Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد نخستین مرکز حکومتداری برقی در وزارت مخابرات

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نخستین مرکز حکومتداری برقی را در این وزارت ایجاد کرد. 

قرار است در این مرکز خدمات گونه‌گون همچون توزیع شناسنامه، جواز کار، جواز راننده‌گی، قباله و گذرنامه، به گونۀ برقی عرضه شوند.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که این مرکز میتواند در کاهش فساد، و سهولت در روند عرضه این خدمات اثر گذار باشد.  

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هدف عرضه خدمات  بهتر وآسان تر" مرکز حکومت داری الکترونیکی" را ایجاد کرد.

قرار است خدمات  چون توزیع شناس‌نامه، گذرنامه، جواز کار ، جواز راننده‌گی ، قباله جات از این مرکز واحد برای مردم عرضه شوند.

شهزاد آریوبی - وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت:« عرضه خدمات در بخش ترافیک ، صحت ، معارف ، رای دهی ، پاسپورت و همه مشکلات که مردم در عرضه خدمات دارند ، ساده می شوند ، و با یک تذکره برقی تمام کار آنان اجراء میشود.»

در همین حال سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که برقی سازی عرضه خدمات  در کنار ساده سازی روند خدمات ، در کاهش فساد اداری ؛نیز اثرگذار خواهد بود.

همایون قیومی - سرپرست وزارت مالیه  گفت:« این یک صرفه جویی ( وقت) بسیار مهم برای تمام شهروندان است  و سهولت کار و کم کردن فساد اداری هم بوده می تواند.»

روندهای پیچیده عرضه خدمات عامه و جود فساد اداری در آن از چالش‌های بوده که شهروندان کشور با آن روبرو است.

مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگویند که به هدف عرضه سهل تر خدمات به مردم  چنین مراکز در دیگر ولایت های کشور نیز ایجاد خواهند کرد.

ایجاد نخستین مرکز حکومتداری برقی در وزارت مخابرات

قرار است خدمات  چون توزیع شناس‌نامه، گذرنامه، جواز کار ، جواز راننده‌گی ، قباله جات از این مرکز واحد برای مردم عرضه شوند.

Thumbnail

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نخستین مرکز حکومتداری برقی را در این وزارت ایجاد کرد. 

قرار است در این مرکز خدمات گونه‌گون همچون توزیع شناسنامه، جواز کار، جواز راننده‌گی، قباله و گذرنامه، به گونۀ برقی عرضه شوند.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که این مرکز میتواند در کاهش فساد، و سهولت در روند عرضه این خدمات اثر گذار باشد.  

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هدف عرضه خدمات  بهتر وآسان تر" مرکز حکومت داری الکترونیکی" را ایجاد کرد.

قرار است خدمات  چون توزیع شناس‌نامه، گذرنامه، جواز کار ، جواز راننده‌گی ، قباله جات از این مرکز واحد برای مردم عرضه شوند.

شهزاد آریوبی - وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت:« عرضه خدمات در بخش ترافیک ، صحت ، معارف ، رای دهی ، پاسپورت و همه مشکلات که مردم در عرضه خدمات دارند ، ساده می شوند ، و با یک تذکره برقی تمام کار آنان اجراء میشود.»

در همین حال سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که برقی سازی عرضه خدمات  در کنار ساده سازی روند خدمات ، در کاهش فساد اداری ؛نیز اثرگذار خواهد بود.

همایون قیومی - سرپرست وزارت مالیه  گفت:« این یک صرفه جویی ( وقت) بسیار مهم برای تمام شهروندان است  و سهولت کار و کم کردن فساد اداری هم بوده می تواند.»

روندهای پیچیده عرضه خدمات عامه و جود فساد اداری در آن از چالش‌های بوده که شهروندان کشور با آن روبرو است.

مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگویند که به هدف عرضه سهل تر خدمات به مردم  چنین مراکز در دیگر ولایت های کشور نیز ایجاد خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید