Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از فعالیت‌های خودسر شماری از دواخانه‌ها در پایتخت

شماری از مالکان دواخانه‌ها در کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که جلو فعالیت دواخانه‌های غیرقانونی و غیرمعیاری را بگیرد.

آنان می‌گویند که در بسیاری از دواخانه‌ها فروشندگان غیرحرفه‌یی به باشندگان کابل دوا تجویز می‌کنند.

سمیع الله احمدی، دوافروش، گفت: «فرد که در دواخانه می‌باشد باید فارمسست (دواساز) باشد یا فارمسی (دواسازی) بخواند و بیاید در دواخانه کار کند بعضی افراد هستند که دوا را می‌فروشند و برای مریضان مشکلات جور می‌کنند.»

فیروز، دوافروش دیگر، گفت: «دواخانه‌های که در بین خود معاینه خانه دارند منحصر می‌کنند معاینه خانه خود را به همان دواخانه وقتی مریض داخل معاینه خانه شود دوباره که بیرون می‌شود مجبور است دواخود را ازهمان دواخانه بیگیرند به هر قیمت که حساب کرد مردم بیچاره مجبور است از همان جا بیگیرد.»

از سویی هم، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که در کمتر از هشت ماه گذشته، بیش از سه صد دواخانه غیر معیاری و خودسر را در شهر کابل بسته است.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «۳۴۵ دواخانه به نسبت فعالیت خودسر، انتقال خودسر و یا نداشتن مسوول فنی یا فارمسست مهرولاک (مسدود) شدند و بخاطر مراعت نکردند نظافت و بخاطر عدم نوکری شبانه و موجودیت معاینه خانه در داخل دواخانه به تعداد ۲۰۲ دواخانه توصیه نامه اخذ کردند.»

شماری از باشندگان کابل نگران فروش دواهای کم کیفیت از سوی شماری دواخانه‌ها هستند.

فردین، باشنده کابل، گفت: «مردم‌های مسلکی و فارمسست‌های که رشته شان است که باید در این بخش تجریه داشته باشند اونا را بیاورند و جوازهای این‌ها باید نظارت شود.»

قدیر رسا، باشنده کابل، گفت: «باید از دوا نظارت شود که یکی  باز تاریخ نشوند دوا‌های که از تاریخ تیر می‌شوند.»

آمارهای اداره ملی دوا و غذا نشان می‌دهند که در سراسر کشور نزدیک به پانزده هزار دواخانه جواز فعالیت گرفته اند و  فعال استند.

انتقادها از فعالیت‌های خودسر شماری از دواخانه‌ها در پایتخت

آمارهای اداره ملی دوا و غذا نشان می‌دهند که در سراسر کشور نزدیک به پانزده هزار دواخانه جواز فعالیت گرفته اند و  فعال استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مالکان دواخانه‌ها در کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که جلو فعالیت دواخانه‌های غیرقانونی و غیرمعیاری را بگیرد.

آنان می‌گویند که در بسیاری از دواخانه‌ها فروشندگان غیرحرفه‌یی به باشندگان کابل دوا تجویز می‌کنند.

سمیع الله احمدی، دوافروش، گفت: «فرد که در دواخانه می‌باشد باید فارمسست (دواساز) باشد یا فارمسی (دواسازی) بخواند و بیاید در دواخانه کار کند بعضی افراد هستند که دوا را می‌فروشند و برای مریضان مشکلات جور می‌کنند.»

فیروز، دوافروش دیگر، گفت: «دواخانه‌های که در بین خود معاینه خانه دارند منحصر می‌کنند معاینه خانه خود را به همان دواخانه وقتی مریض داخل معاینه خانه شود دوباره که بیرون می‌شود مجبور است دواخود را ازهمان دواخانه بیگیرند به هر قیمت که حساب کرد مردم بیچاره مجبور است از همان جا بیگیرد.»

از سویی هم، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که در کمتر از هشت ماه گذشته، بیش از سه صد دواخانه غیر معیاری و خودسر را در شهر کابل بسته است.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «۳۴۵ دواخانه به نسبت فعالیت خودسر، انتقال خودسر و یا نداشتن مسوول فنی یا فارمسست مهرولاک (مسدود) شدند و بخاطر مراعت نکردند نظافت و بخاطر عدم نوکری شبانه و موجودیت معاینه خانه در داخل دواخانه به تعداد ۲۰۲ دواخانه توصیه نامه اخذ کردند.»

شماری از باشندگان کابل نگران فروش دواهای کم کیفیت از سوی شماری دواخانه‌ها هستند.

فردین، باشنده کابل، گفت: «مردم‌های مسلکی و فارمسست‌های که رشته شان است که باید در این بخش تجریه داشته باشند اونا را بیاورند و جوازهای این‌ها باید نظارت شود.»

قدیر رسا، باشنده کابل، گفت: «باید از دوا نظارت شود که یکی  باز تاریخ نشوند دوا‌های که از تاریخ تیر می‌شوند.»

آمارهای اداره ملی دوا و غذا نشان می‌دهند که در سراسر کشور نزدیک به پانزده هزار دواخانه جواز فعالیت گرفته اند و  فعال استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره