تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون: گزارش هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی سه نامزد ناقص استند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که گزارش هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی دسته‌های انتخاباتی، اشرف غنی، عبدالله عبدالله و عنایت‌الله حفیظ ناقص استند.

این نهاد، می‌گوید که از میان ۱۳نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها شش نامزد گزارش هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی شان را به این کمیسیون سپرده‌اند.

شیما سروش، یکی از سخن‌گویان کمیسیون مستقل انتخابات امروز (شنبه، ۱۳میزان) در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی که گزارش شان ناقص است؛ داکتر محمد اشرف غنی، داکتر صاحب عبدالله و عنایت‌الله حفیظ استند و برای‌شان راپور داده شده که هرچه عاجل باید گزارش شان را تکمیل کنند و دوباره به کمیسیون بفرستند.»

بربنیاد طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، هر نامزد حق دارد تا در حدود ۴۴۲میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی شان – که برای دو ماه بود – مصرف کنند.

محمد قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخابات می‌گوید که اگر نامزدی، بیش از سقف تعیین شده در پیکارهای انتخاباتی‌اش مصرف کند، جریمه خواهد شد.

او در این باره می‌افزاید: «میزانی مصارفی که برای‌ شان در آغاز تعیین شده، اگر بیشتر مصرف کنند، باز ده درصد همان مصرف اضافه می‌شود، جریمه دارد.»

اما، این سه دستۀ انتخاباتی می‌گویند که گزارش‌های شان را بی‌هیچ نواقصی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده‌اند.

از این میان، نجیب دانش، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی می‌گوید که این دستۀ انتخاباتی ۲۰۱ میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی اش مصرف کرده‌است و گزارش آن را به کمیسیون انتخابات سپرده‌‎است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هفت دستۀ اتنخاباتی دیگر تاکنون گزارش‌های مالی پیکارهای انتخاباتی شان را به کمیسیون نفرستاده‌اند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند تا به گردآوری گزارش‌های مالی نامزدان توجه بیشتر کند.

سمیرا رسا، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان داشت: «کمیسیون انتخابات باید در این مورد توجه بیشتر داشته باشد و گزارش‌های مالی و منایع عایداتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که در جریان کمپاین‌ها کرده‌اند، تسلیم شوند.»

بربنیاد قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید پس از پایان پیکارهای انتخاباتی شان و در دورۀ سکوت، گزارش نهایی هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند.

کمیسیون: گزارش هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی سه نامزد ناقص استند

بربنیاد طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، هر نامزد حق دارد تا در حدود ۴۴۲میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی شان – که برای دو ماه بود – مصرف کنند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که گزارش هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی دسته‌های انتخاباتی، اشرف غنی، عبدالله عبدالله و عنایت‌الله حفیظ ناقص استند.

این نهاد، می‌گوید که از میان ۱۳نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها شش نامزد گزارش هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی شان را به این کمیسیون سپرده‌اند.

شیما سروش، یکی از سخن‌گویان کمیسیون مستقل انتخابات امروز (شنبه، ۱۳میزان) در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی که گزارش شان ناقص است؛ داکتر محمد اشرف غنی، داکتر صاحب عبدالله و عنایت‌الله حفیظ استند و برای‌شان راپور داده شده که هرچه عاجل باید گزارش شان را تکمیل کنند و دوباره به کمیسیون بفرستند.»

بربنیاد طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، هر نامزد حق دارد تا در حدود ۴۴۲میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی شان – که برای دو ماه بود – مصرف کنند.

محمد قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخابات می‌گوید که اگر نامزدی، بیش از سقف تعیین شده در پیکارهای انتخاباتی‌اش مصرف کند، جریمه خواهد شد.

او در این باره می‌افزاید: «میزانی مصارفی که برای‌ شان در آغاز تعیین شده، اگر بیشتر مصرف کنند، باز ده درصد همان مصرف اضافه می‌شود، جریمه دارد.»

اما، این سه دستۀ انتخاباتی می‌گویند که گزارش‌های شان را بی‌هیچ نواقصی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده‌اند.

از این میان، نجیب دانش، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی می‌گوید که این دستۀ انتخاباتی ۲۰۱ میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی اش مصرف کرده‌است و گزارش آن را به کمیسیون انتخابات سپرده‌‎است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هفت دستۀ اتنخاباتی دیگر تاکنون گزارش‌های مالی پیکارهای انتخاباتی شان را به کمیسیون نفرستاده‌اند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند تا به گردآوری گزارش‌های مالی نامزدان توجه بیشتر کند.

سمیرا رسا، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان داشت: «کمیسیون انتخابات باید در این مورد توجه بیشتر داشته باشد و گزارش‌های مالی و منایع عایداتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که در جریان کمپاین‌ها کرده‌اند، تسلیم شوند.»

بربنیاد قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید پس از پایان پیکارهای انتخاباتی شان و در دورۀ سکوت، گزارش نهایی هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند.

هم‌رسانی کنید