Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۴۰ درصد از دارو و تجهیزات طبی به گونۀ غیرقانونی وارد کشور می‌شود

اتحادیۀ وارد کننده‌گان دارو می‌گویند که ۴۰ درصد دارو و تحهیزات طبی مورد نیاز بازارهای کشور به‌گونۀ قاچاق وارد می‌شوند.

آنان می‌گویند که در حال حاضر بخشی از داروهای وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. 

مسؤولان این اتحادیه ادعا دارند که در واردات داروهای کم کیفیت به کشورشماری ازنهاد های دولتی نیزدخیل هستند.

ارزش تجارت رسمی دارو و تجهیزات طبی کشور بر بنیاد آمارهای اتحادیۀ وارد کننده‌گان دارو نزدیک به ۷۰۰ میلیون دالر درسال گفته می‌شود. 

اما شماری از فروشنده‌گان دارو درکشورمیزان واردات داروها به گونهء قاچاقی را به بازارهای کشور از میزان واردات رسمی آن بیشتر می‌گویند. 

عبدالخالق زازی وطندوست، رییس اتحادیۀ وارد کننده‌گان دارو، گفت: «یک حلقۀ بزرگ مافیای دوایی موجود است. چندین سال می شود که این ها حاکم استند بر قرارداردهای دولتی و بر وزارت‌خانه‌ها حاکم استند.»

این در حالی است که رییس‌جمهور اشرف غنی در یک نشست در هفتۀ روان نیز از وجود یک حلقۀ خبیثه در تجارت دارو در کشور سخن گفت.

گفته او، در بسیاری داروهای وارداتی از سوی این حلقه به جای مداوا سبب بیماری‌های خطرناک شده است.

از سویی هم بربنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه، در حال حاضر تنها یک مرکز سنجش کیفیت دارو در پایتخت وجود دارد.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که هنوز هم فساد به گونۀ گسترده در بخش صحت در کشور وجود دارد. 

وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «وزارت صحت عامه یکی از اداره‌های پیشگام در عرصۀ مبارزه با فساد بوده و در این بخش دستاوردهای خوبی داشته است اما هنوز هم این سکتور از موجودیت فساد به صورت گسترده در کشور رنج می برد.»

۴۰ درصد از دارو و تجهیزات طبی به گونۀ غیرقانونی وارد کشور می‌شود

مسؤولان اتحادیۀ وارد کننده‌گان دارو ادعا می‌کنند که در واردات داروهای کم کیفیت به کشورشماری ازنهاد های دولتی نیزدخیل هستند.

Thumbnail

اتحادیۀ وارد کننده‌گان دارو می‌گویند که ۴۰ درصد دارو و تحهیزات طبی مورد نیاز بازارهای کشور به‌گونۀ قاچاق وارد می‌شوند.

آنان می‌گویند که در حال حاضر بخشی از داروهای وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. 

مسؤولان این اتحادیه ادعا دارند که در واردات داروهای کم کیفیت به کشورشماری ازنهاد های دولتی نیزدخیل هستند.

ارزش تجارت رسمی دارو و تجهیزات طبی کشور بر بنیاد آمارهای اتحادیۀ وارد کننده‌گان دارو نزدیک به ۷۰۰ میلیون دالر درسال گفته می‌شود. 

اما شماری از فروشنده‌گان دارو درکشورمیزان واردات داروها به گونهء قاچاقی را به بازارهای کشور از میزان واردات رسمی آن بیشتر می‌گویند. 

عبدالخالق زازی وطندوست، رییس اتحادیۀ وارد کننده‌گان دارو، گفت: «یک حلقۀ بزرگ مافیای دوایی موجود است. چندین سال می شود که این ها حاکم استند بر قرارداردهای دولتی و بر وزارت‌خانه‌ها حاکم استند.»

این در حالی است که رییس‌جمهور اشرف غنی در یک نشست در هفتۀ روان نیز از وجود یک حلقۀ خبیثه در تجارت دارو در کشور سخن گفت.

گفته او، در بسیاری داروهای وارداتی از سوی این حلقه به جای مداوا سبب بیماری‌های خطرناک شده است.

از سویی هم بربنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه، در حال حاضر تنها یک مرکز سنجش کیفیت دارو در پایتخت وجود دارد.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که هنوز هم فساد به گونۀ گسترده در بخش صحت در کشور وجود دارد. 

وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «وزارت صحت عامه یکی از اداره‌های پیشگام در عرصۀ مبارزه با فساد بوده و در این بخش دستاوردهای خوبی داشته است اما هنوز هم این سکتور از موجودیت فساد به صورت گسترده در کشور رنج می برد.»

هم‌رسانی کنید