Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست معتادان زیر درمان برای فراهم شدن زمینه کار برای آنان

شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت ننگرهار که زیر درمان قرار دارند با نگرانی می‌گویند، پس از ختم درمان اگر برای آنان زمینه کار فراهم نشود، ممکن دوباره به مواد مخدر روی آورند.

آنان از اینکه زیر درمان قرار گرفته اند خرسند استند، اما از مسوولان می‌خواهند تا برای آنان، زمینه کار را نیز فراهم سازند.

فضل محمود، یکتن از معتادان به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اگر کار نباشد، از صد درصد، نود درصد دوباره معتاد می‌شوند. پنج یا ده درصد معتاد نمی‌شوند.»

يوسف خان، معتاد دیگر گفت: «اگر کار نباشد، مصروفیت نباشد، مردم معتاد به نشه می‌شوند.»

معتادان، جنگ‌های ۲۰ سال پسین، بی عدالتی‌ها، مبارزه ناموفق با مواد مخدر و بیکاری را، از علت‌های افزایش افراد معتاد به مواد مخدر در کشور می‌دانند.

حنيف‌الله، معتاد در این باره گفت: «جنگ‌ها و بی‌کاری بسیاری از جوانان را معتاد به مواد مخدر ساخته است. بخاطری که ذهن آنان تغییر می‌کند، زمانی که ذهن شان تغییر کند، به نشه رو می‌آورند.»

در همین حال، مسوولان  محلی ننگرهار وعده می‌دهند که در کنار درمان این افراد، زمینه آموزش‌های مسلکی و کسب و کارهای کوچک را نیز برای آنان، فراهم خواهند کرد.
 
محمد رحيم قلندری، رییس صحت عامه ننگرهار گفت: «به گونه‌ی مطلق تمامی معتادین که بستر می‌شوند، در هر بخشی که باشد آموزش مسلکی به آنان داده خواهد شد. در پنج بخش آنان آموزش خواهند دید.»

به گفته‌ی مسوولان محلی ننگرهار، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی تا کنون، بیش از۲ هزار تن معتاد به مواد مخدر در این ولایت را درمان کرده اند که نزدیک به یک‌هزار تن آنان، زنان و کودکان استند.

خواست معتادان زیر درمان برای فراهم شدن زمینه کار برای آنان

آنان از اینکه زیر درمان قرار گرفته اند خرسند استند، اما از مسوولان می‌خواهند تا برای آنان، زمینه کار را نیز فراهم سازند.

Thumbnail

شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت ننگرهار که زیر درمان قرار دارند با نگرانی می‌گویند، پس از ختم درمان اگر برای آنان زمینه کار فراهم نشود، ممکن دوباره به مواد مخدر روی آورند.

آنان از اینکه زیر درمان قرار گرفته اند خرسند استند، اما از مسوولان می‌خواهند تا برای آنان، زمینه کار را نیز فراهم سازند.

فضل محمود، یکتن از معتادان به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اگر کار نباشد، از صد درصد، نود درصد دوباره معتاد می‌شوند. پنج یا ده درصد معتاد نمی‌شوند.»

يوسف خان، معتاد دیگر گفت: «اگر کار نباشد، مصروفیت نباشد، مردم معتاد به نشه می‌شوند.»

معتادان، جنگ‌های ۲۰ سال پسین، بی عدالتی‌ها، مبارزه ناموفق با مواد مخدر و بیکاری را، از علت‌های افزایش افراد معتاد به مواد مخدر در کشور می‌دانند.

حنيف‌الله، معتاد در این باره گفت: «جنگ‌ها و بی‌کاری بسیاری از جوانان را معتاد به مواد مخدر ساخته است. بخاطری که ذهن آنان تغییر می‌کند، زمانی که ذهن شان تغییر کند، به نشه رو می‌آورند.»

در همین حال، مسوولان  محلی ننگرهار وعده می‌دهند که در کنار درمان این افراد، زمینه آموزش‌های مسلکی و کسب و کارهای کوچک را نیز برای آنان، فراهم خواهند کرد.
 
محمد رحيم قلندری، رییس صحت عامه ننگرهار گفت: «به گونه‌ی مطلق تمامی معتادین که بستر می‌شوند، در هر بخشی که باشد آموزش مسلکی به آنان داده خواهد شد. در پنج بخش آنان آموزش خواهند دید.»

به گفته‌ی مسوولان محلی ننگرهار، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی تا کنون، بیش از۲ هزار تن معتاد به مواد مخدر در این ولایت را درمان کرده اند که نزدیک به یک‌هزار تن آنان، زنان و کودکان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره