Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سارنوالی: نشر خبرهای که منافع ملی را آسیب بزند جرم است

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید که نشرخبرهایی که منافع ملی را آسیب میزند جرم  پنداشته می‌شود. 

این نهاد هشدار می‌دهد که بر بنیاد قانون کشور پخش آوازه‌ها  ،توطئه، خبرهای غیر واقعی و جانب‌دارانه  از سوی رسانه‌ها بر حاکمیت ملی و منافع جمعی آسیب میزند. 

درهمین حال، وزارت  عدلیه در حالی که برخی از  رسانه‌ها را در پخش خبرها بر نقض قانون متهم می سازد ، می‌گوید  رسانه‌های همه‌گانی کشور واژه شهید را به جان باخته‌گان نیروهای دولتی به کار  برند.

وزارت‌های عدلیه ، اطلاعات و فرهنگ ، حج ارشاد واوقاف امور زنان  و لوی سانورالی،  "نشست مشورتی  بهبود کیفیت نشراتی  و قانون مندی فعالیت رسانه‌ها " را در کابل برگذار کردند.

 مقام‌های بلندپایه دولتی درحالی که آزادی رسانه را دردو دهه گذشته دست‌آورد بزرگ می‌دانند  اما از چه گونه‌گی نشرات برخی از رسانه‌های خبری انتقا دارند.

ذبیح الله کلیم، سرپرست لوی سارنوالی گفت:«قوانین نافذه کشور نشر اکاذیب شایعات بی اساس توطیه نشر اخبارغیر واقعی و  جانبدارنه که تمامیت اراضی کشور و حاکمیت دولت ومنافع ملت را آسیب برساند جرم میداند و پیرامون برخورد جدی با  مرتکیبان جرم یاد شده صراحت دارد.»

وزیر عدالیه درحالی که برخی از رسانه‌ها را به  نقض قانون متهم می سازد تأکید می ورزد که  رسانه‌ها باید جان باخته‌گان نیروهای دولتی را درخبرها شهید خطاب کند.

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور در این نشست گفت:«مدافعان نیروهای امنیتی که در دفاع از مهین جان های شان را ازدست میدهد با آن واژه شهید ازاطلاق می شود رسانه های همه گانی مکلف اند بر بنیاد قانون از عنوان شهید استفاده نمایند.»

نهاد‌های دیگر در این نشست هر چند اصل بی طرفی را در پخش خبرها مهم می‌دانند می‌گویند که از رسانه‌ها نباید منبع ایجاد ترس تهدید و ناامیدی شوند.

قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:«اصل بی طرفی همیشه جلو چشم ما بوده در تدوین خبر اماین به معنا این نیست که ما رسانه محلی برای ابرازصدای های کنیم او جزتهدید ملت ایجاد دهشت جز نامید کردند مردم از آینده سیاسی این کشورهیچ پیام مثبتی ندارد.»

امااین گفته‌ها با انتقاد تند شماری از خبر نگاران وجامعه رسانی نیز رو به رو شده‌است. آنان خواهان مستند سازی تخطی رسانه‌ها در نشر خبرهای شان شده‌اند.  

ضیا بومیا، نماینده فدراسیون ژورنالیستان گفت:«رسانه که خلاف ارزش های ملی تمامیت اراضی حقوق حق اتباع و غیره مواردی که در قانون ذکر شده است نشرات می کند برعلیه اش اقدام کند.»

حکومت دراوضاعی ناخشنودی جدی اش را ازپخش خبرهای رسانه‌های آزاد ابراز می‌کند که بیشتر خبرهای امنیتی رسانه‌ها ازتصویرهای پخش شده طالبان در خبرها به علت کارمی گیرند که دستررسی به بخش‌های جنگ زده دُشوار است.

سارنوالی: نشر خبرهای که منافع ملی را آسیب بزند جرم است

وزیر عدالیه درحالی که برخی از رسانه‌ها را به  نقض قانون متهم می سازد تأکید می ورزد که  رسانه‌ها باید جان باخته‌گان نیروهای دولتی را درخبرها شهید خطاب کند.

Thumbnail

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید که نشرخبرهایی که منافع ملی را آسیب میزند جرم  پنداشته می‌شود. 

این نهاد هشدار می‌دهد که بر بنیاد قانون کشور پخش آوازه‌ها  ،توطئه، خبرهای غیر واقعی و جانب‌دارانه  از سوی رسانه‌ها بر حاکمیت ملی و منافع جمعی آسیب میزند. 

درهمین حال، وزارت  عدلیه در حالی که برخی از  رسانه‌ها را در پخش خبرها بر نقض قانون متهم می سازد ، می‌گوید  رسانه‌های همه‌گانی کشور واژه شهید را به جان باخته‌گان نیروهای دولتی به کار  برند.

وزارت‌های عدلیه ، اطلاعات و فرهنگ ، حج ارشاد واوقاف امور زنان  و لوی سانورالی،  "نشست مشورتی  بهبود کیفیت نشراتی  و قانون مندی فعالیت رسانه‌ها " را در کابل برگذار کردند.

 مقام‌های بلندپایه دولتی درحالی که آزادی رسانه را دردو دهه گذشته دست‌آورد بزرگ می‌دانند  اما از چه گونه‌گی نشرات برخی از رسانه‌های خبری انتقا دارند.

ذبیح الله کلیم، سرپرست لوی سارنوالی گفت:«قوانین نافذه کشور نشر اکاذیب شایعات بی اساس توطیه نشر اخبارغیر واقعی و  جانبدارنه که تمامیت اراضی کشور و حاکمیت دولت ومنافع ملت را آسیب برساند جرم میداند و پیرامون برخورد جدی با  مرتکیبان جرم یاد شده صراحت دارد.»

وزیر عدالیه درحالی که برخی از رسانه‌ها را به  نقض قانون متهم می سازد تأکید می ورزد که  رسانه‌ها باید جان باخته‌گان نیروهای دولتی را درخبرها شهید خطاب کند.

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور در این نشست گفت:«مدافعان نیروهای امنیتی که در دفاع از مهین جان های شان را ازدست میدهد با آن واژه شهید ازاطلاق می شود رسانه های همه گانی مکلف اند بر بنیاد قانون از عنوان شهید استفاده نمایند.»

نهاد‌های دیگر در این نشست هر چند اصل بی طرفی را در پخش خبرها مهم می‌دانند می‌گویند که از رسانه‌ها نباید منبع ایجاد ترس تهدید و ناامیدی شوند.

قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:«اصل بی طرفی همیشه جلو چشم ما بوده در تدوین خبر اماین به معنا این نیست که ما رسانه محلی برای ابرازصدای های کنیم او جزتهدید ملت ایجاد دهشت جز نامید کردند مردم از آینده سیاسی این کشورهیچ پیام مثبتی ندارد.»

امااین گفته‌ها با انتقاد تند شماری از خبر نگاران وجامعه رسانی نیز رو به رو شده‌است. آنان خواهان مستند سازی تخطی رسانه‌ها در نشر خبرهای شان شده‌اند.  

ضیا بومیا، نماینده فدراسیون ژورنالیستان گفت:«رسانه که خلاف ارزش های ملی تمامیت اراضی حقوق حق اتباع و غیره مواردی که در قانون ذکر شده است نشرات می کند برعلیه اش اقدام کند.»

حکومت دراوضاعی ناخشنودی جدی اش را ازپخش خبرهای رسانه‌های آزاد ابراز می‌کند که بیشتر خبرهای امنیتی رسانه‌ها ازتصویرهای پخش شده طالبان در خبرها به علت کارمی گیرند که دستررسی به بخش‌های جنگ زده دُشوار است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره