Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت افغانستان به سازمان جهانی تجارت تا ۱۷ روز بررسی می‌شود

قرار است تا هفده روز دیگر شکایت‌نامه افغانستان در پیوند به بسته شدن گذرگاه‌های پاکستان در سازمان تجارت جهانی بررسی شود.

معین وزارت تجارت و صنایع با ابراز این مطلب می‌گوید که تا کنون شماری از اعضای این سازمان از افغانستان حمایت کرده‌اند.

از سویی هم مسوولان این وزارت می‌گویند که هند علاقمند است که با گسترش بازرگانی‌اش با افغانستان روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی را از راه هوا به افغانستان آغاز کند.

معین وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که شکایت‌نامه افغانستان در پیوند به بسته شدن یک‌جانبه گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان ازسوی پاکستان، به تاریخ ششم ماه اپریل در یکی از کمیسیون‌های سازمان تجارت جهانی بررسی خواهند شد.

محمد قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع، گفت: «شکایت‌نامه افغانستان در سازمان تجارت جهانی بررسی می‌شود و تا کنون با تماس‌های که با شماری از اعضای این سازمان داشته‌ایم، حمایت شان را از افغانستان اعلام کرده‌اند و احتمال دارد که فشار این سازمان بر پاکستان بیشتر شود.»

ازسویی هم شماری از آگاهان بخش اقتصاد بر موقف توانمند حکومت افغانستان در این بخش تأکید دارند.

نبی سادات، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «این عملکرد پاکستان افغانستان را زیانمند ساخته است و باید حکومت در توانمند ساختن موقف‌اش در برابر پاکستان جدی باشد.»

قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که قرار است یک هیئت بازرگانی افغانستان برای گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی از راه چابهار با هند، به این کشورسفر کند.

وی می‌گوید که هند علاقمند است که برای حمل و نقل کالاها از راه هوا افغانستان را یاری رساند.

حقجو گفت: «قراراست که یک هئیت از بازرگانان و نماینده‌گان حکومت افغانستان به هند برود تا برای گسترش بازرگانی با این کشور زمینه‌های بهتری را فراهم سازد و هند تلاش دارد که زمینه‌های حمل و نقل کالاها را از راه هوا به افغانستان فراهم سازد.»

از سویی هم معین وزارت تجارت و صنایع زیان‌های برخواسته از بسته ماندن گذرگاه‌های پاکستان را تا صد میلیون دالر می‌گوید.

وی با درنظرداشت زیان‌های هنگفت که از این رویداد به پاکستان وارد شده است می‌گوید که این کشور در حال از دست دادن بزرگترین بازارهای صادراتی‌اش در افغانستان و منطقه است. 

شکایت افغانستان به سازمان جهانی تجارت تا ۱۷ روز بررسی می‌شود

از سویی هم مسوولان این وزارت می‌گویند که هند علاقمند است که با گسترش بازرگانی‌اش با افغانستان روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی را از راه هوا به افغانستان آغاز کند

Thumbnail

قرار است تا هفده روز دیگر شکایت‌نامه افغانستان در پیوند به بسته شدن گذرگاه‌های پاکستان در سازمان تجارت جهانی بررسی شود.

معین وزارت تجارت و صنایع با ابراز این مطلب می‌گوید که تا کنون شماری از اعضای این سازمان از افغانستان حمایت کرده‌اند.

از سویی هم مسوولان این وزارت می‌گویند که هند علاقمند است که با گسترش بازرگانی‌اش با افغانستان روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی را از راه هوا به افغانستان آغاز کند.

معین وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که شکایت‌نامه افغانستان در پیوند به بسته شدن یک‌جانبه گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان ازسوی پاکستان، به تاریخ ششم ماه اپریل در یکی از کمیسیون‌های سازمان تجارت جهانی بررسی خواهند شد.

محمد قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع، گفت: «شکایت‌نامه افغانستان در سازمان تجارت جهانی بررسی می‌شود و تا کنون با تماس‌های که با شماری از اعضای این سازمان داشته‌ایم، حمایت شان را از افغانستان اعلام کرده‌اند و احتمال دارد که فشار این سازمان بر پاکستان بیشتر شود.»

ازسویی هم شماری از آگاهان بخش اقتصاد بر موقف توانمند حکومت افغانستان در این بخش تأکید دارند.

نبی سادات، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «این عملکرد پاکستان افغانستان را زیانمند ساخته است و باید حکومت در توانمند ساختن موقف‌اش در برابر پاکستان جدی باشد.»

قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که قرار است یک هیئت بازرگانی افغانستان برای گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی از راه چابهار با هند، به این کشورسفر کند.

وی می‌گوید که هند علاقمند است که برای حمل و نقل کالاها از راه هوا افغانستان را یاری رساند.

حقجو گفت: «قراراست که یک هئیت از بازرگانان و نماینده‌گان حکومت افغانستان به هند برود تا برای گسترش بازرگانی با این کشور زمینه‌های بهتری را فراهم سازد و هند تلاش دارد که زمینه‌های حمل و نقل کالاها را از راه هوا به افغانستان فراهم سازد.»

از سویی هم معین وزارت تجارت و صنایع زیان‌های برخواسته از بسته ماندن گذرگاه‌های پاکستان را تا صد میلیون دالر می‌گوید.

وی با درنظرداشت زیان‌های هنگفت که از این رویداد به پاکستان وارد شده است می‌گوید که این کشور در حال از دست دادن بزرگترین بازارهای صادراتی‌اش در افغانستان و منطقه است. 

هم‌رسانی کنید