Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد از کاهش دسترسی بانوان به خدمات بهداشتی در افغانستان

نهاد شاخص جهانی سلامت زنان می‌گوید که دسترسی بانوان به خدمات بهداشتی در یک سال پسین کاهش یافته است.

بررسی‌های یک ساله این نهاد نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی، جان میلیون‌ها زن و دختر افغان به دلیل نبود مراقبت‌های پیشگیرانه بهداشتی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

بر بنیاد بررسی‌های این نهاد، کمبود و یا نبود شفاخانه‌ها در ولایت‌ها، چالش‌های اقتصادی، محدودیت‌ها بر سفر زنان از سوی امارت اسلامی، افزایش افسردگی و احساسات منفی در برابر زنان سبب شده اند تا دسترسی بانوان افغان به خدمات بهداشتی کاهش یابد.

نهاد شاخص جهانی سلامت زنان گفته است: «در تمام افغانستان، زنان نمی‌توانند به کلینیک‌های صحی یا معاینه نزد پزشک بی محرم بروند، اگر مراقبت‌های پیشگیرانه در سال ۲۰۲۱ در افغانستان کم بود، گمان می‌رود که در سال ۲۰۲۲ شاید وجود ندارد و جان میلیون‌ها زن و دختر افغان را خطر بیشتر روبه‌رو بسازد.»

از سویی‌هم، وزارت صحت عامه می‌گوید که برای بهبود خدمات بهداشتی، ده‌ها مرکز درمانی و شفاخانه در ولایت‌های مختلف کشور ایجاد کرده است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «در یک سال ۱۵۰شفاخانه و‌ بیش از سه هزار کارمند بهداشتی را استخدام کردیم. تلاش ما اینست در ساحاتی در بیست سال جنگ بوده یا شفاخانه نبوده یا جمعیت زیاد است خدمات صحی را ارایه بکنیم.»

همزمان با این، شماری از پزشکان در پایتخت می‌گویند که به علت نبود پزشک زن در ولایت‌های دوردست کشور، بانوان بیمار با چالش‌های زیادی روبه‌رو استند.

نجم السما شفاجو، پزشک، گفت: «روزانه زیاد مریض‌های ما از ولایت‌های دور دست پکتیا و هلمند می‌آیند می‌گویند پزشک زن وجود ندارد حتا قابله‌ها نیستند.»

از این میان، شماری از بیماردارن که از ولایت‌ها به کابل آمده‌اند از وزارت صحت عامه می‌خواهند که شمار پزشکان زن را در ولایت‌ها افزایش دهند.

گفت: «وزارت صحت باید داکتران زن را در ولایت‌ها استخدام کند تا مردم غریب و بیچاره تا کابل سرگردان نشوند.»

یکتن از باشنده‌گان میدان وردک گفت: «از میدان وردک آمدیم در بیست سال در قریه ما جنگ‌ بود، هیچ داکتر زن نیست. از وزیر صحت می‌خواهیم که داکتران زن افزایش بتن در قریه ما.»

در گزارش نهاد شاخص جهانی سلامت زنان گفته است که هفتادویک درصد از بانوان می‌خواهند که به پزشک مراجعه کنند؛ اما دسترسی به خدمات بهداشتی و رفتن به پزشک دشوار است.

انتقاد از کاهش دسترسی بانوان به خدمات بهداشتی در افغانستان

بررسی‌های یک ساله این نهاد نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی، جان میلیون‌ها زن و دختر افغان به دلیل نبود مراقبت‌های پیشگیرانه بهداشتی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

تصویر بندانگشتی

نهاد شاخص جهانی سلامت زنان می‌گوید که دسترسی بانوان به خدمات بهداشتی در یک سال پسین کاهش یافته است.

بررسی‌های یک ساله این نهاد نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی، جان میلیون‌ها زن و دختر افغان به دلیل نبود مراقبت‌های پیشگیرانه بهداشتی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

بر بنیاد بررسی‌های این نهاد، کمبود و یا نبود شفاخانه‌ها در ولایت‌ها، چالش‌های اقتصادی، محدودیت‌ها بر سفر زنان از سوی امارت اسلامی، افزایش افسردگی و احساسات منفی در برابر زنان سبب شده اند تا دسترسی بانوان افغان به خدمات بهداشتی کاهش یابد.

نهاد شاخص جهانی سلامت زنان گفته است: «در تمام افغانستان، زنان نمی‌توانند به کلینیک‌های صحی یا معاینه نزد پزشک بی محرم بروند، اگر مراقبت‌های پیشگیرانه در سال ۲۰۲۱ در افغانستان کم بود، گمان می‌رود که در سال ۲۰۲۲ شاید وجود ندارد و جان میلیون‌ها زن و دختر افغان را خطر بیشتر روبه‌رو بسازد.»

از سویی‌هم، وزارت صحت عامه می‌گوید که برای بهبود خدمات بهداشتی، ده‌ها مرکز درمانی و شفاخانه در ولایت‌های مختلف کشور ایجاد کرده است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «در یک سال ۱۵۰شفاخانه و‌ بیش از سه هزار کارمند بهداشتی را استخدام کردیم. تلاش ما اینست در ساحاتی در بیست سال جنگ بوده یا شفاخانه نبوده یا جمعیت زیاد است خدمات صحی را ارایه بکنیم.»

همزمان با این، شماری از پزشکان در پایتخت می‌گویند که به علت نبود پزشک زن در ولایت‌های دوردست کشور، بانوان بیمار با چالش‌های زیادی روبه‌رو استند.

نجم السما شفاجو، پزشک، گفت: «روزانه زیاد مریض‌های ما از ولایت‌های دور دست پکتیا و هلمند می‌آیند می‌گویند پزشک زن وجود ندارد حتا قابله‌ها نیستند.»

از این میان، شماری از بیماردارن که از ولایت‌ها به کابل آمده‌اند از وزارت صحت عامه می‌خواهند که شمار پزشکان زن را در ولایت‌ها افزایش دهند.

گفت: «وزارت صحت باید داکتران زن را در ولایت‌ها استخدام کند تا مردم غریب و بیچاره تا کابل سرگردان نشوند.»

یکتن از باشنده‌گان میدان وردک گفت: «از میدان وردک آمدیم در بیست سال در قریه ما جنگ‌ بود، هیچ داکتر زن نیست. از وزیر صحت می‌خواهیم که داکتران زن افزایش بتن در قریه ما.»

در گزارش نهاد شاخص جهانی سلامت زنان گفته است که هفتادویک درصد از بانوان می‌خواهند که به پزشک مراجعه کنند؛ اما دسترسی به خدمات بهداشتی و رفتن به پزشک دشوار است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره