Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آب‎‏های حوزه‎های دریایی کشور ده میلیارد مترمکعب کاهش یافته‎اند

وزارت انرژی و آب می گوید که در چند سال اخیر به گونۀ میانگین در حدود ده میلیارد مترمکعب آب در حوزه های دریایی کشور کاهش آمده است.

این وزارت، کاهش آب های حوزه های دریایی کشور را نگران کننده می‎داند و هشدار می‎دهد که اگر وضیعت به همین گونه ادامه یابد، در چند سال آینده پنج میلیارد مترمکعب آب دیگر نیز در حوزه های دریایی کشور کاهش خواهد یافت.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، در سال های اخیر از میان پنج حوزه در یایی کشور، حوزه های دریایی کابل با کاهش بیش از سه میلیارد مترمکعب آب، حوزه دریایی هیرمند با کاهش بیش از دو میلیارد مترمکعب آب و حوزه دریایی پنج آمو با کاهش دومیلیارد مترمکعب آب، حوزه هایی اند که بیشترین کاهش آب را تجربه کرده اند. 

مسؤولان این وزارت می‎گویند که با درنظرداشت استفاده روزافزون از آب های زیر زمینی در کشور از هژده میلیارد مترمکعب به هفده میلیارد مترمکعب رسیده است.

سلطان محمود محمودی، رییس آب وزارت انرژی و آب در این باره گفت: «اگر وضیعت به همین گونه ادامه یابد تا سال ۲۰۳۰ما با کاهش بیشتری آب در حوزه های دریایی مان و نیز در بخش آب های زیرزمینی روبرو خواهیم شد.»

از سویی هم با وجود کاهش ظرفیت آب های سالانه در کشور، اکنون هم افغانستان برنامه روشن برای مهار آب‎ها ندارد.

شماری از آگاهان بخش اقتصاد، با درنظرداشت کاهش روزافزون آب های کشور و نیز وابسته گی بیشترهمسایه گان افغانستان به آب های روان کشور، می گویند که اگر برنامه هایی دراین بخش عملی نشوند، در سال های آینده بحران آب در کشور بوجود خواهد آمد.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل اظهار داشت: «مشکلات ما زیاد است در حال حاضر یک نوع تاراج آب های زیر زمینی از سوی مردم صورت می گیرد وهیچ کسی نیست که از این وضیعت بپرسد.»

افغانستان با داشتن پنج حوزه دریایی بزرگ، سالانه میلیاردها مترمکعب آبش را به صورت رایگان به همسایه هایش می ریزد.

وزارت زراعت و آب یاری می گوید همه ساله به علت کمبود آب برای کشت، صدهاهزار جریب زمین کشور در مناطق گوناگون از کشت بازمی‎ماند.

آب‎‏های حوزه‎های دریایی کشور ده میلیارد مترمکعب کاهش یافته‎اند

در سال های پیش، آب های موجود سطحی و زیر زمینی در کشور ۷۶ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده بود. اکنون وزارت انرژی و آب می‎گوید که در نتیجۀ تغیرات اقلیم، حدود ده میلیارد مترمکعب آب در حوزه های آبی کشور کاهش آمده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب می گوید که در چند سال اخیر به گونۀ میانگین در حدود ده میلیارد مترمکعب آب در حوزه های دریایی کشور کاهش آمده است.

این وزارت، کاهش آب های حوزه های دریایی کشور را نگران کننده می‎داند و هشدار می‎دهد که اگر وضیعت به همین گونه ادامه یابد، در چند سال آینده پنج میلیارد مترمکعب آب دیگر نیز در حوزه های دریایی کشور کاهش خواهد یافت.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، در سال های اخیر از میان پنج حوزه در یایی کشور، حوزه های دریایی کابل با کاهش بیش از سه میلیارد مترمکعب آب، حوزه دریایی هیرمند با کاهش بیش از دو میلیارد مترمکعب آب و حوزه دریایی پنج آمو با کاهش دومیلیارد مترمکعب آب، حوزه هایی اند که بیشترین کاهش آب را تجربه کرده اند. 

مسؤولان این وزارت می‎گویند که با درنظرداشت استفاده روزافزون از آب های زیر زمینی در کشور از هژده میلیارد مترمکعب به هفده میلیارد مترمکعب رسیده است.

سلطان محمود محمودی، رییس آب وزارت انرژی و آب در این باره گفت: «اگر وضیعت به همین گونه ادامه یابد تا سال ۲۰۳۰ما با کاهش بیشتری آب در حوزه های دریایی مان و نیز در بخش آب های زیرزمینی روبرو خواهیم شد.»

از سویی هم با وجود کاهش ظرفیت آب های سالانه در کشور، اکنون هم افغانستان برنامه روشن برای مهار آب‎ها ندارد.

شماری از آگاهان بخش اقتصاد، با درنظرداشت کاهش روزافزون آب های کشور و نیز وابسته گی بیشترهمسایه گان افغانستان به آب های روان کشور، می گویند که اگر برنامه هایی دراین بخش عملی نشوند، در سال های آینده بحران آب در کشور بوجود خواهد آمد.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل اظهار داشت: «مشکلات ما زیاد است در حال حاضر یک نوع تاراج آب های زیر زمینی از سوی مردم صورت می گیرد وهیچ کسی نیست که از این وضیعت بپرسد.»

افغانستان با داشتن پنج حوزه دریایی بزرگ، سالانه میلیاردها مترمکعب آبش را به صورت رایگان به همسایه هایش می ریزد.

وزارت زراعت و آب یاری می گوید همه ساله به علت کمبود آب برای کشت، صدهاهزار جریب زمین کشور در مناطق گوناگون از کشت بازمی‎ماند.

هم‌رسانی کنید