Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کشاورزان بامیانی از نبود بازار برای هینگ

شماری از کشاورزان در بامیان از نبود بازار مناسب برای فروش فرآورده‌های هینگ شان ابراز نگران می‌کنند.

آنان از مسوولان می‌خواهند که افزون بر آموزش‌های حرفه‌ای در بخش پرورش کشت هینگ، برای بازاریابی نیز با آنان هم‌کاری کنند.

شیر آقا که در گوشه‌ای از شهر بامیان به تازگی هینگ کشت کرده می‌گوید که در کشت این گیاه وارد نیست و از نبود بازار فروش آنان نیز نگران است.

این کشاورز بامیانی می‌افزاید که به علت خشک‌سالی و کم‌بود آب، تصمیم به کشت هینگ گرفته و خواهان پشتیبانی و هم‌کاری مسوولان در این بخش است.

شیرآقا به طلوع‌نیوز گفت: «زمین‌های کشاورزی ما خشک‌آبی است و امسال نرخ‌‌‌های هینگ نیز پایین شده به همین دلیل کشاورزان نگران هستند.»

شماری دیگری از کشاورزان بامیانی که در دو سال پسین، فرآورده‌های هینگ را برداشت کرده‌اند می‌گویند که تاکنون نتوانسته‌اند این فرآورده‌ را به‌فروش برسانند.

ظریف کشاورز گفت: «اکثر مردم هینگ کشت کرده‌اند، تاکنون برای کشاورزان سودی ندارد و اگر در آینده بازاریابی شود هینگ کشت خوبی است.»

محمد امیر کشاورز دیگر گفت: «دو سال است که ما هینگ کشت کردیم و بغزک‌هایش هم رسیده، اما بازار فروش آن کم‌رنگ است.»

اما رییس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان می‌گوید که این مشکل کشاورزان را با وزارت زراعت در میان گذاشته و تلاش می‌شود تا بازار خوبی برای آنان فراهم ساخته شود.

ذبیح‌الله رب دوست رییس زراعت، آبیاری ومالداری بامیان گفت: «اکنون هینگ بازار فروش مناسب ندارد، اما نگرانی کشاورزان بخاطر کم‌رنگ بودن بازار فروش هینگ را با وزارت زراعت در میان گذاشته‌ایم. این وزارت وعده سپرده که به این مشکل رسیدگی می‌کند.»

هینگ یا انغوزه‌ یک گیاه درمانی است که کشت آن در سال‌های پسین در میان کشاورزان ولایت‌های گوناگون کشور بیش‌تر ترویج یافته و از فروش آن نیز درآمدی خوبی بدست می‌آورند.

نگرانی کشاورزان بامیانی از نبود بازار برای هینگ

اما رییس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان می‌گوید که این مشکل کشاورزان را با وزارت زراعت در میان گذاشته و تلاش می‌شود تا بازار خوبی برای آنان فراهم ساخته شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از کشاورزان در بامیان از نبود بازار مناسب برای فروش فرآورده‌های هینگ شان ابراز نگران می‌کنند.

آنان از مسوولان می‌خواهند که افزون بر آموزش‌های حرفه‌ای در بخش پرورش کشت هینگ، برای بازاریابی نیز با آنان هم‌کاری کنند.

شیر آقا که در گوشه‌ای از شهر بامیان به تازگی هینگ کشت کرده می‌گوید که در کشت این گیاه وارد نیست و از نبود بازار فروش آنان نیز نگران است.

این کشاورز بامیانی می‌افزاید که به علت خشک‌سالی و کم‌بود آب، تصمیم به کشت هینگ گرفته و خواهان پشتیبانی و هم‌کاری مسوولان در این بخش است.

شیرآقا به طلوع‌نیوز گفت: «زمین‌های کشاورزی ما خشک‌آبی است و امسال نرخ‌‌‌های هینگ نیز پایین شده به همین دلیل کشاورزان نگران هستند.»

شماری دیگری از کشاورزان بامیانی که در دو سال پسین، فرآورده‌های هینگ را برداشت کرده‌اند می‌گویند که تاکنون نتوانسته‌اند این فرآورده‌ را به‌فروش برسانند.

ظریف کشاورز گفت: «اکثر مردم هینگ کشت کرده‌اند، تاکنون برای کشاورزان سودی ندارد و اگر در آینده بازاریابی شود هینگ کشت خوبی است.»

محمد امیر کشاورز دیگر گفت: «دو سال است که ما هینگ کشت کردیم و بغزک‌هایش هم رسیده، اما بازار فروش آن کم‌رنگ است.»

اما رییس زراعت، آبیاری و مالداری بامیان می‌گوید که این مشکل کشاورزان را با وزارت زراعت در میان گذاشته و تلاش می‌شود تا بازار خوبی برای آنان فراهم ساخته شود.

ذبیح‌الله رب دوست رییس زراعت، آبیاری ومالداری بامیان گفت: «اکنون هینگ بازار فروش مناسب ندارد، اما نگرانی کشاورزان بخاطر کم‌رنگ بودن بازار فروش هینگ را با وزارت زراعت در میان گذاشته‌ایم. این وزارت وعده سپرده که به این مشکل رسیدگی می‌کند.»

هینگ یا انغوزه‌ یک گیاه درمانی است که کشت آن در سال‌های پسین در میان کشاورزان ولایت‌های گوناگون کشور بیش‌تر ترویج یافته و از فروش آن نیز درآمدی خوبی بدست می‌آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره