Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش درآمد در گمرک‌ ننگرهار

وزارت مالیه می‌گوید که درآمد‌های کشور در گمرک‌ها افزایش یافته‌ است.

آمار‌های این وزارت نشان می‌دهند که درآمد‌های گمرک ننگرهار نسبت به سال‌پار هشتاد درصد افزایش یافته‌ و در ده ماه گذشته، شانزده میلیارد افغانی گردآوری شده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «حوصله ما در برابر فساد صفر است. و ان‌شاءالله فساد را در تمام بخش‌های وزارت مالیه نزدیک به صفر آوردیم. چند وقت پیش ما اعلام کردم که ما آماده هستیم هر ارگانی که در بخش فساد راپور بسازد، و تحقیق کند بیاید ببیند که این فساد چقدر پایین آمده.»

اتاق صنایع و معادن و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از حکومت سرپرست می‌خواهند که در گمرک‌ها برای بازرگانان سهولت‌های بیش‌تر فراهم سازد.

محمد کریم عظیمی رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «سهولت‌های لازمی را که مربوط به گمرکات می‌شود و برای جلوگیری از ضیاع وقت به همین ترتیب، در زمینه مبارزه با فساد، و پروسس کار‌ها ضرورت پنداشته می‌شود تا حکومت سهولت‌های را فرهم کند.»

زلمی عظیمی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار، گفت: «این که وزارت مالیه می‌گوید که عواید ما در گمرک ننگرهار افزایش پیدا کرده به نظرم من به این خاطر افزایش یافته است که مشکلات بندر سپین بولدک و کراچی افزایش یافته و مشکلات ترانسپورتی راه کراچی و تورخم قبلن زیاد بود اکنون کم شده است.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه، نزدیک به بیست گمرک در سراسر کشور فعالیت دارند و شش گمرک که در ولایت‌های مرزی استند، درآمد‌های بیش‌تر دارند.

افزایش درآمد در گمرک‌ ننگرهار

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه، نزدیک به بیست گمرک در سراسر کشور فعالیت دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه می‌گوید که درآمد‌های کشور در گمرک‌ها افزایش یافته‌ است.

آمار‌های این وزارت نشان می‌دهند که درآمد‌های گمرک ننگرهار نسبت به سال‌پار هشتاد درصد افزایش یافته‌ و در ده ماه گذشته، شانزده میلیارد افغانی گردآوری شده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «حوصله ما در برابر فساد صفر است. و ان‌شاءالله فساد را در تمام بخش‌های وزارت مالیه نزدیک به صفر آوردیم. چند وقت پیش ما اعلام کردم که ما آماده هستیم هر ارگانی که در بخش فساد راپور بسازد، و تحقیق کند بیاید ببیند که این فساد چقدر پایین آمده.»

اتاق صنایع و معادن و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از حکومت سرپرست می‌خواهند که در گمرک‌ها برای بازرگانان سهولت‌های بیش‌تر فراهم سازد.

محمد کریم عظیمی رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «سهولت‌های لازمی را که مربوط به گمرکات می‌شود و برای جلوگیری از ضیاع وقت به همین ترتیب، در زمینه مبارزه با فساد، و پروسس کار‌ها ضرورت پنداشته می‌شود تا حکومت سهولت‌های را فرهم کند.»

زلمی عظیمی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار، گفت: «این که وزارت مالیه می‌گوید که عواید ما در گمرک ننگرهار افزایش پیدا کرده به نظرم من به این خاطر افزایش یافته است که مشکلات بندر سپین بولدک و کراچی افزایش یافته و مشکلات ترانسپورتی راه کراچی و تورخم قبلن زیاد بود اکنون کم شده است.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه، نزدیک به بیست گمرک در سراسر کشور فعالیت دارند و شش گمرک که در ولایت‌های مرزی استند، درآمد‌های بیش‌تر دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره