Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تنخواه کارمندان خدمات ملکی دوهزار افغانی افزایش می‌یابند

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان و وزارت مالیه امروز چهارشنبه نخستین بن‌بست برسر بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را شکستند.

میر افغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت سرانجام یکی از خواست‌های بنیادی آنان را که بیشترشدن تنخواه‌های کارمندان خدمات ملکی بود، پذیرفت.

به‌گفتۀ آقای صافی تنخواه هر کارمند خدمات ملکی از بست اول تا هشتم تا دوهزار افغانی افزایش یابد: «خبر خوش افزایش معاش معلم اجیر و خدمات ملکی است که دو هزار افغانی از ماه حمل ۱۴۰۰ است.»

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «در این زمینه اصلأ قهرمان سازی وجود ندارد. ازدیاد معاشات معلمین و اکثریت خاموش آرزوی همه ما است.»

قرار است در روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته آینده، کمیسیون مالی و بودجه مجلس و مسؤولان وزارت مالیه روی موارد اختلافی باقی مانده بحث و رأی‌زنی کنند.

صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «موارد قرضه و پروژه‌های سال های ۱۳۹۹یا اداراتی که از پارلمان رأی نیاوردند و یا اداراتی که نو ایجاد شده، هنوز جز بحث است و تاکنون بالای آنان توافق نشده است.»

سید علی کاظمی، معاون وزارت دولت در امور پارلمانی نیز افزود: «اصل خط قرمز شان همین مسلۀ معاشات بود که امیدوار استم در اوایل هفته جدید بودجه گنجانیده شود و به مجلس عمومی فرستاده شود.»

مجلس نماینده‌گان تاکنون دوبار پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده‌است و پیش‌نویس سوم در حدود ۱۵ روز می‌شود که زیر بررسی مجلس نماینده‌گان است.

تنخواه کارمندان خدمات ملکی دوهزار افغانی افزایش می‌یابند

قرار است در روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته آینده، کمیسیون مالی و بودجه مجلس و مسؤولان وزارت مالیه روی موارد اختلافی باقی مانده بحث و رأی‌زنی کنند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان و وزارت مالیه امروز چهارشنبه نخستین بن‌بست برسر بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را شکستند.

میر افغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت سرانجام یکی از خواست‌های بنیادی آنان را که بیشترشدن تنخواه‌های کارمندان خدمات ملکی بود، پذیرفت.

به‌گفتۀ آقای صافی تنخواه هر کارمند خدمات ملکی از بست اول تا هشتم تا دوهزار افغانی افزایش یابد: «خبر خوش افزایش معاش معلم اجیر و خدمات ملکی است که دو هزار افغانی از ماه حمل ۱۴۰۰ است.»

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «در این زمینه اصلأ قهرمان سازی وجود ندارد. ازدیاد معاشات معلمین و اکثریت خاموش آرزوی همه ما است.»

قرار است در روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته آینده، کمیسیون مالی و بودجه مجلس و مسؤولان وزارت مالیه روی موارد اختلافی باقی مانده بحث و رأی‌زنی کنند.

صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «موارد قرضه و پروژه‌های سال های ۱۳۹۹یا اداراتی که از پارلمان رأی نیاوردند و یا اداراتی که نو ایجاد شده، هنوز جز بحث است و تاکنون بالای آنان توافق نشده است.»

سید علی کاظمی، معاون وزارت دولت در امور پارلمانی نیز افزود: «اصل خط قرمز شان همین مسلۀ معاشات بود که امیدوار استم در اوایل هفته جدید بودجه گنجانیده شود و به مجلس عمومی فرستاده شود.»

مجلس نماینده‌گان تاکنون دوبار پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده‌است و پیش‌نویس سوم در حدود ۱۵ روز می‌شود که زیر بررسی مجلس نماینده‌گان است.

هم‌رسانی کنید