تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

بی‌باوری نهادهای ناظر به برگزاری انتخابات در ۲۹سرطان

شماری از نهادهای ناظر و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات قادر نیست در ۲۹ماه سرطان سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند.

از این میان، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، باید فهرست رأی دهنده‌گان تهیه شده باشد و نیز برگزاری انتخابات بایومتریک باشد، اما کمیسیون آماده‌گی ندارد.

سید نورالله جلیلی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری در این باره بیان داشت: «ما کیفیت انتخابات را کار داریم؛ یعنی رأی مردم دزدی نشود، رأی مردم به صورت شفاف اعلام شود و این وظیفۀ اصلی کمیسیون انتخابات است. زمان مهم نیست؛ ما می‌توانیم برای کمیسیون انتخابات یک و یا دوماه دیگر هم وقت بدهیم.»

محمد شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات‌ ریاست‌جمهوری نیز افزود: «اگر می‌خواهید نتیجه‌یی را که در انتخابات پارلمانی گرفتید، بگیرید و احتمالأ یک هیاهویی را بندازید که انتخابات شد و رییس‌جمهور انتخابات شد، اما مشکل افغانستان در این کار حل نمی‌شود.»

همزمان با این، یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است که برگزاری انتخابات در زمان معین آن را غیرممکن می‌سازد: «هنوز کمیسیون مستقل انتخابات، چیزی را با خود ندارد؛ نه بودجه و هم امکانات دیگری را. اعتماد مردم هم نسبت به کمیسیون صفر است. پس باید بگویم که تاریخ ۲۹ سرطان، یک تاریخ حقیقی به‌نظر نمی‌رسد.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تمامی تلاش‌ها جریان دارد که بربنیاد قانون جدید و تاریخ اعلام شده، انتخابات برگزار شود.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «هیچ موردی وجود ندارد که انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری به تأخیر بیافتد، اما در کل فشارهای کاری ما بیشتر خواهد شد و این سبب خواهد شد تا ما بیشتر تلاش بکنیم.»

در این میان، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که باید کاری کنند که اعتماد مردم را بدست آرند.

اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی نیز گفته‌اند که در کنار رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات گذشتۀ مجلس نماینده‌گان، آماده‌گی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولسوالی‌ها از اولیت‌های آنان استند.

انتخابات ۹۸

بی‌باوری نهادهای ناظر به برگزاری انتخابات در ۲۹سرطان

نهادهای ناظر، می‌گویند که نظر به کمبود زمان و نیز ظرفیت پایین در بخش عملیاتی کمیسیون انتخابات، این نهاد نمی‌تواند در ۲۹سرطان انتخابات را برگزار کند.

Thumbnail

شماری از نهادهای ناظر و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات قادر نیست در ۲۹ماه سرطان سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند.

از این میان، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، باید فهرست رأی دهنده‌گان تهیه شده باشد و نیز برگزاری انتخابات بایومتریک باشد، اما کمیسیون آماده‌گی ندارد.

سید نورالله جلیلی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری در این باره بیان داشت: «ما کیفیت انتخابات را کار داریم؛ یعنی رأی مردم دزدی نشود، رأی مردم به صورت شفاف اعلام شود و این وظیفۀ اصلی کمیسیون انتخابات است. زمان مهم نیست؛ ما می‌توانیم برای کمیسیون انتخابات یک و یا دوماه دیگر هم وقت بدهیم.»

محمد شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات‌ ریاست‌جمهوری نیز افزود: «اگر می‌خواهید نتیجه‌یی را که در انتخابات پارلمانی گرفتید، بگیرید و احتمالأ یک هیاهویی را بندازید که انتخابات شد و رییس‌جمهور انتخابات شد، اما مشکل افغانستان در این کار حل نمی‌شود.»

همزمان با این، یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است که برگزاری انتخابات در زمان معین آن را غیرممکن می‌سازد: «هنوز کمیسیون مستقل انتخابات، چیزی را با خود ندارد؛ نه بودجه و هم امکانات دیگری را. اعتماد مردم هم نسبت به کمیسیون صفر است. پس باید بگویم که تاریخ ۲۹ سرطان، یک تاریخ حقیقی به‌نظر نمی‌رسد.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تمامی تلاش‌ها جریان دارد که بربنیاد قانون جدید و تاریخ اعلام شده، انتخابات برگزار شود.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «هیچ موردی وجود ندارد که انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری به تأخیر بیافتد، اما در کل فشارهای کاری ما بیشتر خواهد شد و این سبب خواهد شد تا ما بیشتر تلاش بکنیم.»

در این میان، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که باید کاری کنند که اعتماد مردم را بدست آرند.

اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی نیز گفته‌اند که در کنار رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات گذشتۀ مجلس نماینده‌گان، آماده‌گی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولسوالی‌ها از اولیت‌های آنان استند.

هم‌رسانی کنید