Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسؤولان: صادرات قالین افغانستان۷۰ در صد کاهش یافته‌است

شماری از قالین بافان در کشور با اظهار نگرانی از اوضاع کنونی بازار قالین در کشور، می‌گویند که با افزایش چالش‌های گوناگون، ۲۵ درصد صنایع قالین در کشور با رکود روبه روشده که به گفتۀ مسؤولان، این رکود سبب کاهش ۷۰ درصدی صادرات قالین در افغانستان شده‌است.

دلجم منان قاسمی، معاون اتحادیۀ قالین بافان کابل می‌گوید: "مطابق به آمارهای که به‌دست آورده‌ایم، ماهانه تا ۱۲ هزار متر مربع قالین افغانستان به خارج صادر می‌شد، اما این رقم پس از متوقف شدن کار دهلیز هوایی به ۲ الی ۳ هزار متر مربع در ماه رسیده‌ که سبب کاهش ۷۰ درصدی صادرات قالین شده است."

به‌گفتۀ مسؤولان اتحادیۀ قالین بافان کابل، صادرات قالین از راه دهلیزهای هوایی سبب کاهش صادرات قالین افغانستان به کشور های دیگر شده است.

آقای قاسمی در این رابطه می افزاید: "کاهش یافتن تقاضای قالین‌های افغانی در مارکیت بین‌المللی و همچنان مسدود بودن راه‌های صادراتی و دهلیز هوایی در مدت دو یا سه ماه گذشته، تأثیر منفی مستقیم روی کار قالین بافان گذاشت."

در همین حال، شماری از قالین بافان در ولایت شمالی کشور می‌گویند که رکود صنایع قالین و نبود بازار برای آن، سبب افزایش بیکاری در میان قالین بافان زن دراین ولایت شده است.

عبدالرحیم فتاح، مسؤول یک شرکت قالین بافی درآقچه می‌گوید: "فعلاً نمی‌توانند کاری پیدا کنند، نمی‌توانند قالینی به‌دست بیاورند. به‌خاطری که فعلاً مولدین آنقدر تولید ندارند که به آنها قالین بدهند و مزد بدهند."

نجیبه، یکی از قالین بافان در کندز نیز اظهار می کند: "حمایت خانواده را از مزد که از قالین به‌دست می‌آوریم، انجام می‌دهیم. اما این مزد خیلی کم است و مشکلات ما زیاد."

ساخت قالین، یکی از صنایع دستی مهم افغانستان است که در بازارهای جهانی نیز از شهرت خاصی برخوردار می‌باشد.

در کنار مشکلات ناشی از ویروس کرونا در کشور، صادرات قالین افغانستان از آدرس کشورهای دیگر و واردات بی‌رویۀ قالین و فرش خارجی به بازارها از دیگر چالش‌های جدی فرا راه صنعت قالین در کشور هستند.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که به‌زودی بستۀ تشویقی برای قالین بافان کشور از سوی این وزارت، اعلام خواهند شد.

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید: "وزارت صنعت و تجارت برای افزایش صادرات قالین به بیرون از کشور به‌زودی بستۀ تشویقی به سکتور قالین را به‌زودی افتتاح خواهد کرد و همچنان در نظر است تا با راه اندازی شش نمایشگاۀ بیرونی و چند نمایشگاۀ دایمی برای قالین افغانستان در داخل و خارج از کشور، بازاریابی صورت گیرد."

بر بنیاد اطلاعات و آمارها، پیش از سال‌های جنگ در حدود ۲۰ درصد درآمدهای ملی کشور از صادرات قالین به‌دست می‌آمد و به‌همین علت است که قالین افغانستان اکنون هم در بازارهای جهانی از جایگاۀ ویژه‌یی برخوردار است.

مسؤولان: صادرات قالین افغانستان۷۰ در صد کاهش یافته‌است

صادرات قالین افغانستان از آدرس کشور های دیگر و واردات بی رویهء قالین و فرش خارجی به بازارها، از چالش‌های جدی فرا راه صنعت قالین در کشور استند.

Thumbnail

شماری از قالین بافان در کشور با اظهار نگرانی از اوضاع کنونی بازار قالین در کشور، می‌گویند که با افزایش چالش‌های گوناگون، ۲۵ درصد صنایع قالین در کشور با رکود روبه روشده که به گفتۀ مسؤولان، این رکود سبب کاهش ۷۰ درصدی صادرات قالین در افغانستان شده‌است.

دلجم منان قاسمی، معاون اتحادیۀ قالین بافان کابل می‌گوید: "مطابق به آمارهای که به‌دست آورده‌ایم، ماهانه تا ۱۲ هزار متر مربع قالین افغانستان به خارج صادر می‌شد، اما این رقم پس از متوقف شدن کار دهلیز هوایی به ۲ الی ۳ هزار متر مربع در ماه رسیده‌ که سبب کاهش ۷۰ درصدی صادرات قالین شده است."

به‌گفتۀ مسؤولان اتحادیۀ قالین بافان کابل، صادرات قالین از راه دهلیزهای هوایی سبب کاهش صادرات قالین افغانستان به کشور های دیگر شده است.

آقای قاسمی در این رابطه می افزاید: "کاهش یافتن تقاضای قالین‌های افغانی در مارکیت بین‌المللی و همچنان مسدود بودن راه‌های صادراتی و دهلیز هوایی در مدت دو یا سه ماه گذشته، تأثیر منفی مستقیم روی کار قالین بافان گذاشت."

در همین حال، شماری از قالین بافان در ولایت شمالی کشور می‌گویند که رکود صنایع قالین و نبود بازار برای آن، سبب افزایش بیکاری در میان قالین بافان زن دراین ولایت شده است.

عبدالرحیم فتاح، مسؤول یک شرکت قالین بافی درآقچه می‌گوید: "فعلاً نمی‌توانند کاری پیدا کنند، نمی‌توانند قالینی به‌دست بیاورند. به‌خاطری که فعلاً مولدین آنقدر تولید ندارند که به آنها قالین بدهند و مزد بدهند."

نجیبه، یکی از قالین بافان در کندز نیز اظهار می کند: "حمایت خانواده را از مزد که از قالین به‌دست می‌آوریم، انجام می‌دهیم. اما این مزد خیلی کم است و مشکلات ما زیاد."

ساخت قالین، یکی از صنایع دستی مهم افغانستان است که در بازارهای جهانی نیز از شهرت خاصی برخوردار می‌باشد.

در کنار مشکلات ناشی از ویروس کرونا در کشور، صادرات قالین افغانستان از آدرس کشورهای دیگر و واردات بی‌رویۀ قالین و فرش خارجی به بازارها از دیگر چالش‌های جدی فرا راه صنعت قالین در کشور هستند.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که به‌زودی بستۀ تشویقی برای قالین بافان کشور از سوی این وزارت، اعلام خواهند شد.

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید: "وزارت صنعت و تجارت برای افزایش صادرات قالین به بیرون از کشور به‌زودی بستۀ تشویقی به سکتور قالین را به‌زودی افتتاح خواهد کرد و همچنان در نظر است تا با راه اندازی شش نمایشگاۀ بیرونی و چند نمایشگاۀ دایمی برای قالین افغانستان در داخل و خارج از کشور، بازاریابی صورت گیرد."

بر بنیاد اطلاعات و آمارها، پیش از سال‌های جنگ در حدود ۲۰ درصد درآمدهای ملی کشور از صادرات قالین به‌دست می‌آمد و به‌همین علت است که قالین افغانستان اکنون هم در بازارهای جهانی از جایگاۀ ویژه‌یی برخوردار است.

هم‌رسانی کنید