Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رونمایی از یک نرم افزار برای آشنایی با معیارهای بشردوستانه

سازمان جهانی "جنیوا کال" نرم افزای را برای تعامل و آشنایی معیارهای بشردوستانه برای مردم و طرف‌ها در جنگ در افغانستان؛ در کابل رونمایی کرد.

این نرم افزار "جنگ هم دارای اصول است" نام دارد و به زبان های دری، پشتو و انگلیسی به کاربران اطلاعات می دهد.

هدف اصلی از ایجاد این نرم افزار، آشنایی طرف های درگیر جنگ با اصول و قوانین بشردوستانه جهانی ومحافظت بهتر غیرنظامیان  درجنگ گفته شده است.

برای نصب  این نرم افزار درتلیفون‌های هوشمند به انترنت نیاز است وپس ازنصب کاربران می توانند بدون انترنت نیز ازاطلاعات آن کارگیرند.

جنیوا کال با فعالیت در زمینه های  بشردوستانه می خواهد طرف های درگیر جنگ درافغانستان به ویژه  گروه های مخالف مسلح حکومت را را با قوانین بشردوستانه جهانی آشنا سازد.

این سازمان جهانی به همین علت نرم افزار"جنگ هم دارای اصول است" را در افغانستان رونمایی می کند.

ماری لوکین، رییس جینوا کال در منطقه یوراسیا، گفت: «این اپلیکیشن برای جنگجویان و فرماندهان طراحی شده است تا در یک فضای خوب، خودشان را با اصول انسان دوستانه آشنا بسازند؛ اپلیکیشن از مثال های زنده و پرسش ها درباره کمک به زخمیان، ابزارها و روش های جنگ، محافظت از آثار باستانی و خدمات صحی و غیره کار می گیرد.»
  
این نرم افزار با سه زبان دری ، پشتو وانگلیسی اطلاعات را به کاربران تلیفون‌های هوشمند فراهم می سازد.

اندریاس ون برنت، سفیر هیات خاص اتحادیه اروپا، گفت: «اتحادیه اروپا همواره خواهان آتش بس بی درنگ بوده است. مهم است که همیشه از غیرنظامیان محافظت شود. نمی توان برای این کار صبر کرد و یا دسترسی کارمندان صحی را محدود ساخت.»

درانی جاوید وزیری، مشاور در شورای امنیت ملی، گفت: «سال گذشته، حکومت افغانستان نزدیک به دو هزار حمله هوایی را ملغا ساخت تا از جان های غیرنظامیان محافظت شود. اما دشمنان افغانستان، از این روش تازه کار می گیرند که در میان غیرنظامیان پنهان شوند و بر نیروهای ما حمله کنند. نباید فراموش کنیم که گروه های شورشی، عاملان اصلی تلفات غیرنظامیان استند.»

سید اکبرآغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «راه حل برای همه این ها صلح است.»

قرار است که اطلاعات درباره نرم افزار "جنگ هم دارای اصول است" با تبلیغ از طریق شبکه‌های اجتماعی و نصب پوسترها در بخش بخش کشور به جنگ‌جویان رسانیده شود.

مسعود کروخیل، عضو نهادهای جامعه مدنی، گفت: «من فکر می کنم که در کنار این نرم افزار از رادیوها و مسجدها و عالمان دینی و بزرگان قومی و شوراها نیز کار گرفته شود تا همه این اطلاعات برای همه رسانیده شود.»

نرم افزار Conflict Has Rules Too”" درگوگل پلی استور قابل دستررس است.

رونمایی از یک نرم افزار برای آشنایی با معیارهای بشردوستانه

هدف از ایجاد این نرم افزار، آشنایی طرف های درگیر جنگ با اصول و قوانین بشردوستانه جهانی است.

Thumbnail

سازمان جهانی "جنیوا کال" نرم افزای را برای تعامل و آشنایی معیارهای بشردوستانه برای مردم و طرف‌ها در جنگ در افغانستان؛ در کابل رونمایی کرد.

این نرم افزار "جنگ هم دارای اصول است" نام دارد و به زبان های دری، پشتو و انگلیسی به کاربران اطلاعات می دهد.

هدف اصلی از ایجاد این نرم افزار، آشنایی طرف های درگیر جنگ با اصول و قوانین بشردوستانه جهانی ومحافظت بهتر غیرنظامیان  درجنگ گفته شده است.

برای نصب  این نرم افزار درتلیفون‌های هوشمند به انترنت نیاز است وپس ازنصب کاربران می توانند بدون انترنت نیز ازاطلاعات آن کارگیرند.

جنیوا کال با فعالیت در زمینه های  بشردوستانه می خواهد طرف های درگیر جنگ درافغانستان به ویژه  گروه های مخالف مسلح حکومت را را با قوانین بشردوستانه جهانی آشنا سازد.

این سازمان جهانی به همین علت نرم افزار"جنگ هم دارای اصول است" را در افغانستان رونمایی می کند.

ماری لوکین، رییس جینوا کال در منطقه یوراسیا، گفت: «این اپلیکیشن برای جنگجویان و فرماندهان طراحی شده است تا در یک فضای خوب، خودشان را با اصول انسان دوستانه آشنا بسازند؛ اپلیکیشن از مثال های زنده و پرسش ها درباره کمک به زخمیان، ابزارها و روش های جنگ، محافظت از آثار باستانی و خدمات صحی و غیره کار می گیرد.»
  
این نرم افزار با سه زبان دری ، پشتو وانگلیسی اطلاعات را به کاربران تلیفون‌های هوشمند فراهم می سازد.

اندریاس ون برنت، سفیر هیات خاص اتحادیه اروپا، گفت: «اتحادیه اروپا همواره خواهان آتش بس بی درنگ بوده است. مهم است که همیشه از غیرنظامیان محافظت شود. نمی توان برای این کار صبر کرد و یا دسترسی کارمندان صحی را محدود ساخت.»

درانی جاوید وزیری، مشاور در شورای امنیت ملی، گفت: «سال گذشته، حکومت افغانستان نزدیک به دو هزار حمله هوایی را ملغا ساخت تا از جان های غیرنظامیان محافظت شود. اما دشمنان افغانستان، از این روش تازه کار می گیرند که در میان غیرنظامیان پنهان شوند و بر نیروهای ما حمله کنند. نباید فراموش کنیم که گروه های شورشی، عاملان اصلی تلفات غیرنظامیان استند.»

سید اکبرآغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «راه حل برای همه این ها صلح است.»

قرار است که اطلاعات درباره نرم افزار "جنگ هم دارای اصول است" با تبلیغ از طریق شبکه‌های اجتماعی و نصب پوسترها در بخش بخش کشور به جنگ‌جویان رسانیده شود.

مسعود کروخیل، عضو نهادهای جامعه مدنی، گفت: «من فکر می کنم که در کنار این نرم افزار از رادیوها و مسجدها و عالمان دینی و بزرگان قومی و شوراها نیز کار گرفته شود تا همه این اطلاعات برای همه رسانیده شود.»

نرم افزار Conflict Has Rules Too”" درگوگل پلی استور قابل دستررس است.

هم‌رسانی کنید