Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در دوهفتۀ گذشته تنها یک روز نصاب مجلس نماینده‌گان تکمیل بوده است

دوهفته از آغاز کار مجلس نماینده‌گان پس از تعطیلات تابستانی نماینده‌گان این نهاد سپری می‌شود، اما در این مدت تنها یک روز نصاب مجلس تکمیل بوده است.

چنان‌که امروز از ۲۴۹عضو این نهاد، تنها ۷۰ تن از آنان در مجلس حضور داشتند و اعضای دیگر این نهاد به دلایل که روشن نیستند، در مجلس حضور نداشتند – حتا اعضای هیئت اداری.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ناتوانی هیئت اداری و نیز عدم مسؤولیت پذیری بیشتر اعضای مجلس، سبب شده اند که بسیاری نماینده‌گان به کارهای شان حاضر نشوند و نشست‌های مجلس بی‌نتیجه پایان یابند.

رمضان بشردوست در این باره گفت: «در کشورهای دیگر اگر پارلمان دوصد وکیل داشته باشد ۱۸۰تن آنان حاضر می‌باشند، اما این جا که اکنون ساعت ۹:۴۵ است از ۲۴۵ وکیل تعداد کمی حضور دارند.»

غلام فاروق مجروح نیز بیان داشت: «مدیریت این مشکل بیشتر به هیئت اداری برمی‌گردد.»

در نشست امروز، معاون نخست و معادون دوم مجلس نیز حضور نداشتند. همزمان با این، کارمندان بخش فنی مجلس نماینده‌گان، ازبهرحضور کمرنگ نماینده گان مجلس تصویرهای تمامی تالارعمومی را به رسانه‌ها نمی‌دهند.

در همین حال، عبدالروف انعامی، یکی از اعضای پیشین هیئت اداری مجلس می‌گوید که  یک شمار زیادی از اعضای مجلس سرگرم کارهای بازرگانی استند و نیز شماری از اعضای دیگر که به گفته او زورمندان استند، به مجلس حضور نمیابند: «تجارهای ملی در داخل شورا راه یافتند که آن‌ها هم اکثرآ در خارج از کشور استند که این‌ها در حدود صد نفر می‌شوند/ صدنفر ما به این ترتیب کم می‌شوند و زمانی که من در هیئت اداری بودم این موضوع را تحقیق و بررسی کردم.»

این درحالی است که کمتر از یک هفتۀ دیگر برای آغاز پیکارهای انتخاباتی مجلس نماینده گان باقی مانده است و بیشتر اعضای کنونی مجلس نماینده گان نامزدان انتخابات پیش رو استند.

در دوهفتۀ گذشته تنها یک روز نصاب مجلس نماینده‌گان تکمیل بوده است

همزمان با این، کارمندان بخش فنی مجلس نماینده‌گان، ازبهرحضور کمرنگ نماینده گان مجلس تصویرهای تمامی تالارعمومی را به رسانه‌ها نمی‌دهند.

تصویر بندانگشتی

دوهفته از آغاز کار مجلس نماینده‌گان پس از تعطیلات تابستانی نماینده‌گان این نهاد سپری می‌شود، اما در این مدت تنها یک روز نصاب مجلس تکمیل بوده است.

چنان‌که امروز از ۲۴۹عضو این نهاد، تنها ۷۰ تن از آنان در مجلس حضور داشتند و اعضای دیگر این نهاد به دلایل که روشن نیستند، در مجلس حضور نداشتند – حتا اعضای هیئت اداری.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ناتوانی هیئت اداری و نیز عدم مسؤولیت پذیری بیشتر اعضای مجلس، سبب شده اند که بسیاری نماینده‌گان به کارهای شان حاضر نشوند و نشست‌های مجلس بی‌نتیجه پایان یابند.

رمضان بشردوست در این باره گفت: «در کشورهای دیگر اگر پارلمان دوصد وکیل داشته باشد ۱۸۰تن آنان حاضر می‌باشند، اما این جا که اکنون ساعت ۹:۴۵ است از ۲۴۵ وکیل تعداد کمی حضور دارند.»

غلام فاروق مجروح نیز بیان داشت: «مدیریت این مشکل بیشتر به هیئت اداری برمی‌گردد.»

در نشست امروز، معاون نخست و معادون دوم مجلس نیز حضور نداشتند. همزمان با این، کارمندان بخش فنی مجلس نماینده‌گان، ازبهرحضور کمرنگ نماینده گان مجلس تصویرهای تمامی تالارعمومی را به رسانه‌ها نمی‌دهند.

در همین حال، عبدالروف انعامی، یکی از اعضای پیشین هیئت اداری مجلس می‌گوید که  یک شمار زیادی از اعضای مجلس سرگرم کارهای بازرگانی استند و نیز شماری از اعضای دیگر که به گفته او زورمندان استند، به مجلس حضور نمیابند: «تجارهای ملی در داخل شورا راه یافتند که آن‌ها هم اکثرآ در خارج از کشور استند که این‌ها در حدود صد نفر می‌شوند/ صدنفر ما به این ترتیب کم می‌شوند و زمانی که من در هیئت اداری بودم این موضوع را تحقیق و بررسی کردم.»

این درحالی است که کمتر از یک هفتۀ دیگر برای آغاز پیکارهای انتخاباتی مجلس نماینده گان باقی مانده است و بیشتر اعضای کنونی مجلس نماینده گان نامزدان انتخابات پیش رو استند.

هم‌رسانی کنید