Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پزشکان خط نخست مبارزه باکرونا درهرات هفته‌هاست خانه نرفته‌اند

پزشکانی‌که در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات استند، می‌گویند که هفته‌ها می‌شود که به خانه‌های شان نرفته‌اند و برای رسیده‌گی‌ به بیماران کووید نزده در شفاخانه مانده‌اند. 

این پزشکان، از مردم می‌خواهند که توصیه‌های وزارت صحت را عملی کنند و در خانه‌های شان بمانند تا هم از افزایش بیماران کووید نزده جلوگیری شود و هم به آنان استراحتی داده شود. 

محمد ابراهیم بسیم یکی از این پزشکان است. او بیش از سه دهه می‌شود که با چپن سفید رنگش بیماران انتانی را در هرات درمان می‌کند. 

محمد ابراهیم بسیم، تخصص‌اش را در بخش بیماری‌های ساری را از روسیه گرفته‌است و هم‌اکنون دشوارترین روزهای کاری‌اش را به‌حیث مسئول مرکزهای درمان و مراقبت از بیماران کووید نزده در هرات سپری می‌کند: «پزشکان بدون اجازه فامیل حاضر شدند به شفاخانه‌های کوویدنزده کار کنند و حتی در شهر اتاق گرفتند و یک تعداد خانه‌های خودرا ترک کردند، پیش پدر مادر خود نمی‌روند تا زمانی‌که به شفاخانه‌های کووید نزده کار می‌کنند.» 

این پزشک امیدوار است که با کمترین امکانات پزشکی بتوانند تا ویروس کرونا را در کشور شکست بدهند.

همزمان با این، اداره محلی ولایت هرات ازبهر ستایش از کارکردهای پزشکان در مبارزه با کرونا عکس‌های آنان را در بخش‌هایی از شهر نصب کرده‌است. 

مونسه حسن‌زاده، معاون والی هرات از حکومت مرکزی و مردم می‌خواهد که با پزشکان کمک‌های مالی و معنوی کنند: «چپن سفیدان ما، داکتران ما، نرس‌های ما و آنهایی که در خط اول مبارزه با کرونا استند و به مریضان دوباره جان می‌دهند. ما برای تقدیر از آن‌ها بیلبوردهایی را در سطح شهر نصب کردیم.»

باشنده‌گان هرات نیز پزشکان را سربازان جبهه مبارزه در برابر ویروس کرونا می‌دانند و از خدماتی که آنان انجام می‌دهند سپاسگزاری می‌کنند. 

حمیرا، یکی از باشنده‌گان هرات گفت: «داکتران مانند سربازان پولیس فعالیت می‌کنند. باید به دسترس شان امکانات بیشتری قرار گیرد تا بتوانند بهتر به مریضان رسیده‌گی کنند.»

هرات در غرب کشور که با ایران همرز است، مرکز شیوع بیماری کووید نزده در افغانستان به‌حساب می‌رود. نخستین بیمار کووید نزده در افغانستان در این ولایت تشخیص شد؛ بیماری که از ایران برگشته بود. 

تا چند روز گذشته، این ولایت بیشترین بیماران کوویدنزده را در افغانستان داشت، اما اکنون جایگاهش را به کابل داده‌است. 

تاکنون ۳۸۶ تن در هرات به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند. هفت تن جان باخته‌اند و ۱۰۰ تن هم بهبود یافته‌اند.
 

پزشکان خط نخست مبارزه باکرونا درهرات هفته‌هاست خانه نرفته‌اند

 تاکنون ۳۸۶ تن در هرات به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند. هفت تن جان باخته‌اند و ۱۰۰ تن هم بهبود یافته‌اند. 

Thumbnail

پزشکانی‌که در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات استند، می‌گویند که هفته‌ها می‌شود که به خانه‌های شان نرفته‌اند و برای رسیده‌گی‌ به بیماران کووید نزده در شفاخانه مانده‌اند. 

این پزشکان، از مردم می‌خواهند که توصیه‌های وزارت صحت را عملی کنند و در خانه‌های شان بمانند تا هم از افزایش بیماران کووید نزده جلوگیری شود و هم به آنان استراحتی داده شود. 

محمد ابراهیم بسیم یکی از این پزشکان است. او بیش از سه دهه می‌شود که با چپن سفید رنگش بیماران انتانی را در هرات درمان می‌کند. 

محمد ابراهیم بسیم، تخصص‌اش را در بخش بیماری‌های ساری را از روسیه گرفته‌است و هم‌اکنون دشوارترین روزهای کاری‌اش را به‌حیث مسئول مرکزهای درمان و مراقبت از بیماران کووید نزده در هرات سپری می‌کند: «پزشکان بدون اجازه فامیل حاضر شدند به شفاخانه‌های کوویدنزده کار کنند و حتی در شهر اتاق گرفتند و یک تعداد خانه‌های خودرا ترک کردند، پیش پدر مادر خود نمی‌روند تا زمانی‌که به شفاخانه‌های کووید نزده کار می‌کنند.» 

این پزشک امیدوار است که با کمترین امکانات پزشکی بتوانند تا ویروس کرونا را در کشور شکست بدهند.

همزمان با این، اداره محلی ولایت هرات ازبهر ستایش از کارکردهای پزشکان در مبارزه با کرونا عکس‌های آنان را در بخش‌هایی از شهر نصب کرده‌است. 

مونسه حسن‌زاده، معاون والی هرات از حکومت مرکزی و مردم می‌خواهد که با پزشکان کمک‌های مالی و معنوی کنند: «چپن سفیدان ما، داکتران ما، نرس‌های ما و آنهایی که در خط اول مبارزه با کرونا استند و به مریضان دوباره جان می‌دهند. ما برای تقدیر از آن‌ها بیلبوردهایی را در سطح شهر نصب کردیم.»

باشنده‌گان هرات نیز پزشکان را سربازان جبهه مبارزه در برابر ویروس کرونا می‌دانند و از خدماتی که آنان انجام می‌دهند سپاسگزاری می‌کنند. 

حمیرا، یکی از باشنده‌گان هرات گفت: «داکتران مانند سربازان پولیس فعالیت می‌کنند. باید به دسترس شان امکانات بیشتری قرار گیرد تا بتوانند بهتر به مریضان رسیده‌گی کنند.»

هرات در غرب کشور که با ایران همرز است، مرکز شیوع بیماری کووید نزده در افغانستان به‌حساب می‌رود. نخستین بیمار کووید نزده در افغانستان در این ولایت تشخیص شد؛ بیماری که از ایران برگشته بود. 

تا چند روز گذشته، این ولایت بیشترین بیماران کوویدنزده را در افغانستان داشت، اما اکنون جایگاهش را به کابل داده‌است. 

تاکنون ۳۸۶ تن در هرات به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند. هفت تن جان باخته‌اند و ۱۰۰ تن هم بهبود یافته‌اند.
 

هم‌رسانی کنید