Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۱۵۰ میلیون دالری اداره توسعه‌یی ایالات متحده به افغانستان

اداره توسعه‌یی ایالات متحده امریکا یک‌صدو پنجاه میلیون دالر را برای پشتیبانی از بانوان و کودکان به افغانستان کمک می‌کند.

در اعلامیه اداره توسعه‌‌یی ایالات متحده امریکا آمده است که تنها هشتاد میلیون دالر این پول از طریق سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد از بهر بهبود امنیت غذایی برای افغانان هزینه خواهد شد.

از سوی هم، این اداره یک توافقنامه چهل میلیون دالری را از بهر فراهم‌سازی کمک‌ها در بخش آموزش با صندوق پشتیبانی از کودکان به امضا رسانده است.

اداره توسعه‌یی ایالات متحده امریکا، گفته است: «ایالات متحده امریکا از طریق اداره توسعه جهانی ایالات متحده، هشتاد میلیون دالر را به سازمان خوراک و کشاورزی از بهر تامین امنیت غذایی برای افغانان و سی میلیون دالر را برای حمایت از برابری جنسیتی و تقویت زنان در افغانستان هزینه خواهد کرد.»

در همین حال، وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌گوید که خشکسالی‌ها در آغاز سال روان و سیلاب‌های پسین در کشور سبب شده اند تا آسیب‌های جدی به کشاورزان و باغداران کشور وارد شوند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که این وزارت به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد تا کشاورزانی که از اثر خشکسالی و سیلاب‌های پسین آسیب دیده اند از این کمک‌ها بهره‌مند شوند.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «هر مقدار بودجه زیاد در بخش زراعت افغانستان باشد مفید است. زمین‌های مردم تخریب شده، مواشی تلف شده اند و کانال‌ها تخریب شده اند و این به بودجه گزاف ضرورت دارد.»

پیش از این نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان گفته است که در یک سال پسین یک میلیارد دالر پول نقد به افغانستان کمک شده است و این کمک از سوی نهادهای مددرسان در افغانستان به مصرف رسیده است.

کمک ۱۵۰ میلیون دالری اداره توسعه‌یی ایالات متحده به افغانستان

وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌گوید که خشک‌سالی‌ها در آغاز سال روان و سیلاب‌های پسین سبب شده اند تا آسیب‌های جدی به کشاورزان و باغداران وارد شوند.

Thumbnail

اداره توسعه‌یی ایالات متحده امریکا یک‌صدو پنجاه میلیون دالر را برای پشتیبانی از بانوان و کودکان به افغانستان کمک می‌کند.

در اعلامیه اداره توسعه‌‌یی ایالات متحده امریکا آمده است که تنها هشتاد میلیون دالر این پول از طریق سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد از بهر بهبود امنیت غذایی برای افغانان هزینه خواهد شد.

از سوی هم، این اداره یک توافقنامه چهل میلیون دالری را از بهر فراهم‌سازی کمک‌ها در بخش آموزش با صندوق پشتیبانی از کودکان به امضا رسانده است.

اداره توسعه‌یی ایالات متحده امریکا، گفته است: «ایالات متحده امریکا از طریق اداره توسعه جهانی ایالات متحده، هشتاد میلیون دالر را به سازمان خوراک و کشاورزی از بهر تامین امنیت غذایی برای افغانان و سی میلیون دالر را برای حمایت از برابری جنسیتی و تقویت زنان در افغانستان هزینه خواهد کرد.»

در همین حال، وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌گوید که خشکسالی‌ها در آغاز سال روان و سیلاب‌های پسین در کشور سبب شده اند تا آسیب‌های جدی به کشاورزان و باغداران کشور وارد شوند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که این وزارت به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد تا کشاورزانی که از اثر خشکسالی و سیلاب‌های پسین آسیب دیده اند از این کمک‌ها بهره‌مند شوند.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «هر مقدار بودجه زیاد در بخش زراعت افغانستان باشد مفید است. زمین‌های مردم تخریب شده، مواشی تلف شده اند و کانال‌ها تخریب شده اند و این به بودجه گزاف ضرورت دارد.»

پیش از این نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان گفته است که در یک سال پسین یک میلیارد دالر پول نقد به افغانستان کمک شده است و این کمک از سوی نهادهای مددرسان در افغانستان به مصرف رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره