Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

داخل شدن دو نمایندۀ مجلس به آرشیف پارلمان

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده اند، نشان میدهند که همایون همایون معاون مجلس نماینده‌گان و لالی حمید زی به آرشیف تلویزیون مجلس نماینده‌گان می‌روند و برخی ویدیوها را از آرشیف با خود می‌برند. 

در این تصویرها لالی حمید زی به دو تن در ارشیف این تلویزیون پول می پردازد. 

در این تصویرها که ساعت یازده و چهل و پنج دقیقۀ نیمه شب را نشان میدهد، همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده گان، لالی حمید زی، حکمت الله حکمت و نیز یک پولیس در دهلیز تلویزیون مجلس نماینده گان دیده می شوند، به کمره های امنیتی اشاره می کنند و به سوی دروازه می روند، دروازه بسته است، اما مردی که لباس پولیس بر تن دارد با زدن لگد دروازه را باز می کند.  اینان به اتاق فرمان تلویزیون مجلس نماینده گان میروند و با جوانی که پشت فرمان است، گفت و گو می نمایند.

اما آقای همایون این کاررا توطۀ در برابر خودش می داند.

او گفت: «این یک دسیسه بود صرف به خاطری که قضایایی که در داخل پارلمان رُخ داده بود پشت این مسئله را به شکلی از اشکال پشت پرده پنهان کنند.»

حمید لالی با جوانی که مسوولیت نشرات تلویزون مجلس را دارد، پشت میز فرمان می نشیند، و ظاهرن تصویر ها را را بررسی می کنند. پس از ان این کارمند تلویزیون فلشی را که برخی تصویر ها را در ان ثبت کرده اند، به حمید لالی می دهد، مسوولانی که این تصویر ها را بررسی کرده اند می گویند که این کارمند تلویزیون برخی تصویر ها را از حافظه های کمپیوتر ها پاک کرده است. تصویر ها نشان میدهند که اقای لالی به این کارمند تلویزیون و نیز پولیسی که انجاست پول می دهد.

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده گان، گفت: «صد صد دالر به این ها لالی و حمیدزی و همایون پرداخته. این محافظین امروز در سارنوالی تحت تعقیب است. یک بام و دو هوا. کسی که رشوه می دهد امروز آزاد چکر می زند و محافظ رشوه گیرنده تحت تعقیب است.»

چند روز پیش شماری از اعضای مجلس نمایندگان معاون نخست مجلس نمایندگان و لالی حمیدزی  را به داخل شدن به آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان و بردن برخی از سند ها با خود شان متهم ساختند.

داخل شدن دو نمایندۀ مجلس به آرشیف پارلمان

همایون همایون، معاون مجلس سنا، در واکنش به نشر این تصویرها می‌گوید که این کار یک توطئه‌ای در برابر او است.

Thumbnail

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده اند، نشان میدهند که همایون همایون معاون مجلس نماینده‌گان و لالی حمید زی به آرشیف تلویزیون مجلس نماینده‌گان می‌روند و برخی ویدیوها را از آرشیف با خود می‌برند. 

در این تصویرها لالی حمید زی به دو تن در ارشیف این تلویزیون پول می پردازد. 

در این تصویرها که ساعت یازده و چهل و پنج دقیقۀ نیمه شب را نشان میدهد، همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده گان، لالی حمید زی، حکمت الله حکمت و نیز یک پولیس در دهلیز تلویزیون مجلس نماینده گان دیده می شوند، به کمره های امنیتی اشاره می کنند و به سوی دروازه می روند، دروازه بسته است، اما مردی که لباس پولیس بر تن دارد با زدن لگد دروازه را باز می کند.  اینان به اتاق فرمان تلویزیون مجلس نماینده گان میروند و با جوانی که پشت فرمان است، گفت و گو می نمایند.

اما آقای همایون این کاررا توطۀ در برابر خودش می داند.

او گفت: «این یک دسیسه بود صرف به خاطری که قضایایی که در داخل پارلمان رُخ داده بود پشت این مسئله را به شکلی از اشکال پشت پرده پنهان کنند.»

حمید لالی با جوانی که مسوولیت نشرات تلویزون مجلس را دارد، پشت میز فرمان می نشیند، و ظاهرن تصویر ها را را بررسی می کنند. پس از ان این کارمند تلویزیون فلشی را که برخی تصویر ها را در ان ثبت کرده اند، به حمید لالی می دهد، مسوولانی که این تصویر ها را بررسی کرده اند می گویند که این کارمند تلویزیون برخی تصویر ها را از حافظه های کمپیوتر ها پاک کرده است. تصویر ها نشان میدهند که اقای لالی به این کارمند تلویزیون و نیز پولیسی که انجاست پول می دهد.

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده گان، گفت: «صد صد دالر به این ها لالی و حمیدزی و همایون پرداخته. این محافظین امروز در سارنوالی تحت تعقیب است. یک بام و دو هوا. کسی که رشوه می دهد امروز آزاد چکر می زند و محافظ رشوه گیرنده تحت تعقیب است.»

چند روز پیش شماری از اعضای مجلس نمایندگان معاون نخست مجلس نمایندگان و لالی حمیدزی  را به داخل شدن به آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان و بردن برخی از سند ها با خود شان متهم ساختند.

هم‌رسانی کنید