Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: بیش از ۵۰ هزار تن در سال ۲۰۲۱ به توبرکلوز مبتلا شده‌اند

وزارت صحت عامه در مراسم تجلیل روز جهانی بیماری توبرکلوز یا سل می‌گوید، که در سال ۲۰۲۱ بیش از پنجاه هزار تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا شده اند.

این وزارت می‌افزاید که با افزایش مرکزهای درمان بیماری توبرکلوز در کشور، ثبت واقعات این بیماری نیز نسبت به سال پار ده درصد افزایش یافته است.

نور آقا زاید، مسوول بخش آگاهی بیماری توبرکلوز گفت: «تا اکنون که من صحبت می‌کنم آمار دریافتی مبتلایان به بیماری سل ۵۰۷۱۰ واقعه می‌باشد که نسبت به سال پار ده درصد افزایش را نشان می‌دهد.»

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در سال۲۰۲۱ پنجا هزار و هفت صد و هفتاد واقعه مبتلا به بیماری توبرکلوز داشتیم که از این میان یازده هزار فوتی بوده اما در این سال ۹۵درصد میزان تداویی ما افزایش داشته است.»

به گفته مسوولان وزارت صحت عامه، ۸۵۲ مرکز درمان رایگان بیماری توبرکلوز در سراسر کشور وجود دارد و از سازمان‌های جهانی می‌خواهند که در مبارزه با این بیماری به افغانستان همکاری نمایند.

بسم الله خان، مدیر کنترل بیماری های عفونی وزارت صحت عامه گفت: «این بیماری ساری است و از جامعه جهانی می‌خواهیم که برای مبارزه با بیماری سل با وزارت صحت همکاری کنند.»

از سویی هم، پزشکان می‌گویند که اگر این بیماری تشخیص و تداوی نشود منجر به مرگ فرد مبتلا به این بیماری خواهد شد.

خان محمد منگل، رییس کنترول سل وزارت صحت عامه گفت: «پلان‌های جدید آغاز کردیم و برنامه‌های داریم که چالش‌های سال گذشته را حل خواهیم کرد.»

نعیم الله، پزشک گفت: «اطفال که به این بیماری مبتلا می‌شوند به علت سوء تغذیعه، مهاجرت‌ها و بی‌توجهی پدر و مادر در زمینه دسترسی به غذا است.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، میزان تداوی بیماری توبرکلوز در افغانستان اکنون به ۹۵ درصد افزایش یافته که این سبب کاهش مرگ ناشی از این بیماری در کشور شده است.

مسوولان: بیش از ۵۰ هزار تن در سال ۲۰۲۱ به توبرکلوز مبتلا شده‌اند

از سویی هم، پزشکان می‌گویند که اگر این بیماری تشخیص و تداوی نشود منجر به مرگ فرد مبتلا به این بیماری خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه در مراسم تجلیل روز جهانی بیماری توبرکلوز یا سل می‌گوید، که در سال ۲۰۲۱ بیش از پنجاه هزار تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا شده اند.

این وزارت می‌افزاید که با افزایش مرکزهای درمان بیماری توبرکلوز در کشور، ثبت واقعات این بیماری نیز نسبت به سال پار ده درصد افزایش یافته است.

نور آقا زاید، مسوول بخش آگاهی بیماری توبرکلوز گفت: «تا اکنون که من صحبت می‌کنم آمار دریافتی مبتلایان به بیماری سل ۵۰۷۱۰ واقعه می‌باشد که نسبت به سال پار ده درصد افزایش را نشان می‌دهد.»

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در سال۲۰۲۱ پنجا هزار و هفت صد و هفتاد واقعه مبتلا به بیماری توبرکلوز داشتیم که از این میان یازده هزار فوتی بوده اما در این سال ۹۵درصد میزان تداویی ما افزایش داشته است.»

به گفته مسوولان وزارت صحت عامه، ۸۵۲ مرکز درمان رایگان بیماری توبرکلوز در سراسر کشور وجود دارد و از سازمان‌های جهانی می‌خواهند که در مبارزه با این بیماری به افغانستان همکاری نمایند.

بسم الله خان، مدیر کنترل بیماری های عفونی وزارت صحت عامه گفت: «این بیماری ساری است و از جامعه جهانی می‌خواهیم که برای مبارزه با بیماری سل با وزارت صحت همکاری کنند.»

از سویی هم، پزشکان می‌گویند که اگر این بیماری تشخیص و تداوی نشود منجر به مرگ فرد مبتلا به این بیماری خواهد شد.

خان محمد منگل، رییس کنترول سل وزارت صحت عامه گفت: «پلان‌های جدید آغاز کردیم و برنامه‌های داریم که چالش‌های سال گذشته را حل خواهیم کرد.»

نعیم الله، پزشک گفت: «اطفال که به این بیماری مبتلا می‌شوند به علت سوء تغذیعه، مهاجرت‌ها و بی‌توجهی پدر و مادر در زمینه دسترسی به غذا است.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، میزان تداوی بیماری توبرکلوز در افغانستان اکنون به ۹۵ درصد افزایش یافته که این سبب کاهش مرگ ناشی از این بیماری در کشور شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره