Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش صنعت قالین بافی و چالش‌های قالین بافان

ریاست اقتصاد هرات می‌گوید که در یک سال گذشته بیشتر از یک میلیون و دوصد هزار مترمربع قالین دست‌بافت در کشور تولید شده است.

به گفته این ریاست، ۹۵ درصد قالین‌های دستی و سنتی کشور به خارج صادر شده است.

محمد زبیر دین دوست، رییس اقتصاد هرات، گفت: «تولیدات قالین‌های صنعتی به یک ملیون و دوصد هزار مترمربع رسیده و به تعداد ۹۵ فیصد صادرات و ۵ فیصد استفاده داخلی داشتیم.»

از سوی هم، شماری از قالین بافان در هرات می‌گویند با اینکه ماه‌ها روی یک قالین کار می‌کنند اما دستمزد آنان بسیار اندک است.

آرزو عطایی، قالین باف، گفت: «زحمتی که ما می‌کشیم عاید خانه ما را نمی‌گرداند یعنی کم است یعنی همینقدر که ما می‌بافیم خیلی کم عاید است.

بی بی گل، قالین باف دیگر، می‌گوید: «۵۰ سال است که ما قالین می‌بافیم و ۵۰ سال از همی حال فروش ندارد نخ گران است ۵ هزار است ۵ ونیم هزار است.»

با متوقف ماندن صادرات از دهلیز هوایی، قالین‌های سنتی کشور از راه زمین به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

به گفته اتحادیه قالین فروشان هرات، بخشی از این قالین‌های دست‌بافت افغانستان به گونه قاچاقی به کشورهای همسایه انتقال داده می‌شوند و بعدا به اسم این کشورها به بازارهای جهان صادر می‌شود.

عزت الله یوسفی، رییس اتحادیه قالین فروشان هرات، گفت:‌ «قالین ما بنام  قالین ایران بنام قالین پاکستان صادر می‌شود.»

محمد عارف نادری، رییس اتحادیه صادرکنندگان قالین حوزه غرب، گفت: «ما فعلا در نمایشگاه تاجر ما تولید کننده ما اشتراک کرده نمی‌تواند در نبود سفارت‌ها در افغانستان مثلا نمایشگاه که در بیرون گرفته می‌شود.»

بخش بزرگی از قالین‌های دست بافت و سنتی در حوزه شمال و غرب کشور تولید می‌شود. این قالین‌ها با صدها رنگ و سبک‌های مختلف مشتریان زیادی در بازارهای جهانی دارند.
 

افزایش صنعت قالین بافی و چالش‌های قالین بافان

با متوقف ماندن صادرات از دهلیز هوایی، قالین‌های سنتی کشور از راه زمین به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

تصویر بندانگشتی

ریاست اقتصاد هرات می‌گوید که در یک سال گذشته بیشتر از یک میلیون و دوصد هزار مترمربع قالین دست‌بافت در کشور تولید شده است.

به گفته این ریاست، ۹۵ درصد قالین‌های دستی و سنتی کشور به خارج صادر شده است.

محمد زبیر دین دوست، رییس اقتصاد هرات، گفت: «تولیدات قالین‌های صنعتی به یک ملیون و دوصد هزار مترمربع رسیده و به تعداد ۹۵ فیصد صادرات و ۵ فیصد استفاده داخلی داشتیم.»

از سوی هم، شماری از قالین بافان در هرات می‌گویند با اینکه ماه‌ها روی یک قالین کار می‌کنند اما دستمزد آنان بسیار اندک است.

آرزو عطایی، قالین باف، گفت: «زحمتی که ما می‌کشیم عاید خانه ما را نمی‌گرداند یعنی کم است یعنی همینقدر که ما می‌بافیم خیلی کم عاید است.

بی بی گل، قالین باف دیگر، می‌گوید: «۵۰ سال است که ما قالین می‌بافیم و ۵۰ سال از همی حال فروش ندارد نخ گران است ۵ هزار است ۵ ونیم هزار است.»

با متوقف ماندن صادرات از دهلیز هوایی، قالین‌های سنتی کشور از راه زمین به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

به گفته اتحادیه قالین فروشان هرات، بخشی از این قالین‌های دست‌بافت افغانستان به گونه قاچاقی به کشورهای همسایه انتقال داده می‌شوند و بعدا به اسم این کشورها به بازارهای جهان صادر می‌شود.

عزت الله یوسفی، رییس اتحادیه قالین فروشان هرات، گفت:‌ «قالین ما بنام  قالین ایران بنام قالین پاکستان صادر می‌شود.»

محمد عارف نادری، رییس اتحادیه صادرکنندگان قالین حوزه غرب، گفت: «ما فعلا در نمایشگاه تاجر ما تولید کننده ما اشتراک کرده نمی‌تواند در نبود سفارت‌ها در افغانستان مثلا نمایشگاه که در بیرون گرفته می‌شود.»

بخش بزرگی از قالین‌های دست بافت و سنتی در حوزه شمال و غرب کشور تولید می‌شود. این قالین‌ها با صدها رنگ و سبک‌های مختلف مشتریان زیادی در بازارهای جهانی دارند.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره