Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از افزایش بیکاری در کشور

اتحادیه ملی کارگران می گوید که در پی گسترش ویروس کرونا در کشور و اثرهای منفی آن بر اقتصاد، در حدود دو میلیون تن از کارگران روزمزد و غیر رسمی در کشور کارهای شان را از دست داده اند. 

این اتحادیه می افزاید که اختلاف‌های سیاسی و ناامنی‌ها از علت های دیگر افزایش بیکاری در کشور استند.

معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران، در این باره گفت:«از یک جانب مشکلات سیاسی، از جانب دیگر مشکلات امنیتی، از یک جانب دیگر مشکلات قرنطین و از جانب دیگر کاهش کمک ها شدیدن ما را نگران ساخته اند. ما امیدوار هستیم که همه توجه داشته باشند و به این معضل و مشکل که دامنگیر مردم افغانستان است نقطه پایان بگذارند.»

در همین حال شماری از کارگرانی که برای دریافت کمک به روی جاده ها برامده اند، از رهبران کشور می خواهند که به اختلاف های شان و نیز به نادار ساختن مردم پایان دهند. 

محمد هارون یک ماه پیش در یکی از رستورانت های شهر کابل، آشپز بود.اما حالا بیکار است.

آقای هارون گفت:«خوب بود در هوتل‌ها هر روز ۴۰۰ افغانی ۵۰۰ افغانی برای ما میدادند، نه کرایه خانه ما می ماند و نه هم خرچ اولادهای ما بند می شد. حالا بند هستیم و با همی کراچی گک خود اینسو و آنسو می گردیم. اگر بار پیدا شد بار میگیریم و انتقال میدهم و اگر کسی کمک کرد کمکش را می گیریم.»

محمد عزیز اکبری،کارگر دیگر گفت:« ۳۰۰ افغانی یا ۵۰۰ افغانی در روز کار می کردم، حالا ۱۰۰ افغانی هم به دست نمی آورم، به کجا بروم؟ نُه سر عیالم.»

این کارگران و برخی از نهادهای دولتی گسترش ویروس کرونا را یگانه دلیل بیکاری شان نمی دانند،بل  اختلافات سیاسی را نیز اثر گذار می دانند.

عبدالصمد، کارگر، گفت:« شکر همین اشرف غنی و داکتر عبدالله به حیث حکومت و پاچا در افغانستان تیر شدند و ملت خود را گدای گر ساختند. مگر خواهش می کنم تا چه وقت این ملت را گدای گر می سازید که در سرک ها بگردند، از شما خواهش می کنم که اول بین تان جور بیایید.»

وزارت کار و امور اجتماعی نیز می‌گوید که بیکاری تنها در سکتور خصوصی  افزایش یافته است.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «از زمانی که موضوع ویروس کرونا و قرنطین در افغانستان به وجود آمد، واضح است که آمار بیکاری هم در افغانستان بلند رفت. اما این آمار تنها در بخش خصوصی گفته می توانیم کسانی که روزمزد کار می کردند، دستفروش بودند. اما در سکتور دولت بیکاری وجود ندارد و برعکس ما در سکتور دولت به ویژه در بخش صحت توانستیم به افراد بیشتر زمینه های کار را فراهم کنیم.»

پیش از این وزارت اقتصاد نیز هشدار داده است که با ادامه اوضاع کنونی بیکاری در کشور به ۴۰ درصد و فقر به ۷۰ درصد خواهد رسید.

نگرانی‌ها از افزایش بیکاری در کشور

وزارت کار و امور اجتماعی  می‌گوید که بیکاری تنها در سکتور خصوصی  افزایش یافته است.

Thumbnail

اتحادیه ملی کارگران می گوید که در پی گسترش ویروس کرونا در کشور و اثرهای منفی آن بر اقتصاد، در حدود دو میلیون تن از کارگران روزمزد و غیر رسمی در کشور کارهای شان را از دست داده اند. 

این اتحادیه می افزاید که اختلاف‌های سیاسی و ناامنی‌ها از علت های دیگر افزایش بیکاری در کشور استند.

معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران، در این باره گفت:«از یک جانب مشکلات سیاسی، از جانب دیگر مشکلات امنیتی، از یک جانب دیگر مشکلات قرنطین و از جانب دیگر کاهش کمک ها شدیدن ما را نگران ساخته اند. ما امیدوار هستیم که همه توجه داشته باشند و به این معضل و مشکل که دامنگیر مردم افغانستان است نقطه پایان بگذارند.»

در همین حال شماری از کارگرانی که برای دریافت کمک به روی جاده ها برامده اند، از رهبران کشور می خواهند که به اختلاف های شان و نیز به نادار ساختن مردم پایان دهند. 

محمد هارون یک ماه پیش در یکی از رستورانت های شهر کابل، آشپز بود.اما حالا بیکار است.

آقای هارون گفت:«خوب بود در هوتل‌ها هر روز ۴۰۰ افغانی ۵۰۰ افغانی برای ما میدادند، نه کرایه خانه ما می ماند و نه هم خرچ اولادهای ما بند می شد. حالا بند هستیم و با همی کراچی گک خود اینسو و آنسو می گردیم. اگر بار پیدا شد بار میگیریم و انتقال میدهم و اگر کسی کمک کرد کمکش را می گیریم.»

محمد عزیز اکبری،کارگر دیگر گفت:« ۳۰۰ افغانی یا ۵۰۰ افغانی در روز کار می کردم، حالا ۱۰۰ افغانی هم به دست نمی آورم، به کجا بروم؟ نُه سر عیالم.»

این کارگران و برخی از نهادهای دولتی گسترش ویروس کرونا را یگانه دلیل بیکاری شان نمی دانند،بل  اختلافات سیاسی را نیز اثر گذار می دانند.

عبدالصمد، کارگر، گفت:« شکر همین اشرف غنی و داکتر عبدالله به حیث حکومت و پاچا در افغانستان تیر شدند و ملت خود را گدای گر ساختند. مگر خواهش می کنم تا چه وقت این ملت را گدای گر می سازید که در سرک ها بگردند، از شما خواهش می کنم که اول بین تان جور بیایید.»

وزارت کار و امور اجتماعی نیز می‌گوید که بیکاری تنها در سکتور خصوصی  افزایش یافته است.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «از زمانی که موضوع ویروس کرونا و قرنطین در افغانستان به وجود آمد، واضح است که آمار بیکاری هم در افغانستان بلند رفت. اما این آمار تنها در بخش خصوصی گفته می توانیم کسانی که روزمزد کار می کردند، دستفروش بودند. اما در سکتور دولت بیکاری وجود ندارد و برعکس ما در سکتور دولت به ویژه در بخش صحت توانستیم به افراد بیشتر زمینه های کار را فراهم کنیم.»

پیش از این وزارت اقتصاد نیز هشدار داده است که با ادامه اوضاع کنونی بیکاری در کشور به ۴۰ درصد و فقر به ۷۰ درصد خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید