Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مراکز تجارتی در نزدیکی زنبق ۹۰ درصد مشتریانش را از دست داده است

شماری از مالکان فروشگاه‌ها در نزدیک چهار راه زنبق می‌گویند که آنان تا ۹۰ درصد از سرمایه و مشتریان ‌شان را در نتیجۀ انفجار مرگ بار در این محل، از دست داده اند و تا کنون از سوی حکومت هیچ نوع کمکی به آنان نشده است.

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که پس از ارائه گزارش «کمیسیون بررسی زیان‌های انفجار چهار راهی زنبق» حکومت معافیت مالیاتی و دادن قرضه ها را با تکتانۀ کم به زیان مندان مهیا خواهد ساخت.

صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع می افزاید: «یک چیز که واضح است و گفته شده است که معافیت مالیاتی شرط است که از طرف حکومت در این بخش کمک می شود، و موضوع دوم قرضه است که با تکتانه کم به اعضای سکتور خصوصی قرضه داده می شود.»

این درحالی است که شماری از سرمایه گذاران این محل، توانسته اند که به گونۀ نسبی فروش گاه های شان را بازسازی کنند.

قدیر احمد که در این محل دکان لباس دوزی داشت، می‌گوید با آن که کار و بارش رونقی خوبی ندارد، اما تلاش می کند که کار کند.

وی می گوید: «این که انفجار شد در همین ساحه چهار راهی زنبق، بعد از او کارا تقریبأ کاری های تمام دکانداران قسمی که به ما معلوم می شود تقریبأ نود درصد کاهش یافت؛ مثلا سابق ما ده جوره لباس میفروختیم امروز یک جوره هم فروخته نمی شود.»

شماری از دکانداران در نزیک محل روی داد می گویند که حکومت تا کنون هیچ کاری برای آنان نکرده است.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت صنایع، در نتیجۀ انفجار چهارراهی زنبق، گذشته از ده ها فروش گاه و نماینده گی های گردشگری، شماری ازشرکت ها، بانک ها و هوتل های بزرگ نیزمیلیون ها دالر زیان دیده اند.

مراکز تجارتی در نزدیکی زنبق ۹۰ درصد مشتریانش را از دست داده است

اتاق تجارت و صنایع می گوید که با نهایی شدن بررسی های کمیسیونی که در این بخش کار می کند، حکومت به زیان مندان حمایت های مالیاتی وقرضه هایی با تکتانه کم خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

شماری از مالکان فروشگاه‌ها در نزدیک چهار راه زنبق می‌گویند که آنان تا ۹۰ درصد از سرمایه و مشتریان ‌شان را در نتیجۀ انفجار مرگ بار در این محل، از دست داده اند و تا کنون از سوی حکومت هیچ نوع کمکی به آنان نشده است.

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که پس از ارائه گزارش «کمیسیون بررسی زیان‌های انفجار چهار راهی زنبق» حکومت معافیت مالیاتی و دادن قرضه ها را با تکتانۀ کم به زیان مندان مهیا خواهد ساخت.

صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع می افزاید: «یک چیز که واضح است و گفته شده است که معافیت مالیاتی شرط است که از طرف حکومت در این بخش کمک می شود، و موضوع دوم قرضه است که با تکتانه کم به اعضای سکتور خصوصی قرضه داده می شود.»

این درحالی است که شماری از سرمایه گذاران این محل، توانسته اند که به گونۀ نسبی فروش گاه های شان را بازسازی کنند.

قدیر احمد که در این محل دکان لباس دوزی داشت، می‌گوید با آن که کار و بارش رونقی خوبی ندارد، اما تلاش می کند که کار کند.

وی می گوید: «این که انفجار شد در همین ساحه چهار راهی زنبق، بعد از او کارا تقریبأ کاری های تمام دکانداران قسمی که به ما معلوم می شود تقریبأ نود درصد کاهش یافت؛ مثلا سابق ما ده جوره لباس میفروختیم امروز یک جوره هم فروخته نمی شود.»

شماری از دکانداران در نزیک محل روی داد می گویند که حکومت تا کنون هیچ کاری برای آنان نکرده است.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت صنایع، در نتیجۀ انفجار چهارراهی زنبق، گذشته از ده ها فروش گاه و نماینده گی های گردشگری، شماری ازشرکت ها، بانک ها و هوتل های بزرگ نیزمیلیون ها دالر زیان دیده اند.

هم‌رسانی کنید