Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آخرین ماموریت راکت اروپایی آریان ۵ با موفقیت انجام یافت

راکت آریان ۵ از پایگاه فضایی اروپا واقع در گویان فرانسه به فضا پرتاب شد و دو ماهواری ارتباطی را به فضا منتقل کرد.

 هردوی این ماهواره‌ها به سمت مدار زمین‌ایستا که در حدود (۳۵۸۰۰ کیلومتر) بالاتر از سطح زمین قرار دارند حرکت می‌کنند.

قرارگرفتن ماهواره در مدار زمین‌ایستا به این معنی است که در فضا در مکانی ثابت قرار می‌گیرد و همراه با دَوَران زمین بِدور خود، می‌گردند.

 مدیر عامل آریان‌اسپیس، شرکتی مستقر در فرانسه که مدیریت این ماموریت را بر عهده دارد پس از شروع آخرین ماموریت آریان ۵ این راکت را پرتابگری افسانه‌ای خوانده است.

پرواز اخیر به دوره ای از فعالیت تقریبا ۳۰ ساله آریان ۵ پایان داد.

نخستین پرتاب آریان ۵ به سال ۱۹۹۶ بر می‌گردد. با آنکه در نخستین ماموریت موفق نشد به مدار برسد ولی به زودی به پیشرفت‌های قابل توجه دست یافت و کم کم به یکی از قابل اعتمادترین پرتابگرهای دنیا تبدیل شد.

انتظار می رود اولین پرتاب آزمایشی آریان ۶ در پایان امسال انجام شود.

آخرین ماموریت راکت اروپایی آریان ۵ با موفقیت انجام یافت

 هردوی این ماهواره‌ها به سمت مدار زمین‌ایستا که در حدود (۳۵۸۰۰ کیلومتر) بالاتر از سطح زمین قرار دارند حرکت می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

راکت آریان ۵ از پایگاه فضایی اروپا واقع در گویان فرانسه به فضا پرتاب شد و دو ماهواری ارتباطی را به فضا منتقل کرد.

 هردوی این ماهواره‌ها به سمت مدار زمین‌ایستا که در حدود (۳۵۸۰۰ کیلومتر) بالاتر از سطح زمین قرار دارند حرکت می‌کنند.

قرارگرفتن ماهواره در مدار زمین‌ایستا به این معنی است که در فضا در مکانی ثابت قرار می‌گیرد و همراه با دَوَران زمین بِدور خود، می‌گردند.

 مدیر عامل آریان‌اسپیس، شرکتی مستقر در فرانسه که مدیریت این ماموریت را بر عهده دارد پس از شروع آخرین ماموریت آریان ۵ این راکت را پرتابگری افسانه‌ای خوانده است.

پرواز اخیر به دوره ای از فعالیت تقریبا ۳۰ ساله آریان ۵ پایان داد.

نخستین پرتاب آریان ۵ به سال ۱۹۹۶ بر می‌گردد. با آنکه در نخستین ماموریت موفق نشد به مدار برسد ولی به زودی به پیشرفت‌های قابل توجه دست یافت و کم کم به یکی از قابل اعتمادترین پرتابگرهای دنیا تبدیل شد.

انتظار می رود اولین پرتاب آزمایشی آریان ۶ در پایان امسال انجام شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره