تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'با ظرفیت کنونی وزارت مخابرات ایجاد سامانۀ «ریل تایم» ممکن نیست'

شماری از آگاهان بخش مخابرات و فناوری اطلاعاتی و شرکت‌های خصوصی این بخش، می‌گویند که با درنظرداشت ظرفیت‌‎های کنونی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ایجاد سامانۀ زمان واقعی یا «ریل‌تایم» امکان‌پذیر نیست.

این آگاهان، می‌گویند که حکومت با هزینۀ یازده میلیون دالر، سیستم کوچکی برای نظارت درآمدهای مالیات برخدمات مخابراتی را ایجاد خواهد کرد که این سامانه، در واقع با هزینۀ کمتر از صدهزار دالر ساخته شده می‌تواند.

به گفتۀ آنان، احتمال دارد شرکت پیمان کار این پروژه نیز بجای سامانۀ واقعی ریل‌تایم، شبکۀ خصوصی مجازی را در این بخش بکار اندازد.

سید خداداد موسوی، کارشناس فناوری اطلاعاتی در این باره گفت: «باید یک بار، یک گروهی از متخصصان این سیستم را ببینند که آیا این سیستم همان سیستم شبیۀ ریل تایم نیست؟ ممکن همان سیستمی را ایجاد کنند که چهار سال پیش ایجاد شد و برای دوماه فعال بود و پس از آن دوباره آن را به زور غیرفعال کردند.»

ریل تایم یا سیستم نظارتی بر درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی با کشمکش‌های چهارسال، سرانجام هفتۀ پیش پیمان ایجاد آن با دوشرکت امریکایی امضا شد.

بربنیاد گزارش‌ها، یکی از دوشرکت پیمان کار، در هنگام دریافت این قرارداد ثبت نبوده‌است و پس از گرفتن این قرارداد در امریکا ثبت شده‌است. در بارۀ ثبت این شرکت در افغانستان و دادن تضمین بانکی آن تاکنون خبری نیست.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات می‌گوید که حکومت برای ایجاد سیستم مهم برای نظارت از درآمدهای مالیات برخدمات مخابراتی شرکت‌های خیالی را انتخاب کرده‌است: «حکومت در انتخاب شرکت‌های مطرح دنیا و شرکت‌هایی که ظرفیت ایجاد همچون سیستم‌هایی را دارند هیچ تمایل از خودش نشان نمی‌دهد. و می‌خواهد که سیستم توسط یک شرکتی ایجاد شود که بی‌نام و نشان باشد.»

اما،  سائرځلاند، سخن‌گوی وزارت مخابرات در این باره چنین می‌‎گوید: «با ایجاد سیستم ریل تایم، به‌گونۀ اساسی در روند گردآوری مالیات مخابراتی شفافیت بوجود میاید.»

'با ظرفیت کنونی وزارت مخابرات ایجاد سامانۀ «ریل تایم» ممکن نیست'

آگاهان بخش فناوری می‌گویند که سیستم نظارتی بردرآمدهای مالیات در دیگر کشورها در کمتر از یک هفته ایجاد می‌شوند اما طولانی شدن ایجاد این سیستم در افغانستان پرسش برانگیز است.

تصویر بندانگشتی

شماری از آگاهان بخش مخابرات و فناوری اطلاعاتی و شرکت‌های خصوصی این بخش، می‌گویند که با درنظرداشت ظرفیت‌‎های کنونی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ایجاد سامانۀ زمان واقعی یا «ریل‌تایم» امکان‌پذیر نیست.

این آگاهان، می‌گویند که حکومت با هزینۀ یازده میلیون دالر، سیستم کوچکی برای نظارت درآمدهای مالیات برخدمات مخابراتی را ایجاد خواهد کرد که این سامانه، در واقع با هزینۀ کمتر از صدهزار دالر ساخته شده می‌تواند.

به گفتۀ آنان، احتمال دارد شرکت پیمان کار این پروژه نیز بجای سامانۀ واقعی ریل‌تایم، شبکۀ خصوصی مجازی را در این بخش بکار اندازد.

سید خداداد موسوی، کارشناس فناوری اطلاعاتی در این باره گفت: «باید یک بار، یک گروهی از متخصصان این سیستم را ببینند که آیا این سیستم همان سیستم شبیۀ ریل تایم نیست؟ ممکن همان سیستمی را ایجاد کنند که چهار سال پیش ایجاد شد و برای دوماه فعال بود و پس از آن دوباره آن را به زور غیرفعال کردند.»

ریل تایم یا سیستم نظارتی بر درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی با کشمکش‌های چهارسال، سرانجام هفتۀ پیش پیمان ایجاد آن با دوشرکت امریکایی امضا شد.

بربنیاد گزارش‌ها، یکی از دوشرکت پیمان کار، در هنگام دریافت این قرارداد ثبت نبوده‌است و پس از گرفتن این قرارداد در امریکا ثبت شده‌است. در بارۀ ثبت این شرکت در افغانستان و دادن تضمین بانکی آن تاکنون خبری نیست.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات می‌گوید که حکومت برای ایجاد سیستم مهم برای نظارت از درآمدهای مالیات برخدمات مخابراتی شرکت‌های خیالی را انتخاب کرده‌است: «حکومت در انتخاب شرکت‌های مطرح دنیا و شرکت‌هایی که ظرفیت ایجاد همچون سیستم‌هایی را دارند هیچ تمایل از خودش نشان نمی‌دهد. و می‌خواهد که سیستم توسط یک شرکتی ایجاد شود که بی‌نام و نشان باشد.»

اما،  سائرځلاند، سخن‌گوی وزارت مخابرات در این باره چنین می‌‎گوید: «با ایجاد سیستم ریل تایم، به‌گونۀ اساسی در روند گردآوری مالیات مخابراتی شفافیت بوجود میاید.»

هم‌رسانی کنید