کسی ما را حمایت نکرده است، فیلم را با امکانات اندک خود ما می‌سازیم.»

سمیر که دوازده سال دارد، به تازگی وارد دنیای سینما شده است. او می‌گوید که در فلمی که نقش بازی کرده است، رنج کودکانِ بازمانده از مکتب را به تصویر می‌کشد.

اتحادیه سینماگران بغلان در نخستین اقدام فلم "ابله‌ها می‌خندد و بازی می‌کند" را ساخته اند که در این فلم رنج‌های کودکان به تصویر کشیده شده است.

سمیر، هنرپیشه، گفت: «هدف ما از ساخت این فلم این است تا کارهای سختی را که کودکان انجام می‌دهند به تصویر بکشیم.»

عمر، هنرپیشه، می‌گوید: «می‌خواهیم در این فلم نشان دهیم که سر خواهران ما ظلم نکنند و بگذاراند درس بخوانند.»

با این حال، مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان می‌گویند، تلاش می‌کنند که از فعالیت سینماگران پشتیبانی کنند.

عبدالبشیر اظهر، آمر فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان، می‌گوید: «اتحادیه سیمناگران را دوباره در بغلان فعال ساختیم که مطابق برنامه‌های امارت اسلامی به فعالیت خود آغاز کرده است.»

به گفته‌ی این سینما گران، یک فلم آنان در بیرون از کشور به نمایش گذشته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره