Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: پیمان بررسی‌های فنی فایبر نوری با چین

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ازامضاء پیمان بررسی‌های فنی برای کشیده شدن کیبل فایبرنوری از راه واخان با چین خبرمیدهد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که شرکت «چینا تیلی کام» درجریان همین هفته بررسی‌هایش را برای کشیده شدن این کیبل ازچین به افغانستان آغازخواهند کرد.

از سویی هم شماری از آگاهان بخش فناوری می‌گویند که با پیوند شدن افغانستان به شبکه فایبر نوری چین، خدمات انترنتی درکشور بهبود خواهند یافت وافغانستان به شبکه انترنیتی مطمئین پیوند خواهند شد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سایرزلاند، سخنگوی وزارت مخابرات وتکنالوژی بحث کرده است.

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد ترویج بیمه‌ها برای کالاهای صادراتی با یونس مومند، معاون اتاق تجارت و صنایع بحث کرده است.

همچنان گرداننده محمدی در مورد ورشکست شدن بیش از دوصد کارخانۀ تولید آرد در کشور با غزنیوال، رییس انجمن کارخانه داران آرد بحث کرده است. 

بازار: پیمان بررسی‌های فنی فایبر نوری با چین

شماری از آگاهان بخش فناوری می‌گویند که با پیوند شدن افغانستان به شبکه فایبر نوری چین، خدمات انترنتی درکشور بهبود خواهند یافت.

Thumbnail

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ازامضاء پیمان بررسی‌های فنی برای کشیده شدن کیبل فایبرنوری از راه واخان با چین خبرمیدهد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که شرکت «چینا تیلی کام» درجریان همین هفته بررسی‌هایش را برای کشیده شدن این کیبل ازچین به افغانستان آغازخواهند کرد.

از سویی هم شماری از آگاهان بخش فناوری می‌گویند که با پیوند شدن افغانستان به شبکه فایبر نوری چین، خدمات انترنتی درکشور بهبود خواهند یافت وافغانستان به شبکه انترنیتی مطمئین پیوند خواهند شد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سایرزلاند، سخنگوی وزارت مخابرات وتکنالوژی بحث کرده است.

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد ترویج بیمه‌ها برای کالاهای صادراتی با یونس مومند، معاون اتاق تجارت و صنایع بحث کرده است.

همچنان گرداننده محمدی در مورد ورشکست شدن بیش از دوصد کارخانۀ تولید آرد در کشور با غزنیوال، رییس انجمن کارخانه داران آرد بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید