Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ مشکلات بازرگانان افغان در پی‎بسته‌شدن مرز از سوی پاکستان

مسؤولان اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه (۱۶ حمل) گفته‌اند که اکنون هم بیش از چهار هزار کانتینرکالاهای بازرگانان افغان، در پاکستان متوقف مانده‎‏اند.

مسؤولان می‎افزایند که بازرگانان افغان ناگذیراند که از توقف هرکانتینرکالاها در این کشور بیش از ۱۰۰ دالردر روز جریمه به پردازند.

مسؤولان اضافه کردند که دشواری‎ها فراراه بازرگانی و ترانزیت کالاها میان افغانستان و پاکستان بیشتر از پیش دشوار شده است.

احمدالله افغان، رییس عامل اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان گفت: "مشکلات بسیار زیاد است و اکنون هم نمیدانم که پاکستان چرا این گونه برخورد می‎کند، چون اثرات ناگوار این مشکلات بر هر دو طرف وارد می‌شود."

ازسویی هم، شماری از بازرگانان می‎گویند که پاکستان به بهانه‎های گونه‎گون جلو انتقال کالاهای آنان را از بندرکراچی می‎گیرد.

آنان می‌گویند که درحال حاضر روزانه تا سی موتر باردار از گذرگاۀ تورخم وارد کشورمی‎شوند و از هر موتر باربری تا سی هزارکلدار پاکستانی می‎شود.

احمد شاه عضو اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان و پاکستان گفت: "اکنون هم کالاهای ما در کراچی و تورخم متوقف هستند نمیدانیم که حکومت برا ی حل این مشکلات چرا اقدام نمی‎کند."

از سوی دیگر، وزیرتجارت وصنایع می‌گوید که برای حل مشکلات بازرگانی و ترانزیتی با پاکستان نشست مشترک میان دوکشور برگذار خواهند شد.

همایون رسا گفت: "ما اقدامات لازم در این بخش کردیم هم درسازمان تجارت جهانی که قرار است شش اپریل نشستی در همین بخش برگذارخواهند شد و نیز نشست اپتیکا قرار است که برگذارشود."

گذرگاه‎های افغانستان و پاکستان که درحدود دوماه پیش از سوی پاکستان بسته شده بودند، ۱۵روز پیش بازشدند، اما به گفتۀ شماری از بازرگانان تا کنون بخشی بزرگی از کالاهای بازرگانان افغان که در بخش‎های گونه‎گون پاکستان متوقف بوده‌اند، به کشور نرسیده‌اند.

ادامۀ مشکلات بازرگانان افغان در پی‎بسته‌شدن مرز از سوی پاکستان

مسؤولان می‎افزایند که بازرگانان افغان ناگذیراند که از توقف هرکانتینرکالاها در این کشور بیش از ۱۰۰ دالردر روز جریمه به پردازند.

Thumbnail

مسؤولان اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه (۱۶ حمل) گفته‌اند که اکنون هم بیش از چهار هزار کانتینرکالاهای بازرگانان افغان، در پاکستان متوقف مانده‎‏اند.

مسؤولان می‎افزایند که بازرگانان افغان ناگذیراند که از توقف هرکانتینرکالاها در این کشور بیش از ۱۰۰ دالردر روز جریمه به پردازند.

مسؤولان اضافه کردند که دشواری‎ها فراراه بازرگانی و ترانزیت کالاها میان افغانستان و پاکستان بیشتر از پیش دشوار شده است.

احمدالله افغان، رییس عامل اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان گفت: "مشکلات بسیار زیاد است و اکنون هم نمیدانم که پاکستان چرا این گونه برخورد می‎کند، چون اثرات ناگوار این مشکلات بر هر دو طرف وارد می‌شود."

ازسویی هم، شماری از بازرگانان می‎گویند که پاکستان به بهانه‎های گونه‎گون جلو انتقال کالاهای آنان را از بندرکراچی می‎گیرد.

آنان می‌گویند که درحال حاضر روزانه تا سی موتر باردار از گذرگاۀ تورخم وارد کشورمی‎شوند و از هر موتر باربری تا سی هزارکلدار پاکستانی می‎شود.

احمد شاه عضو اتاق مشترک تجارت وصنایع افغانستان و پاکستان گفت: "اکنون هم کالاهای ما در کراچی و تورخم متوقف هستند نمیدانیم که حکومت برا ی حل این مشکلات چرا اقدام نمی‎کند."

از سوی دیگر، وزیرتجارت وصنایع می‌گوید که برای حل مشکلات بازرگانی و ترانزیتی با پاکستان نشست مشترک میان دوکشور برگذار خواهند شد.

همایون رسا گفت: "ما اقدامات لازم در این بخش کردیم هم درسازمان تجارت جهانی که قرار است شش اپریل نشستی در همین بخش برگذارخواهند شد و نیز نشست اپتیکا قرار است که برگذارشود."

گذرگاه‎های افغانستان و پاکستان که درحدود دوماه پیش از سوی پاکستان بسته شده بودند، ۱۵روز پیش بازشدند، اما به گفتۀ شماری از بازرگانان تا کنون بخشی بزرگی از کالاهای بازرگانان افغان که در بخش‎های گونه‎گون پاکستان متوقف بوده‌اند، به کشور نرسیده‌اند.

هم‌رسانی کنید