Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'حوزه‌های دریایی شمال و هریرود با خطر کمبودمطلق آب روبه‌رو استند'

وزیر پیشین انرژی و آب، می‌گوید که افغانستان در حوزه دریایی شمال و حوزه دریایی هریرود با خطرکمبود مطلق آب روبه‌رو است.

علی احمد عثمانی، می‌افزاید که در حوزه دریایی شمال بگونۀ میانگین برای هر نفر سالانه ۵۷۵ مترمکعب آب وجود دارد، در حالی‌که اندازۀ مطلوب ۱۷۰۰مترمکعب است.

آقای عثمانی که امروز در نشستی زیرنام «مدیریت آب‌های سطحی کشور» در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل سخن می‌زد، گفت که چیزی بنام سرشار در آب‌های افغانستان وجود ندارد.

وی یافته‌‎های یک بررسی پارسال وزارت انرژی و آب را با معیارهای فالکن مقایسه کرد و گفت که هرگاه بگونه میانگین برای یک فرد سالانه بیش از ۱۷۰۰مترمکعب آب موجود باشد، وضع مناسب است، کمتر از این حالت تنش آبی و کمتر از ۵۰۰ مترمکعب آب کمبود مطلق است: «در حوزه شمال از فقر مطلق هم در حال گذشتن استیم، به سمت بحران در حال حرکت هستیم.»

در این نشست، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، از بیجا شدن ده‌ها هزار خانواده در نتیجه خشکسالی‌های امسال سخن زد و در پیوند با اهمیت آب به سخن‌های مشاور امنیت ملی ایران اشاره کرد.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفت: «در مذاکره که مستقیم با آقای علی شمخانی داشتیم که مشاور امنیت ملی ایران است، گفت که همانقدر که مسئله داعش و طالب برای شما مهم است به همان اندازه برای ما آب مهم است. با همین وضاحت و صراحت مسئله را بیان کردند.»       

ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی نیز که در این نشست شرکت کرده بود، بیان داشت: «هر وقت یک سیاستمدار ما دچار مشکل می‌شود، ریشه‌های اجتماعی سیاست ورزی او دچار خشکی می‌شود، پناه می‌آورد به بحث‌های خیلی زیربنایی و خیلی پیچیده‌یی مثل آب‌ها برای این‌که برای خود نمدی برای کلاه سازی جور بکند.»

وزیر پیشین انرژی و آب، در ادامۀ این نشست از آنچه که سیاست های مشاور محور و کارهای رضایت محور در حکومت می‌گوید انتقاد کرد و بر تغییر ساختار وزارت انرژی و آب تأکید ‌ورزید.
به گفتۀ وی، برای سه هزار تن در سطوح بالایی بخش انرژی این وزارت، در ساحه برای عملی سازی کارها تنها پنج نفر وجود دارند: «یک مسئله که وجود دارد خوب است کار وزیر را می‌چلاند و آن اینست که کارهای ما رضایت محور است. آن یعنی چه؟ فقط ما می‌خواهیم رضایت رییس صاحب جمهور را به دست بیاوریم، مورد قهر و خشم و غضب او قرار نگیریم.»    

در این میان، وزارت انرژی و آب از بازنگری راهبرد ملی مدیریت منابع آبی و آماده سازی آن بر بنیاد مبارزه با تغییرات اقلیم خبر داد.

سلطان محمود محمودی، رییس عمومی تنظیم آب وزارت انرژی و آب گفت: «متخصص ملی و بین المللی روی این مسئله کار کردند. این استراتیژی جامع تر و خوبتر است تا اینکه هم بتوانیم در رابطه با سازگاری تغییرات اقلیم و کاهش اثرات آن و هم چنان کاهش اثرات زیانبار سیلاب و خشکسالی و هم چنان بتوانیم حداقل به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برسیم.» 

بربنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، در نتیجه تغییرات اقلیم آب های سطحی کشور در چهل سال پسین با کاهش چهارده درصدی از پنجاه و هفت میلیارد مترمکعب به نزدیک به چهل و نه میلیارد مترمکعب آب رسیده است و هرگاه این وضع ادامه یابد تا سال دو هزار و سه این میزان به چهل و سه میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
 

'حوزه‌های دریایی شمال و هریرود با خطر کمبودمطلق آب روبه‌رو استند'

آقای عثمانی که امروز در نشستی زیرنام «مدیریت آب‌های سطحی کشور» در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل سخن می‌زد، گفت که چیزی بنام سرشار در آب‌های افغانستان وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

وزیر پیشین انرژی و آب، می‌گوید که افغانستان در حوزه دریایی شمال و حوزه دریایی هریرود با خطرکمبود مطلق آب روبه‌رو است.

علی احمد عثمانی، می‌افزاید که در حوزه دریایی شمال بگونۀ میانگین برای هر نفر سالانه ۵۷۵ مترمکعب آب وجود دارد، در حالی‌که اندازۀ مطلوب ۱۷۰۰مترمکعب است.

آقای عثمانی که امروز در نشستی زیرنام «مدیریت آب‌های سطحی کشور» در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل سخن می‌زد، گفت که چیزی بنام سرشار در آب‌های افغانستان وجود ندارد.

وی یافته‌‎های یک بررسی پارسال وزارت انرژی و آب را با معیارهای فالکن مقایسه کرد و گفت که هرگاه بگونه میانگین برای یک فرد سالانه بیش از ۱۷۰۰مترمکعب آب موجود باشد، وضع مناسب است، کمتر از این حالت تنش آبی و کمتر از ۵۰۰ مترمکعب آب کمبود مطلق است: «در حوزه شمال از فقر مطلق هم در حال گذشتن استیم، به سمت بحران در حال حرکت هستیم.»

در این نشست، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، از بیجا شدن ده‌ها هزار خانواده در نتیجه خشکسالی‌های امسال سخن زد و در پیوند با اهمیت آب به سخن‌های مشاور امنیت ملی ایران اشاره کرد.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفت: «در مذاکره که مستقیم با آقای علی شمخانی داشتیم که مشاور امنیت ملی ایران است، گفت که همانقدر که مسئله داعش و طالب برای شما مهم است به همان اندازه برای ما آب مهم است. با همین وضاحت و صراحت مسئله را بیان کردند.»       

ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی نیز که در این نشست شرکت کرده بود، بیان داشت: «هر وقت یک سیاستمدار ما دچار مشکل می‌شود، ریشه‌های اجتماعی سیاست ورزی او دچار خشکی می‌شود، پناه می‌آورد به بحث‌های خیلی زیربنایی و خیلی پیچیده‌یی مثل آب‌ها برای این‌که برای خود نمدی برای کلاه سازی جور بکند.»

وزیر پیشین انرژی و آب، در ادامۀ این نشست از آنچه که سیاست های مشاور محور و کارهای رضایت محور در حکومت می‌گوید انتقاد کرد و بر تغییر ساختار وزارت انرژی و آب تأکید ‌ورزید.
به گفتۀ وی، برای سه هزار تن در سطوح بالایی بخش انرژی این وزارت، در ساحه برای عملی سازی کارها تنها پنج نفر وجود دارند: «یک مسئله که وجود دارد خوب است کار وزیر را می‌چلاند و آن اینست که کارهای ما رضایت محور است. آن یعنی چه؟ فقط ما می‌خواهیم رضایت رییس صاحب جمهور را به دست بیاوریم، مورد قهر و خشم و غضب او قرار نگیریم.»    

در این میان، وزارت انرژی و آب از بازنگری راهبرد ملی مدیریت منابع آبی و آماده سازی آن بر بنیاد مبارزه با تغییرات اقلیم خبر داد.

سلطان محمود محمودی، رییس عمومی تنظیم آب وزارت انرژی و آب گفت: «متخصص ملی و بین المللی روی این مسئله کار کردند. این استراتیژی جامع تر و خوبتر است تا اینکه هم بتوانیم در رابطه با سازگاری تغییرات اقلیم و کاهش اثرات آن و هم چنان کاهش اثرات زیانبار سیلاب و خشکسالی و هم چنان بتوانیم حداقل به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برسیم.» 

بربنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، در نتیجه تغییرات اقلیم آب های سطحی کشور در چهل سال پسین با کاهش چهارده درصدی از پنجاه و هفت میلیارد مترمکعب به نزدیک به چهل و نه میلیارد مترمکعب آب رسیده است و هرگاه این وضع ادامه یابد تا سال دو هزار و سه این میزان به چهل و سه میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
 

هم‌رسانی کنید