Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۲۳ کارمند بخش مدیریتی وزارت صحت عامه بی‎سواد استند

یافته های گزارش تازۀ کمیسیون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که در درازای پنج ماه از فعالیت های شفاخانه ها، مرکزهای بهداشتی و نهادهای مربوط به وزارت صحت عامه در کابل و هفت حوزۀ کشور آماده شده است، نشان می دهند که با وجود پیشرفت ها در برخی از بخش ها به ویژه در کار عملی سازی برنامه ها، مشکلات فراوانی در این وزارت وجود دارند.

در بخشی از این گزارش آمده است که بیست و سه تن بی سواد در بخش های مدیریتی در وزارت صحت عامه، گماشته شده اند.

بربنیاد این گزارش،  در میان ۱۳۵۶۲کارمند وزارت صحت عامه، ۳۴۸۵ تن  فارغان صنف دوازه هم استند و ۲۳ تن بیسواد در بست های مدیریتی و ۴۴تن با تحصیلات میانه در بست های ۵ و ۶ استخدام شده اند.

روح الله امین، رییس بورد رسیده گی به شکایت های کمیسیون اصلاحات اداری در این باره می گوید: «یک جاهایی بوده است که استثنأ در آن جا نتوانستیم کاملأ به تمام معلوماتی که نیاز داشتیم دسترسی پیدا کنیم؛ بعضأ به دلیل امنیت و در مواردی هم که شماری از ادارات همکار نبوده اند.»

تداخل وظیفه یی میان ریاست ها، کمبود کارمندان نظارتی برای نظارت از کارکردهای شفاخانه ها و کمبود کارمندان زن از چالش های دیگر در وزارت صحت عامه گفته شده اند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان گفت: «اصلاحات در سکتور صحت افغانستان، از جمله ستکورهایی بوده که توجه بسیار کم و در مواردی، اصلأ توجهی در ایجاد اصلاحات در سکتور منابع بشری اش، در نظارت داخلی آن و... نشده است.»

کمبود کارمندان نظارتی، مقطعی بودن نظارت از چگونگی مدیریت اجرأت شفاخانه ها و عرضۀ خدمات صحی، پاکی و نظافت شفاخانه ها در مرکز و ولایت ها و رسیده گی نشدن به مشکلات کارمندان شفاخانه ها و بیماران، از چالش های دیگر در این وزارت گفته شده اند.

۲۳ کارمند بخش مدیریتی وزارت صحت عامه بی‎سواد استند

درگزارش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، هشدار داده شده است که هرگاه نهادهای غیرحکومتی کمک های شان را متوقف سازند، بخش بهداشت کشور فلج خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

یافته های گزارش تازۀ کمیسیون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که در درازای پنج ماه از فعالیت های شفاخانه ها، مرکزهای بهداشتی و نهادهای مربوط به وزارت صحت عامه در کابل و هفت حوزۀ کشور آماده شده است، نشان می دهند که با وجود پیشرفت ها در برخی از بخش ها به ویژه در کار عملی سازی برنامه ها، مشکلات فراوانی در این وزارت وجود دارند.

در بخشی از این گزارش آمده است که بیست و سه تن بی سواد در بخش های مدیریتی در وزارت صحت عامه، گماشته شده اند.

بربنیاد این گزارش،  در میان ۱۳۵۶۲کارمند وزارت صحت عامه، ۳۴۸۵ تن  فارغان صنف دوازه هم استند و ۲۳ تن بیسواد در بست های مدیریتی و ۴۴تن با تحصیلات میانه در بست های ۵ و ۶ استخدام شده اند.

روح الله امین، رییس بورد رسیده گی به شکایت های کمیسیون اصلاحات اداری در این باره می گوید: «یک جاهایی بوده است که استثنأ در آن جا نتوانستیم کاملأ به تمام معلوماتی که نیاز داشتیم دسترسی پیدا کنیم؛ بعضأ به دلیل امنیت و در مواردی هم که شماری از ادارات همکار نبوده اند.»

تداخل وظیفه یی میان ریاست ها، کمبود کارمندان نظارتی برای نظارت از کارکردهای شفاخانه ها و کمبود کارمندان زن از چالش های دیگر در وزارت صحت عامه گفته شده اند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان گفت: «اصلاحات در سکتور صحت افغانستان، از جمله ستکورهایی بوده که توجه بسیار کم و در مواردی، اصلأ توجهی در ایجاد اصلاحات در سکتور منابع بشری اش، در نظارت داخلی آن و... نشده است.»

کمبود کارمندان نظارتی، مقطعی بودن نظارت از چگونگی مدیریت اجرأت شفاخانه ها و عرضۀ خدمات صحی، پاکی و نظافت شفاخانه ها در مرکز و ولایت ها و رسیده گی نشدن به مشکلات کارمندان شفاخانه ها و بیماران، از چالش های دیگر در این وزارت گفته شده اند.

هم‌رسانی کنید