Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صنعت‌گری در آواره‌گی؛ نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان بیجاشده در هرات

نمایشگاه دو روزه ساخته‌های دستی چهل زن بیجاشده داخلی و بازگشت کنندگان در هرات برگزار شده است.

این زنان و دختران که زیر پوشش کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و یک نهاد دیگر فعالیت می‌کنند، پس از فراگیری دوره‌های فن و حرفه، این ساخته‌های دستی را آماده کرده اند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی و فروش ساخته‌های دستی زنان گفته می‌شود. 

یحیی احمدزی، مسوول برنامه ساخت افغانستان در هرات گفت: «بازار برای خود پیدا می‌کنند مواد را نیز برای خود می‌فروشد مواد خام را برای خود می‌گیرند یعنی به پای خود ایستاد استند و یگانه هدف این پروژه همین است.»

ساخته‌های دستی همانند بافنده‌گی، خامک دوزی، گراف دوزی، قالین بافی و اثرهای مینیاتوری و نقاشی در این نمایشگاه به دید و فروش گذاشته شده اند. 

ملینا هوتک، اشتراک کننده، گفت: «امیدوارم که از طریق این نمایشگاه خانم‌ها بیشتر حمایت شوند گرچه که حمایت کننده خیلی دارند امید به خدا که مشکلات ما حل شود.»

بیشتر این زنان و دختران بیجاشده و بازگشت کننده از کشورهای همسایه، نان‌آور خانواده‌های شان هستند. 

آنان خواهان فراهم شدن سهولت به زنان متشبث از سوی حکومت بوده، و نبود بازار از مشکلات اساسی آنان گفته می‌شود.

انیسه رسولی، اشتراک کننده، گفت: «در مدت سه ماه یخن را می‌دوزیم و می‌بریم و پول خود را می‌گیریم و مصرف راه ما را نیز می‌دهد، امید داریم بیشتر پیشرفت کنیم.»

شیرین‌گل عبیدی، اشتراک کننده، گفت: «همین که کار ما رونق بگیرد و موسسه‌ها باز باشند و ما کار کنیم چونکه نان‌آور خانواده استیم اگر اینها بسته باشند و کاری برای ما داده نشود ما چی کار کنیم.»

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که در زمینه صادرات این ساخته‌های دستی به بیرون از کشور، تلاش می‌ورزند.

صنعت‌گری در آواره‌گی؛ نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان بیجاشده در هرات

ساخته‌های دستی همانند بافنده‌گی، خامک دوزی، گراف دوزی، قالین بافی و اثرهای مینیاتوری و نقاشی در این نمایشگاه به دید و فروش گذاشته شده اند. 

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه دو روزه ساخته‌های دستی چهل زن بیجاشده داخلی و بازگشت کنندگان در هرات برگزار شده است.

این زنان و دختران که زیر پوشش کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و یک نهاد دیگر فعالیت می‌کنند، پس از فراگیری دوره‌های فن و حرفه، این ساخته‌های دستی را آماده کرده اند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی و فروش ساخته‌های دستی زنان گفته می‌شود. 

یحیی احمدزی، مسوول برنامه ساخت افغانستان در هرات گفت: «بازار برای خود پیدا می‌کنند مواد را نیز برای خود می‌فروشد مواد خام را برای خود می‌گیرند یعنی به پای خود ایستاد استند و یگانه هدف این پروژه همین است.»

ساخته‌های دستی همانند بافنده‌گی، خامک دوزی، گراف دوزی، قالین بافی و اثرهای مینیاتوری و نقاشی در این نمایشگاه به دید و فروش گذاشته شده اند. 

ملینا هوتک، اشتراک کننده، گفت: «امیدوارم که از طریق این نمایشگاه خانم‌ها بیشتر حمایت شوند گرچه که حمایت کننده خیلی دارند امید به خدا که مشکلات ما حل شود.»

بیشتر این زنان و دختران بیجاشده و بازگشت کننده از کشورهای همسایه، نان‌آور خانواده‌های شان هستند. 

آنان خواهان فراهم شدن سهولت به زنان متشبث از سوی حکومت بوده، و نبود بازار از مشکلات اساسی آنان گفته می‌شود.

انیسه رسولی، اشتراک کننده، گفت: «در مدت سه ماه یخن را می‌دوزیم و می‌بریم و پول خود را می‌گیریم و مصرف راه ما را نیز می‌دهد، امید داریم بیشتر پیشرفت کنیم.»

شیرین‌گل عبیدی، اشتراک کننده، گفت: «همین که کار ما رونق بگیرد و موسسه‌ها باز باشند و ما کار کنیم چونکه نان‌آور خانواده استیم اگر اینها بسته باشند و کاری برای ما داده نشود ما چی کار کنیم.»

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که در زمینه صادرات این ساخته‌های دستی به بیرون از کشور، تلاش می‌ورزند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره