Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرنوشت ۷۳۷ دستگاۀ شناخت بایومتریک ناروشن است

بربنیاد گفته‌های کمیسیون مستقل انتخابات، در روز انتخابات از ۲۶۵۶۸دستگاۀ شناخت بایومتریک در محل‌های رأی‌دهی که باز بودند، کار گرفته شده‌اند.

در این میان اطلاعات ۲۲۵۸۸(بیست و دوهزار پنج‌صد و هشتاد و هشت) دستگاۀ شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، انتقال داده شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اطلاعات ۲۶۴۳ (دو هزار و شش‌صد و چهل وسه) دستگاۀ شناخت بایومتریک که بدلیل مشکلات، قرنطین شده بودند را نیز به بانک اطلاعات مرکزی انتقال داده‌اند.

در این میان، صد دستگاه شناخت بایومتریک و ۴۹۵ کارت حافظۀ این دستگاه‌ها ناپدید شده‌اند.

با این حساب، سرنوشت ۷۳۷ دستگاۀ دیگر که در روز انتخابات از آن‌ها کار گرفته شده‌اند نا روشن است.

اورنک زیب، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «بیشتر از صد دستگاه مفقود شده‌است، ۴۹۵ (اس دی) کارت مفقود شده‌است و پاور بانک‌ها و دیگر چیزها و دیگر تمامی دستگاه‌ها به دفتر مرکزی کمیسیون مواصلت کرده‌اند.»

نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات از تمامی مواد حساس انتخاباتی به ویژه دستگاه‌های شناخت بایومتریک، به گوۀ شفاف حساب دهی نکرده‌است.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار داشت: «این واقعأ قابل نگرانی است ...هر روز گپ‌ها و سخن‌های نو پیدا می‌شوند. ما از کمیسیون می‌خواهیم که این مرحله را درست مدیریت کند.»

سایمه خوگیانی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «در روز انتخابات، ما دیدیم که هیچ چنین گزارش نداریم که در جایی حمله شده باشد و دستگاه‌های بایومتریک را کسی از طرف مخالفان و یاهم زور مندان با خودشان برده باشند و این وظیفۀ بخش عملیاتی کمیسیون است که به مردم توضیح بدهد.»

با این حال، در حدود ۱۲هزار و۴۳۲ دستگاۀ شناخت بایومتریک دیگر در بخش‌های آموزش کارمندان و احتیاطی برای روز انتخابات نیز کار گرفته شده‌اند، که شمار کُل دستگاه‌های کار گرفته شده ۳۹هزار می‌رسند.

سرنوشت ۷۳۷ دستگاۀ شناخت بایومتریک ناروشن است

در این میان، صد دستگاه شناخت بایومتریک و ۴۹۵ کارت حافظۀ این دستگاه‌ها ناپدید شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد گفته‌های کمیسیون مستقل انتخابات، در روز انتخابات از ۲۶۵۶۸دستگاۀ شناخت بایومتریک در محل‌های رأی‌دهی که باز بودند، کار گرفته شده‌اند.

در این میان اطلاعات ۲۲۵۸۸(بیست و دوهزار پنج‌صد و هشتاد و هشت) دستگاۀ شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، انتقال داده شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اطلاعات ۲۶۴۳ (دو هزار و شش‌صد و چهل وسه) دستگاۀ شناخت بایومتریک که بدلیل مشکلات، قرنطین شده بودند را نیز به بانک اطلاعات مرکزی انتقال داده‌اند.

در این میان، صد دستگاه شناخت بایومتریک و ۴۹۵ کارت حافظۀ این دستگاه‌ها ناپدید شده‌اند.

با این حساب، سرنوشت ۷۳۷ دستگاۀ دیگر که در روز انتخابات از آن‌ها کار گرفته شده‌اند نا روشن است.

اورنک زیب، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «بیشتر از صد دستگاه مفقود شده‌است، ۴۹۵ (اس دی) کارت مفقود شده‌است و پاور بانک‌ها و دیگر چیزها و دیگر تمامی دستگاه‌ها به دفتر مرکزی کمیسیون مواصلت کرده‌اند.»

نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات از تمامی مواد حساس انتخاباتی به ویژه دستگاه‌های شناخت بایومتریک، به گوۀ شفاف حساب دهی نکرده‌است.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار داشت: «این واقعأ قابل نگرانی است ...هر روز گپ‌ها و سخن‌های نو پیدا می‌شوند. ما از کمیسیون می‌خواهیم که این مرحله را درست مدیریت کند.»

سایمه خوگیانی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «در روز انتخابات، ما دیدیم که هیچ چنین گزارش نداریم که در جایی حمله شده باشد و دستگاه‌های بایومتریک را کسی از طرف مخالفان و یاهم زور مندان با خودشان برده باشند و این وظیفۀ بخش عملیاتی کمیسیون است که به مردم توضیح بدهد.»

با این حال، در حدود ۱۲هزار و۴۳۲ دستگاۀ شناخت بایومتریک دیگر در بخش‌های آموزش کارمندان و احتیاطی برای روز انتخابات نیز کار گرفته شده‌اند، که شمار کُل دستگاه‌های کار گرفته شده ۳۹هزار می‌رسند.

هم‌رسانی کنید