Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال سرمایه‌ها به امارات و ترکیه به دلیل ناامنی‌ها درافغانستان

اتحادیۀ بازرگانان افغان در شهر دُبی می‌گوید که افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، سبب شده است که در دو سال اخیر شمار بزرگی از بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، از افغانستان به ترکیه و امارات متحدۀ عرب بروند.

این اتحادیه می‌گوید که به علت افزایش ناامنی‌ها بازگانان افغان هنوز هم تلاش دارند تا سرمایه‌‎های شان را به امارات متحده عرب و ترکیه انتقال دهند.

عبیدالله صدرخیل، رییس اتحادیه بازرگانان افغان در دُبی در این باره می‌گوید: «خواست بازرگانان از حکومت تنها امنیت است و شما می‌دانید که بازرگانان در هرجا تلاش می‌کنند کار کنند اما اگر زمینه‌های کار برای آنان فراهم باشد.»

درهمین حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در حال حاضر با درنظرداشت ایجاد سهولت‌های بیشتر در ترکیه و ازبیکستان، شماری از بازرگانان می‌کوشند که در این دو کشور سرمایه گذاری کنند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: «آدم ربایی‌ها و ناامنی‌ها از مشکلات اساسی بازرگانان است که تا کنون پابرجا مانده اند.»

در این باره وزارت تجارت و صنایع چیزی نمی‌گوید. این در حالی است که پیش از این اتاق تجارت و صنایع در کنار افزایش ناامنی‌ها، عملی نشدن شماری از وعده‌های رهبران حکومت وحدت ملی را در بخش توسعه کاروبار در کشور ازعلت‌های گفته اند که شماری بزرگی ازبازرگانان و سرمایه گذاران را در کشور دل سرد ساخته اند.

انتقال سرمایه‌ها به امارات و ترکیه به دلیل ناامنی‌ها درافغانستان

اتحادیۀ بازرگانان افغان در شهر دُبی، می‌گوید که در دوسال اخیر شمار بزرگی از سرمایه گذاران یا سرمایه های‌شان را از افغانستان بیرون کشیده اند و یا هم ناگزیر شده اند فعالیت های شان را در افغانستان به حداقل برسانند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ بازرگانان افغان در شهر دُبی می‌گوید که افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، سبب شده است که در دو سال اخیر شمار بزرگی از بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، از افغانستان به ترکیه و امارات متحدۀ عرب بروند.

این اتحادیه می‌گوید که به علت افزایش ناامنی‌ها بازگانان افغان هنوز هم تلاش دارند تا سرمایه‌‎های شان را به امارات متحده عرب و ترکیه انتقال دهند.

عبیدالله صدرخیل، رییس اتحادیه بازرگانان افغان در دُبی در این باره می‌گوید: «خواست بازرگانان از حکومت تنها امنیت است و شما می‌دانید که بازرگانان در هرجا تلاش می‌کنند کار کنند اما اگر زمینه‌های کار برای آنان فراهم باشد.»

درهمین حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در حال حاضر با درنظرداشت ایجاد سهولت‌های بیشتر در ترکیه و ازبیکستان، شماری از بازرگانان می‌کوشند که در این دو کشور سرمایه گذاری کنند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: «آدم ربایی‌ها و ناامنی‌ها از مشکلات اساسی بازرگانان است که تا کنون پابرجا مانده اند.»

در این باره وزارت تجارت و صنایع چیزی نمی‌گوید. این در حالی است که پیش از این اتاق تجارت و صنایع در کنار افزایش ناامنی‌ها، عملی نشدن شماری از وعده‌های رهبران حکومت وحدت ملی را در بخش توسعه کاروبار در کشور ازعلت‌های گفته اند که شماری بزرگی ازبازرگانان و سرمایه گذاران را در کشور دل سرد ساخته اند.

هم‌رسانی کنید