تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معلومات چندپهلوی اداره عملیاتی ارگ از کارکردهایش به رسانه‌ها

یک گزارش طلوع نیوز نشان می دهد که اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری، در دوسال اخیر، بیش از هشت صد پروژه را در بخش های گونه گون، به دست آورده است. اما این اداره، در باره هزینه ها و جزییات کار این پروژه ها، به رسانه ها، اطلاعات ناقص و چند پهلو داده است.

مسوولان این اداره می‌ گویند که آنان کارهای شان را شامل پنجاه و هفت پروژه بزرگ کرده‌اند و تاکنون، نزدیک به ده میلیارد افغانی در این پروژه‌ها هزینه شده است؛ اما دیده‌ بان شفافیت افغانستان بدین باور است که سی تا چهل درصد بودجه کشور، در کارهای اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری هزینه می‌ شود.

بربنیاد اطلاعاتی که اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری به دست داده است، این اداره که دوسال از ایجادش می‌گذرد، تاکنون، هشت‌صد و سی و پنج برنامه ساختمانی و بازسازی را زیر پوشش پنجاه و هفت پروژه بزرگ، در کارنامه دارد که از این میان، یک صد و سیزده برنامه تکمیل شده‌اند. مسوولان این اداره می‌گویند که آنان در این مدت، نزدیک به ده میلیارد افغانی را هزینه کارهای‌شان کرده‌اند و در مقابل، از این رهگذر، نزدیک به سه میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده‌است. 

حجت‌الله مجددی، مسوول رسانه‌های اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری، گفت: «رییس صاحب جمهور هم اکثریت کارها را - هم‌وطنان ما هم متوجه استند - که اگر فکر می‌کند که توسط یک مرجع دیگر انجام نمی‌شود، برای اداره عملیات می‌دهد.»

و اما، در فهرستی که اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری، از کارهای این اداره به‌ طلوع‌نیوز فرستاده است، در باره جزییات و هزینه‌های هر یک از برنامه‌ها و پروژه‌های زیر پوشش این اداره، چیزی دیده نمی‌شود. این خبرنگار نیز در بهار امسال، گزارشی را در باره کارهای اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری، تهیه کرده بود. مسوولان این اداره، به او فهرست کاری‌یی متفاوت از آنچه که ما در اختیار داریم، داده‌اند. در این فهرست، شمار پروژه‌ها، ۱۸۲ و هزینه این پروژه‌ها، بیش از هفت میلیارد و هفت‌صد میلیون افغانی نگاشته شده‌است.

مجتبی بیگزاد، خبرنگار، گفت: «در برخی ولایت‌ها پروژه‌ها حذف شده بود. نام پروژه بود؛ ولی مقدار پول حذف شده بود. زمانی که ما دوباره همراه‌شان تماس گرفتیم، گفتند که ما صرفه‌جویی کردیم درپروژه‌ها و یا هم برخی پروژه‌ها را به شکل درستش تطبیق نکرده بودند و یا هم تطبیق نکرده بودند.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز که از پاسخ‌گو نبودن اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری در باره کارهای این اداره انتقاد می‌کند، مسوولیت‌های داده‌شده به این اداره را، موازی با کارهای برخی از نهادهای دیگر دولتی می‌داند.

سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، گفت: «واحد عملیاتی، سی در چهل درصد بودجه انکشافی حکومت را به مصرف می‌رساند که این یک رقم بسیار بالا است؛ اما پاسخ‌گویی و شفافیت در این واحد هنوز قابل پرسش است.»
در چنین اوضاعی، مسوولان اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری می‌گویند که آنان برای پیش‌بُرد کارهای‌شان در سال آینده، درخواست بیست و هشت میلیارد افغانی داده‌اند.

اداره‌یی که نیروی کارش با مدغم شدن تصدی بنایی به این اداره تأمین شده است و مسوولان آن تأکید می‌ورزند که در دوسال گذشته، برای بیست و شش هزار تن کار همیشه‌گی و برای یک میلیون تن دیگر، کار موقت ایجاد کرده‌اند.

معلومات چندپهلوی اداره عملیاتی ارگ از کارکردهایش به رسانه‌ها

مسوولان این اداره می‌‌گویند که آنان کارهای شان را شامل پنجاه و هفت پروژه بزرگ کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک گزارش طلوع نیوز نشان می دهد که اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری، در دوسال اخیر، بیش از هشت صد پروژه را در بخش های گونه گون، به دست آورده است. اما این اداره، در باره هزینه ها و جزییات کار این پروژه ها، به رسانه ها، اطلاعات ناقص و چند پهلو داده است.

مسوولان این اداره می‌ گویند که آنان کارهای شان را شامل پنجاه و هفت پروژه بزرگ کرده‌اند و تاکنون، نزدیک به ده میلیارد افغانی در این پروژه‌ها هزینه شده است؛ اما دیده‌ بان شفافیت افغانستان بدین باور است که سی تا چهل درصد بودجه کشور، در کارهای اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری هزینه می‌ شود.

بربنیاد اطلاعاتی که اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری به دست داده است، این اداره که دوسال از ایجادش می‌گذرد، تاکنون، هشت‌صد و سی و پنج برنامه ساختمانی و بازسازی را زیر پوشش پنجاه و هفت پروژه بزرگ، در کارنامه دارد که از این میان، یک صد و سیزده برنامه تکمیل شده‌اند. مسوولان این اداره می‌گویند که آنان در این مدت، نزدیک به ده میلیارد افغانی را هزینه کارهای‌شان کرده‌اند و در مقابل، از این رهگذر، نزدیک به سه میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده‌است. 

حجت‌الله مجددی، مسوول رسانه‌های اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری، گفت: «رییس صاحب جمهور هم اکثریت کارها را - هم‌وطنان ما هم متوجه استند - که اگر فکر می‌کند که توسط یک مرجع دیگر انجام نمی‌شود، برای اداره عملیات می‌دهد.»

و اما، در فهرستی که اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری، از کارهای این اداره به‌ طلوع‌نیوز فرستاده است، در باره جزییات و هزینه‌های هر یک از برنامه‌ها و پروژه‌های زیر پوشش این اداره، چیزی دیده نمی‌شود. این خبرنگار نیز در بهار امسال، گزارشی را در باره کارهای اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری، تهیه کرده بود. مسوولان این اداره، به او فهرست کاری‌یی متفاوت از آنچه که ما در اختیار داریم، داده‌اند. در این فهرست، شمار پروژه‌ها، ۱۸۲ و هزینه این پروژه‌ها، بیش از هفت میلیارد و هفت‌صد میلیون افغانی نگاشته شده‌است.

مجتبی بیگزاد، خبرنگار، گفت: «در برخی ولایت‌ها پروژه‌ها حذف شده بود. نام پروژه بود؛ ولی مقدار پول حذف شده بود. زمانی که ما دوباره همراه‌شان تماس گرفتیم، گفتند که ما صرفه‌جویی کردیم درپروژه‌ها و یا هم برخی پروژه‌ها را به شکل درستش تطبیق نکرده بودند و یا هم تطبیق نکرده بودند.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز که از پاسخ‌گو نبودن اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری در باره کارهای این اداره انتقاد می‌کند، مسوولیت‌های داده‌شده به این اداره را، موازی با کارهای برخی از نهادهای دیگر دولتی می‌داند.

سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، گفت: «واحد عملیاتی، سی در چهل درصد بودجه انکشافی حکومت را به مصرف می‌رساند که این یک رقم بسیار بالا است؛ اما پاسخ‌گویی و شفافیت در این واحد هنوز قابل پرسش است.»
در چنین اوضاعی، مسوولان اداره عملیاتی و حمایوی توسعه ملی ریاست جمهوری می‌گویند که آنان برای پیش‌بُرد کارهای‌شان در سال آینده، درخواست بیست و هشت میلیارد افغانی داده‌اند.

اداره‌یی که نیروی کارش با مدغم شدن تصدی بنایی به این اداره تأمین شده است و مسوولان آن تأکید می‌ورزند که در دوسال گذشته، برای بیست و شش هزار تن کار همیشه‌گی و برای یک میلیون تن دیگر، کار موقت ایجاد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید