Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش‌ آب‌های زیرزمینی کابل نگرانی‌های جدی به بار آورده است

رییس آب‌رسانی شهر کابل می‌گوید که ادامه حفر چاه‌های عمیق و کارگیری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در شهر کابل، پایتخت را به زودی با کمبود آب روبه‌رو خواهد ساخت.

بربنیاد آمارهای ریاست آب‌رسانی کابل، در حال حاضر روزانه بیش از دو میلیون لیتر آب از منابع آب‌های زیر زمینی کابل برای باشنده‌گان پایتخت توزیع می‌شود.

این نهاد می‌گوید که کارگیری بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی، سطح آب را در پایتخت تا پانزده متر کاهش داده است.

سردار ولی ملک‌زی، رییس آب‌رسانی شهر کابل، گفت: «از مقدار بارندگی‌یی که صورت می‌گیرد و دوباره در زمین آب اضافه می‌شود،از آن اضافه‌تر آب از زمین بیرون کشیده می‌شود و استفاده می‌شود.»

این نهاد حفر چاه‌های عمیق را از سوی شهروندان و به ویژه از سوی هفتاد شرکت و کارخانه، و نیز کاربرد بی‌رویه آب‌های زیرزمینی را هم‌چون آژیر خطر می‌داند.

در همین حال شماری از کسانی‌که سرگرم حفر چاه‌های عمیق استند، می‌گویند که نسبت به چند سال پیش سطح آب پایین رفته است.

خیال محمد، چاه‌کن، گفت: «در تپه کارته‌نو تا یک‌صدوبیست و یک‌صدوسی متر آب رسیده است.»

در حال حاضر بیشتر خانواده‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها بی‌هیچ جوازی از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند، اما شهرداری کابل هیچ نظارتی در این زمینه نداشته است.

ضیاء زمانی، سرپرست طرح و عملی سازی برنامه‌های شهرداری کابل، گفت: «شما می‌بینید که این مردم یا اشخاص پر نفوس‌اند و یا اشخاصی که در دولت قدرت دارند و کارمندان ما را برای جلوگیری از کارهای شان اجازه نمی‌دهند.»

وزارت انرژی و آب می‌گوید که بسیاری از شرکت‌ها بی‌آن که مجوز داشته باشند، از آب‌های زیر زمینی کار می‌گیرند.

آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب، گفت: «شماری از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها آب‌های زیر زمینی کابل را به شکل غیرقانونی استخراج می‌کنند. از نظر وزارت انرژی و آب، آب‌های زیرزمینی به از جمله منابع راهبردی دولت افغانستان به شمار می‌آید.»

آمارهای وزارت رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی نشان می‌دهند که روزانه بیش از دو صد میلیون لیتر آب از منابع زیرزمینی بیرون کشیده می‌شوند.

پژوهشگران هشدار می‌دهند که اگر کاری در این زمینه انجام نشود، پایتخت به زودی به با کمبود شدید آب روبه‌رو خواهد شد.

کاهش‌ آب‌های زیرزمینی کابل نگرانی‌های جدی به بار آورده است

مسولان آب‌رسانی شهر کابل می‌گویند که اگر اقدماتی برای جلوگیری از حفر چاه‌های عمیق گرفته نشود، کابل با خشک‌سالی هشدار دهنده و تهدیدآمیز روبه‌رو خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

رییس آب‌رسانی شهر کابل می‌گوید که ادامه حفر چاه‌های عمیق و کارگیری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در شهر کابل، پایتخت را به زودی با کمبود آب روبه‌رو خواهد ساخت.

بربنیاد آمارهای ریاست آب‌رسانی کابل، در حال حاضر روزانه بیش از دو میلیون لیتر آب از منابع آب‌های زیر زمینی کابل برای باشنده‌گان پایتخت توزیع می‌شود.

این نهاد می‌گوید که کارگیری بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی، سطح آب را در پایتخت تا پانزده متر کاهش داده است.

سردار ولی ملک‌زی، رییس آب‌رسانی شهر کابل، گفت: «از مقدار بارندگی‌یی که صورت می‌گیرد و دوباره در زمین آب اضافه می‌شود،از آن اضافه‌تر آب از زمین بیرون کشیده می‌شود و استفاده می‌شود.»

این نهاد حفر چاه‌های عمیق را از سوی شهروندان و به ویژه از سوی هفتاد شرکت و کارخانه، و نیز کاربرد بی‌رویه آب‌های زیرزمینی را هم‌چون آژیر خطر می‌داند.

در همین حال شماری از کسانی‌که سرگرم حفر چاه‌های عمیق استند، می‌گویند که نسبت به چند سال پیش سطح آب پایین رفته است.

خیال محمد، چاه‌کن، گفت: «در تپه کارته‌نو تا یک‌صدوبیست و یک‌صدوسی متر آب رسیده است.»

در حال حاضر بیشتر خانواده‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها بی‌هیچ جوازی از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند، اما شهرداری کابل هیچ نظارتی در این زمینه نداشته است.

ضیاء زمانی، سرپرست طرح و عملی سازی برنامه‌های شهرداری کابل، گفت: «شما می‌بینید که این مردم یا اشخاص پر نفوس‌اند و یا اشخاصی که در دولت قدرت دارند و کارمندان ما را برای جلوگیری از کارهای شان اجازه نمی‌دهند.»

وزارت انرژی و آب می‌گوید که بسیاری از شرکت‌ها بی‌آن که مجوز داشته باشند، از آب‌های زیر زمینی کار می‌گیرند.

آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب، گفت: «شماری از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها آب‌های زیر زمینی کابل را به شکل غیرقانونی استخراج می‌کنند. از نظر وزارت انرژی و آب، آب‌های زیرزمینی به از جمله منابع راهبردی دولت افغانستان به شمار می‌آید.»

آمارهای وزارت رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی نشان می‌دهند که روزانه بیش از دو صد میلیون لیتر آب از منابع زیرزمینی بیرون کشیده می‌شوند.

پژوهشگران هشدار می‌دهند که اگر کاری در این زمینه انجام نشود، پایتخت به زودی به با کمبود شدید آب روبه‌رو خواهد شد.

هم‌رسانی کنید