تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

ساخت دستگاه برای بررسی اوضاع صحی بیماران در هنگام پرواز

دانشمندان یک ابزار تازه ساخته اند که شاید، در بررسی و واکنش شرکت های هوایی در برابر رویدادهای صحی در هنگام پرواز هواپیماها تغییرات بزرگی بیاورد. 

این ابزار که "آیبر" نام دارد، می تواند اوضاع صحی بیماران را بررسی کند و آن را با پزشکان در زمین در میان بگذارد. 

انتظار می رود که این ابزار بتواند از نشست های اضطراری هواپیماها در جهان جلوگیری کند و شرکت ها بتوانند سالانه میلیون ها دالر صرفه جویی کنند. 

شرکت فن آوری میمه، یک ابزار تازه ساخته است که می تواند در زمان واقعی، اوضاع صحی مسافران هواپیماها را بررسی کند. 
این کار می تواند از نشست های اضطراری که هزینه بر و گاهی خطرناک استند جلوگیری کند. 

آنه رابرتس، رییس اجرایی شرکت فن آوری میمه، گفت: «فن آوری ما برای کمک به مردمی طراحی شده است که در بخش های دور دست زنده گی می کنند و به مراقبت های صحی تخصصی دسترسی ندارند. هواپیماها در ارتفاع بیش از نه کیلومتری، یکی از این بخش ها استند. کار ما، طراحی فن آوری است که بتواند در جریان رویدادهای اضطراری صحی به خدمه کمک کند.»
 
این ابزار تازه، در زمان واقعی کار می کند. یعنی اطلاعات بیمار و مسافران ناخوش را پزشکانی که در زمین در کلینیک ها کار می کنند می رساند و سپس مشورت های آنان را دریافت می کند. 

رییس اجرایی شرکت فن آوری میمه گفت: «این یک مثال بررسی صحی در هواپیما است. ریان به من گفت که در سینه اش احساس درد می کند. من با این ابزار، اوضاع او را بررسی می کنم و در می یابم که او بیدار است، تنفسش درست کار می کند؛ اما رنگش پریده است.»
 
پزشکانی که این اطلاعات را دریافت می کنند، سپس مشورت های شان را به خدمه هواپیما می فرستند. 
این کار می تواند از نشست اضطراری و اجباری هواپیماها که می تواند از بیست هزار تا پنج صد هزار دالر زیان به دنبال داشته باشد جلوگیری کند. 

آقای رابرتس گفت: «در جریان یک رویداد صحی، مجبور نیستند که بیمار را رها کند. آیبر به خدمه هواپیما اجازه می دهد که در زمان واقعی با پزشکان در زمین در تماس باشند. این ابزار به گونه دیجیتل کار می کند تا در تیلفون شمار آواز و لرزه غیرضروری نباشد.»

آرچی لیگت، رییس هوانوردی ملکی بریتانیا، گفت: «به نظر می رسد که پزشکان، اوضاع بیمار را بر بنیاد اطلاعاتی که خدمه می فرستند بررسی خواهند کرد. وقتی که تصمیم گرفته شد، تا هنگامی که در اوضاع بیمار تغییری نیاید، تصمیم تغییری نمی کند. برخی اوقات شاید ناوقت باشد؛ اما مسافرانی را که خوب نیستند را از نزدیک زیر نظارت می گیریم.»

سالانه چهار میلیارد انسان در هواپیماها سفر می کنند که انتظار می رود تا بیست سال آینده بیشتر از دو برابر شود. 

از همین رو، نیاز به جاسازی این ابزار در هواپیماها بیشتر احساس می شود. اکنون دانشمندان به کارگیری از این ابزار برای بررسی مسافرانی که علایم بیماری کرونا را دارند نیز فکر می کنند.

دانش و فناوری

ساخت دستگاه برای بررسی اوضاع صحی بیماران در هنگام پرواز

سالانه چهار میلیارد انسان در هواپیماها سفر می کنند که انتظار می رود تا بیست سال آینده بیشتر از دو برابر شود. 

تصویر بندانگشتی

دانشمندان یک ابزار تازه ساخته اند که شاید، در بررسی و واکنش شرکت های هوایی در برابر رویدادهای صحی در هنگام پرواز هواپیماها تغییرات بزرگی بیاورد. 

این ابزار که "آیبر" نام دارد، می تواند اوضاع صحی بیماران را بررسی کند و آن را با پزشکان در زمین در میان بگذارد. 

انتظار می رود که این ابزار بتواند از نشست های اضطراری هواپیماها در جهان جلوگیری کند و شرکت ها بتوانند سالانه میلیون ها دالر صرفه جویی کنند. 

شرکت فن آوری میمه، یک ابزار تازه ساخته است که می تواند در زمان واقعی، اوضاع صحی مسافران هواپیماها را بررسی کند. 
این کار می تواند از نشست های اضطراری که هزینه بر و گاهی خطرناک استند جلوگیری کند. 

آنه رابرتس، رییس اجرایی شرکت فن آوری میمه، گفت: «فن آوری ما برای کمک به مردمی طراحی شده است که در بخش های دور دست زنده گی می کنند و به مراقبت های صحی تخصصی دسترسی ندارند. هواپیماها در ارتفاع بیش از نه کیلومتری، یکی از این بخش ها استند. کار ما، طراحی فن آوری است که بتواند در جریان رویدادهای اضطراری صحی به خدمه کمک کند.»
 
این ابزار تازه، در زمان واقعی کار می کند. یعنی اطلاعات بیمار و مسافران ناخوش را پزشکانی که در زمین در کلینیک ها کار می کنند می رساند و سپس مشورت های آنان را دریافت می کند. 

رییس اجرایی شرکت فن آوری میمه گفت: «این یک مثال بررسی صحی در هواپیما است. ریان به من گفت که در سینه اش احساس درد می کند. من با این ابزار، اوضاع او را بررسی می کنم و در می یابم که او بیدار است، تنفسش درست کار می کند؛ اما رنگش پریده است.»
 
پزشکانی که این اطلاعات را دریافت می کنند، سپس مشورت های شان را به خدمه هواپیما می فرستند. 
این کار می تواند از نشست اضطراری و اجباری هواپیماها که می تواند از بیست هزار تا پنج صد هزار دالر زیان به دنبال داشته باشد جلوگیری کند. 

آقای رابرتس گفت: «در جریان یک رویداد صحی، مجبور نیستند که بیمار را رها کند. آیبر به خدمه هواپیما اجازه می دهد که در زمان واقعی با پزشکان در زمین در تماس باشند. این ابزار به گونه دیجیتل کار می کند تا در تیلفون شمار آواز و لرزه غیرضروری نباشد.»

آرچی لیگت، رییس هوانوردی ملکی بریتانیا، گفت: «به نظر می رسد که پزشکان، اوضاع بیمار را بر بنیاد اطلاعاتی که خدمه می فرستند بررسی خواهند کرد. وقتی که تصمیم گرفته شد، تا هنگامی که در اوضاع بیمار تغییری نیاید، تصمیم تغییری نمی کند. برخی اوقات شاید ناوقت باشد؛ اما مسافرانی را که خوب نیستند را از نزدیک زیر نظارت می گیریم.»

سالانه چهار میلیارد انسان در هواپیماها سفر می کنند که انتظار می رود تا بیست سال آینده بیشتر از دو برابر شود. 

از همین رو، نیاز به جاسازی این ابزار در هواپیماها بیشتر احساس می شود. اکنون دانشمندان به کارگیری از این ابزار برای بررسی مسافرانی که علایم بیماری کرونا را دارند نیز فکر می کنند.

هم‌رسانی کنید