Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نرخ بیکاری در کشور دودرصد افزایش یافته‌است

وزیر کار و امور اجتماعی به روز شنبه (۲۸دلو) می‌گوید که بربنیاد بررسی‌های تازه نرخ بیکاری در کشور، دودرصد افزایش یافته‌است.

فیض‌الله ذکی، وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، در این باره می‌گوید: «بربنیاد بررسی‌های اخیر، دودرصد نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته‌است و شما می‌دانید که نیروی کاری‌که به بازارها سرازیر می‌شود، این مشکل بیشتر می‌شود.»

درهمین‌حال، مسؤولان اتحادیۀ کارگران کشور می‌گویند که با درنظرداشت افزایش نیروی کار در بازارهای کشور، حکومت باید برنامه‌های بنیادی شغل‌افزایی را، عملی سازد.

هرچند ایجاد جای کار و کاهش ناداری در کشور از شعارهای مهم حکومت وحدت ملی بوده‌اند، اما با گذشت سه‌سال از عمر حکومت کنونی، اکنون وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که دودرصد نرخ بیکاری در کشور، افزایش آمده‌است.

ازسویی‌هم، مسؤولان اتحادیۀ کارگران می‌گویند که همه‌سال ۴۰۰هزار نیروی جدید کار وارد بازارها می‌شود و اگر جلو بیکاری در کشور گرفته نشود، تا چند سال آینده بحران بیکاری در کشور، به‌وجود خواهد آمد.

معروف قادری، مسؤول اتحادیۀ کارگران، می‌گوید: «مشکلات در بخش کار در کشور وجود داشته بیش از حد و اکنون‌هم این مشکل وجود دارد متأسفانه برنامه‌های حکومت اثرگذار نبوده‌اند به‌جایی‌که جلو بیکاری را بگیرد، بل در این بخش بیکاری روبه افزایش است.»

بیکاری و کار ناکافی، یکی‌از علت‌های بزرگ ناداری در کشور است. شماری‌از آگاهان نبود برنامه‌هایی بزرگ کاریابی و ناامنی‌ها را از علت‌های می‌دانند که سبب شده‌اند با گذشت هرروز مشکلات در این بخش، افزایش یابند.

نرخ بیکاری در کشور دودرصد افزایش یافته‌است

مسؤولان اتحادیۀ کارگران می‌گویند که با وجود تلاش‌های حکومت، بیکاری و کم‌کاری در کشور، روبه افزایش است.

Thumbnail

وزیر کار و امور اجتماعی به روز شنبه (۲۸دلو) می‌گوید که بربنیاد بررسی‌های تازه نرخ بیکاری در کشور، دودرصد افزایش یافته‌است.

فیض‌الله ذکی، وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، در این باره می‌گوید: «بربنیاد بررسی‌های اخیر، دودرصد نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته‌است و شما می‌دانید که نیروی کاری‌که به بازارها سرازیر می‌شود، این مشکل بیشتر می‌شود.»

درهمین‌حال، مسؤولان اتحادیۀ کارگران کشور می‌گویند که با درنظرداشت افزایش نیروی کار در بازارهای کشور، حکومت باید برنامه‌های بنیادی شغل‌افزایی را، عملی سازد.

هرچند ایجاد جای کار و کاهش ناداری در کشور از شعارهای مهم حکومت وحدت ملی بوده‌اند، اما با گذشت سه‌سال از عمر حکومت کنونی، اکنون وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که دودرصد نرخ بیکاری در کشور، افزایش آمده‌است.

ازسویی‌هم، مسؤولان اتحادیۀ کارگران می‌گویند که همه‌سال ۴۰۰هزار نیروی جدید کار وارد بازارها می‌شود و اگر جلو بیکاری در کشور گرفته نشود، تا چند سال آینده بحران بیکاری در کشور، به‌وجود خواهد آمد.

معروف قادری، مسؤول اتحادیۀ کارگران، می‌گوید: «مشکلات در بخش کار در کشور وجود داشته بیش از حد و اکنون‌هم این مشکل وجود دارد متأسفانه برنامه‌های حکومت اثرگذار نبوده‌اند به‌جایی‌که جلو بیکاری را بگیرد، بل در این بخش بیکاری روبه افزایش است.»

بیکاری و کار ناکافی، یکی‌از علت‌های بزرگ ناداری در کشور است. شماری‌از آگاهان نبود برنامه‌هایی بزرگ کاریابی و ناامنی‌ها را از علت‌های می‌دانند که سبب شده‌اند با گذشت هرروز مشکلات در این بخش، افزایش یابند.

هم‌رسانی کنید